Home » Zoek uw opleiding

Zoek uw opleiding

Alle
Control & Compliance

Wat leert u?

 • Effectief borgen van regels en beleid
 • Compliance eisen en risicomanagement
 • Toetsingskaders voor bestuur en toezicht
 • Opstellen control framework
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Verschillende rentemanagementstrategieën
 • Ontwikkelingen inflatie, marktrente en beleidsrente
 • Vereisten WfZ en NZa gebruik rentederivaten
 • Financierings- en rentebeleid en governance kaders
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Wat onrendabel investeren is
 • Hoe u op verantwoorde wijze toch onrendabel kunt investeren
 • Op hoofdlijnen hoe u grenswaarden bij uw corporatie kunt bepalen
 • Hoe u een transformatieprogramma kunt bepalen
 • De financiële kaders kennen en de keuzes die u hierin kunt maken
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Inzicht in spelers zorgmarkt
 • Eisen en beoordelen businesscase
 • Opbouw van huurovereenkomst
 • Beoordelen risico’s zorgvastgoed
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Inzicht bekostigingsstructuur zorg
 • Impact care en cure op vastgoed
 • Actualiteit en dynamiek sector
 • Integratie in portefeuillestrategie
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Op hoofdlijnen grenswaarden bij uw corporatie bepalen
 • De relatie tussen financieel rendement en maatschappelijke inzet kennen
 • Kritisch nadenken over volkshuisvestelijke inzet en financiële continuïteit
 • De financiële kaders kennen en de keuzes die u hierin kunt maken
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Basiskennis van het thema ESG
 • Wat binnen de E, S en G de meest relevante onderwerpen zijn voor woningcorporaties
 • Recente ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving, vanuit toezichthouders, sectorfinanciers en andere stakeholders
 • Best-practices op het thema ESG binnen en buiten de sector
 • Waar de mogelijke kansen en uitdagingen liggen voor uw woningcorporatie
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Het effect van de wijzigingen in de beleidswaarde
 • Waarom deze worden doorgevoerd
 • Wat u moet inrichten om de beleidswaarde vast te stellen
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Inzicht kerngetallen en rendementen
 • Samenhang financiële thema’s
 • Beslissingen en afwegingen maken
 • Intern de juiste vragen stellen
Control & Compliance

Wat leert u?

 • Financiële basiskennis
 • Inzicht begrippen en denkwijzen
 • Stukken interpreteren en beoordelen
 • Vragen stellen als sparringpartner
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Waarde van rentmeesterschap
 • Prio’s duurzaam bedrijfsmodel
 • Impact van functionele veroudering
 • Bepalen optimale beleidsmix
Risicomanagement

Wat leert u?

 • Inzicht in risico’s en verbinding met prestaties
 • Pragmatisch te kijken naar risico’s
 • Effecten van beheersmaatregelen
 • Hanteren van ‘kansen pakken’ en ‘risico’s vermijden’
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Vertalen van portefeuille naar beheer
 • Sturen op prestatie complexen
 • Opstellen van exploitatiestrategie vastgoed
 • Rendementsbepaling op complexniveau
Risicomanagement

Wat leert u?

 • Voordelen van risicobereidheid
 • Integratie in bedrijfsvoering
 • Relatie tussen strategie en bereidheid
 • Inzicht in uw huidige situatie
Inkomensregistratie

Wat leert u?

 • Spelregels rondom passend toewijzen
 • Inzicht in loonstroken en specificaties
 • Uitzonderingssituaties registreren
 • Ervaring door te oefenen
Investeren

Wat leert u?

 • De spelregels bij rekenen
 • Opstellen projectinvestering
 • Consequenties rendementskengetallen
 • Inzicht door te oefenen
Investeren

Wat leert u?

 • Toetsten vanuit invalshoeken
 • Opstellen gezond en werkbaar kader
 • Impact onrendabel investeren
 • Normeren van projecttoetsing
Inkomensregistratie

Wat leert u?

 • Spelregels rondom passend toewijzen
 • Inzicht in loonstroken en specificaties
 • Uitzonderingssituaties registreren
 • Ervaring door te oefenen
Belastingen

Wat leert u?

 • Spelregels rondom BTW
 • Inzicht in specifieke situaties
 • Beoordelen van facturen
 • Besparen van kostbare tijd
Woningwet

Wat leert u?

 • Ins en outs servicekosten
 • Inzicht in verdeelsleutels
 • Spelregels bij VvE en warmtewet
 • Wat wel en niet belangrijk is
Investeren

Wat leert u?

 • Spelregels rekenen aan vastgoed
 • Reken op basis van kasstromen
 • Waardebegrippen bij vastgoedwaarde
 • Beleidswaarde en marktwaarde
Investeren

Wat leert u?

 • Spelregels rekenen aan vastgoed
 • Reken op basis van kasstromen
 • Waardebegrippen bij vastgoedwaarde
 • Beleidswaarde en marktwaarde
Begroten

Wat leert u?

 • Nieuwste vormvereisten en regels
 • Praktische tips opstellen jaarrekening
 • Inzicht in samenhang van onderdelen
 • Jaarrekeningen lezen en interpreteren
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Inzicht in beoordelingscriteria
 • Alles over bijstuurinstrumenten
 • Opstellen financieel sturingskader
 • Rol van eigen vermogen en ORT budget
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Het bedrijfsmodel van de corporatie(sector).
 • Belangrijkste elementen en samenhang in vastgoed- en financiële sturing.
 • Financiële en vastgoedsturing in maatschappelijke context.
 • Inzicht in financierings-, performance- en risicoratio’s.
 • Inzicht in soft controls en balans tussen hard en soft controls.
Begroten

Wat leert u?

 • Gestructureerd opstellen van begrotingsproces
 • Jaarlijkse doelstellingen vertalen naar financiële input
 • Impact van aanpassingen op financiële ratio’s
 • Opstellen balans, verlies- en winstrekening en het kasstroomoverzicht
Control & Compliance

Wat leert u?

 • Fraudesignalen en kunt frauderisicofactoren identificeren
 • Opstellen van frauderisicoanalyse/compliance analyse
 • Mogelijke impact van frauderisico’s evalueren
 • Inzetten van maatregelen voor beperken fraude- en compliance risico’s
Platform

Wat leert u?

 • Kennis uitwisselen
 • Zelf thema’s bepalen
 • Inspiratie en sparren
 • Praktijkinbreng
Platform

Wat leert u?

 • Kennis uitwisselen
 • Zelf thema’s bepalen
 • Inspiratie en sparren
 • Praktijkinbreng
Control & Compliance

Wat leert u?

 • De belangrijkste uitgangspunten van de EPV 2.0
 • Inzicht in de impact voor de bewoner, woning, organisatie en financiën
 • De waarde van de EPV voor de eigen organisatie in schatten
Platform

Wat leert u?

 • Kennis uitwisselen
 • Zelf thema’s bepalen
 • Inspiratie en sparren
 • Praktijkinbreng
Platform

Wat leert u?

 • Kennis uitwisselen
 • Zelf thema’s bepalen
 • Inspiratie en sparren
 • Praktijkinbreng
Control & Compliance

Wat leert u?

 • Actuele kennis 3-LoD model en 3-LM
 • Dillema’s begrijpen en afwegen
 • Inzicht in processen 1e, 2e en 3e lijn
 • Grip op de verantwoordelijkheden
Woningwet

Wat leert u?

 • Actuele spelregels en ontwikkelingen
 • Impact borging, processen en werkwijze
 • Balans regels en procedures
 • Rol van interne en externe toezichthouders
Platform

Wat leert u?

 • Kennis uitwisselen
 • Zelf thema’s bepalen
 • Inspiratie en sparren
 • Praktijkinbreng
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Analyseren woonzorgexploitatie
 • Beoordelen risicoprofiel huurder
 • Handvatten voor kritische vragen
 • Beoordelen businesscase
Belastingen

Wat leert u?

 • Alles over fiscale regelgeving
 • Basisbeginselen corporatiebelastingen
 • Oefenen met bijzondere fiscale situaties
 • Gesprekspartner op fiscaal gebied
Belastingen

Wat leert u?

 • Kansen en risico’s omzetbelasting
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden
 • Benodigdheden voor dossier Belastingdienst
 • Regelgeving Wet Keten Aansprakelijkheid
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Inzicht in een goede woonzorgvisie.
 • De rollen van een gemeente bij wonen en zorg.
 • De rol van de corporatie, de zorginstelling en het zorgkantoor.
 • Wonen en zorg bij de prestatieafspraken.
Belastingen

Wat leert u?

 • Alles over fiscale regelgeving
 • Opstellen raamwerk fiscale aangifte
 • Oefenen met bijzondere fiscale situaties
 • Gesprekspartner op fiscaal gebied
Algemeen
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Inzicht kerngetallen en rendementen
 • Samenhang financiële thema’s
 • Beslissingen en afwegingen maken
 • Intern de juiste vragen stellen
Control & Compliance

Wat leert u?

 • Financiële basiskennis
 • Inzicht begrippen en denkwijzen
 • Stukken interpreteren en beoordelen
 • Vragen stellen als sparringpartner
Inkomensregistratie

Wat leert u?

 • Spelregels rondom passend toewijzen
 • Inzicht in loonstroken en specificaties
 • Uitzonderingssituaties registreren
 • Ervaring door te oefenen
Inkomensregistratie

Wat leert u?

 • Spelregels rondom passend toewijzen
 • Inzicht in loonstroken en specificaties
 • Uitzonderingssituaties registreren
 • Ervaring door te oefenen
Belastingen

Wat leert u?

 • Spelregels rondom BTW
 • Inzicht in specifieke situaties
 • Beoordelen van facturen
 • Besparen van kostbare tijd
Woningwet

Wat leert u?

 • Ins en outs servicekosten
 • Inzicht in verdeelsleutels
 • Spelregels bij VvE en warmtewet
 • Wat wel en niet belangrijk is
Begroten

Wat leert u?

 • Nieuwste vormvereisten en regels
 • Praktische tips opstellen jaarrekening
 • Inzicht in samenhang van onderdelen
 • Jaarrekeningen lezen en interpreteren
Control & Compliance

Wat leert u?

 • Het ESG thema in een notendop
 • Kansen en risico’s voor uw organisatie
 • Ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving
 • ESG best-practices van binnen en buiten de sector
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Verschillende vormen van samenwerking
 • Begrijpen wanneer welke vorm toepasselijk is
 • Voor- en nadelen van de diverse vormen
 • Inzicht in de kosten en opbrengsten
Control & Compliance

Wat leert u?

 • De belangrijkste uitgangspunten van de EPV 2.0
 • Inzicht in de impact voor de bewoner, woning, organisatie en financiën
 • De waarde van de EPV voor de eigen organisatie in schatten
Woningwet

Wat leert u?

 • Actuele spelregels en ontwikkelingen
 • Impact borging, processen en werkwijze
 • Balans regels en procedures
 • Rol van interne en externe toezichthouders
Control & compliance
Control & Compliance

Wat leert u?

 • Effectief borgen van regels en beleid
 • Compliance eisen en risicomanagement
 • Toetsingskaders voor bestuur en toezicht
 • Opstellen control framework
Risicomanagement

Wat leert u?

 • Inzicht in risico’s en verbinding met prestaties
 • Pragmatisch te kijken naar risico’s
 • Effecten van beheersmaatregelen
 • Hanteren van ‘kansen pakken’ en ‘risico’s vermijden’
Risicomanagement

Wat leert u?

 • Voordelen van risicobereidheid
 • Integratie in bedrijfsvoering
 • Relatie tussen strategie en bereidheid
 • Inzicht in uw huidige situatie
Control & Compliance

Wat leert u?

 • Fraudesignalen en kunt frauderisicofactoren identificeren
 • Opstellen van frauderisicoanalyse/compliance analyse
 • Mogelijke impact van frauderisico’s evalueren
 • Inzetten van maatregelen voor beperken fraude- en compliance risico’s
Control & Compliance

Wat leert u?

 • Actuele kennis 3-LoD model en 3-LM
 • Dillema’s begrijpen en afwegen
 • Inzicht in processen 1e, 2e en 3e lijn
 • Grip op de verantwoordelijkheden
Belastingen

Wat leert u?

 • Alles over fiscale regelgeving
 • Basisbeginselen corporatiebelastingen
 • Oefenen met bijzondere fiscale situaties
 • Gesprekspartner op fiscaal gebied
Belastingen

Wat leert u?

 • Kansen en risico’s omzetbelasting
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden
 • Benodigdheden voor dossier Belastingdienst
 • Regelgeving Wet Keten Aansprakelijkheid
Belastingen

Wat leert u?

 • Alles over fiscale regelgeving
 • Opstellen raamwerk fiscale aangifte
 • Oefenen met bijzondere fiscale situaties
 • Gesprekspartner op fiscaal gebied
Netwerken
Platform

Wat leert u?

 • Kennis uitwisselen
 • Zelf thema’s bepalen
 • Inspiratie en sparren
 • Praktijkinbreng
Platform

Wat leert u?

 • Kennis uitwisselen
 • Zelf thema’s bepalen
 • Inspiratie en sparren
 • Praktijkinbreng
Platform

Wat leert u?

 • Kennis uitwisselen
 • Zelf thema’s bepalen
 • Inspiratie en sparren
 • Praktijkinbreng
Platform

Wat leert u?

 • Kennis uitwisselen
 • Zelf thema’s bepalen
 • Inspiratie en sparren
 • Praktijkinbreng
Platform

Wat leert u?

 • Kennis uitwisselen
 • Zelf thema’s bepalen
 • Inspiratie en sparren
 • Praktijkinbreng
Sturing op vastgoed & financiën
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Opgaven te vertalen naar strategische sturing
 • Portefeuilleplan inhoudelijk beoordelen en opstellen
 • Wensportefeuille vertalen naar een haalbare portefeuillestrategie
 • Transformatieprogramma formuleren voor assetmanagement
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Het effect van de wijzigingen in de beleidswaarde
 • Waarom deze worden doorgevoerd
 • Wat u moet inrichten om de beleidswaarde vast te stellen
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Waarde van rentmeesterschap
 • Prio’s duurzaam bedrijfsmodel
 • Impact van functionele veroudering
 • Bepalen optimale beleidsmix
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Vertalen van portefeuille naar beheer
 • Sturen op prestatie complexen
 • Opstellen van exploitatiestrategie vastgoed
 • Rendementsbepaling op complexniveau
Investeren

Wat leert u?

 • De spelregels bij rekenen
 • Opstellen projectinvestering
 • Consequenties rendementskengetallen
 • Inzicht door te oefenen
Investeren

Wat leert u?

 • Toetsten vanuit invalshoeken
 • Opstellen gezond en werkbaar kader
 • Impact onrendabel investeren
 • Normeren van projecttoetsing
Investeren

Wat leert u?

 • Spelregels rekenen aan vastgoed
 • Reken op basis van kasstromen
 • Waardebegrippen bij vastgoedwaarde
 • Beleidswaarde en marktwaarde
Investeren

Wat leert u?

 • Spelregels rekenen aan vastgoed
 • Reken op basis van kasstromen
 • Waardebegrippen bij vastgoedwaarde
 • Beleidswaarde en marktwaarde
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Inzicht in beoordelingscriteria
 • Alles over bijstuurinstrumenten
 • Opstellen financieel sturingskader
 • Rol van eigen vermogen en ORT budget
Begroten

Wat leert u?

 • Gestructureerd opstellen van begrotingsproces
 • Jaarlijkse doelstellingen vertalen naar financiële input
 • Impact van aanpassingen op financiële ratio’s
 • Opstellen balans, verlies- en winstrekening en het kasstroomoverzicht
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Het bedrijfsmodel van de corporatie(sector).
 • Belangrijkste elementen en samenhang in vastgoed- en financiële sturing.
 • Financiële en vastgoedsturing in maatschappelijke context.
 • Inzicht in financierings-, performance- en risicoratio’s.
 • Inzicht in soft controls en balans tussen hard en soft controls.
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Opstellen portefeuillestrategie
 • Randvoorwaarde en bouwstenen
 • Integreren duurzaamheidsvisie
 • Samenhang vastgoed- en financiële sturing
Wonen en zorg
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Inzicht in spelers zorgmarkt
 • Eisen en beoordelen businesscase
 • Opbouw van huurovereenkomst
 • Beoordelen risico’s zorgvastgoed
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Inzicht bekostigingsstructuur zorg
 • Impact care en cure op vastgoed
 • Actualiteit en dynamiek sector
 • Integratie in portefeuillestrategie
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Analyseren woonzorgexploitatie
 • Beoordelen risicoprofiel huurder
 • Handvatten voor kritische vragen
 • Beoordelen businesscase
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Inzicht in een goede woonzorgvisie.
 • De rollen van een gemeente bij wonen en zorg.
 • De rol van de corporatie, de zorginstelling en het zorgkantoor.
 • Wonen en zorg bij de prestatieafspraken.
Zorg
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Inzicht in verschillende sturingsmodellen
 • Actuele kennis over bekostiging vastgoed vanuit de Wlz
 • Alles over bekostigingsvormen (intramuraal met verblijf, VPT, MPT, PGB)
 • Investeringen op een verantwoorde wijze beoordelen
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Historische kostprijs, bedrijfswaarde en marktwaarde
 • Tijdswaarde van geld, exploitatiekasstromen en disconteringsvoet
 • Factoren van invloed op waardebegrippen
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Verschillende rentemanagementstrategieën
 • Ontwikkelingen inflatie, marktrente en beleidsrente
 • Vereisten WfZ en NZa gebruik rentederivaten
 • Financierings- en rentebeleid en governance kaders

Typ hier uw vraag...