Home » Opleidingen » Sturing op vastgoed & financiën » Financiële sturing en beleidswaarde

Financiële sturing en beleidswaarde

Financiële sturing en beleidswaarde

Gedegen inzicht in de financiën bij corporaties

Koninklijke NBA 7 PE uur punten

De uitdagingen voor woningcorporaties zijn groot. De sector moet een flinke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de woningvoorraad en moet in 2018 met concrete investeringsprogramma’s komen. De exploitatielasten van uw portefeuille staan onder druk. De verhuurdersheffing snijdt er diep in, de extra huurruimte is in veel gevallen beperkt en de beheerlasten moeten omlaag. De bedrijfswaarde zal in 2019 worden afgeschaft en de beleidswaarde wordt ingevoerd.

Spanningsveld

Hier staat echter tegenover dat er juist in moeilijke tijden onverminderd veel van corporaties wordt verwacht. Het aanpakken van duurzaamheid en de leefbaarheid, het laag houden van de huren, het op peil houden van de kwaliteit en het bouwen van nieuwe woningen. De onvermoeide druk op de financiële exploitatie in relatie tot de maatschappelijke opgave vormt dan ook een belangrijk spanningsveld.

Maatschappelijke opgave

Het opereren langs deze scheidslijn vraagt om duidelijke en goed onderbouwde financiële criteria die in een juiste verhouding staan met uw maatschappelijke opgave. De balans is opgesteld op marktwaarde, maar door uw beleid als volkshuisvester zal u dit niet realiseren. De marktwaarde waterval geeft aan hoeveel van uw vermogen wordt beklemd door het beschikbaar en betaalbaar houden van uw woningen en door het hogere kwaliteits- en serviceniveau. Uw volkshuisvestelijke beleid mag uw werkzaamheden als corporatie op termijn niet uithollen. Dat betekent dat u eisen moeten stellen aan het vermogen en de kasstromen op bedrijfsniveau, de ontwikkeling van de bedrijfslasten, het gewenste rendement op het vastgoed, de criteria met betrekking tot de beoordeling van investeringsprojecten, de aan- en verkoop van vastgoed en het selecteren van complexen die in aanmerking komen voor verkoop.

Sturingskader

In een goed financieel sturingskader worden deze criteria opgenomen en wordt een duidelijke relatie tussen de verschillende onderdelen gelegd. De opgave is om tot een samenhangend geheel van financiële ratio’s op beleidswaarde en kasstromen te komen. Uiteraard zijn daarbij de minimale eisen die de sectorinstituten stellen ook een belangrijke factor. Een cruciaal begrip hierbij is de beleidswaarde, die een centrale rol gaat spelen in de (financiële) sturing van corporaties.

Financiële sturing

Deze opleiding geeft u inzicht in de theorie achter financiële sturing, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen. Zo wordt uitgebreid aandacht besteed aan het sturingsinstrument dat de verbinding van de marktwaarde en de beleidswaarde zichtbaar maakt, ofwel de beleidswaarde waterval. Daarnaast leert het u rekenen aan het vastgoed en houdt dit alles in het licht van de maatschappelijke opgave. De opleiding geeft u de basisingrediënten die benodigd zijn voor de benodigde discussie en het uiteindelijk opstellen van uw eigen financieel sturingskader.

Praktische informatie

Duur

1 dag (09.30 – 17.00 uur)

Startdata

 • 28 maart 2019 (VOL)
 • 24 september 2019

Uw investering

€ 785 vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf

Programma
 • Waardebegrippen: marktwaarde, beleidswaarde en bedrijfswaarde
 • Sturen op kasstromen en vermogen op beleidswaarde
 • Rendementscriteria (IRR beleidswaarde, BAR en NAR) en afwegings- of beoordelingskaders
 • Financiële basisbegrippen ten aanzien van de kapitaalstructuur (hefboomeffect, leverage)
 • Financieringsratio’s (ICR, liquiditeit en solvabiliteit)
 • Rendement van de bestaande portefeuille (direct en indirect rendement)
 • Niet-DAEB vermogen effectief inzetten voor DAEB activiteiten
 • Discussie en interactie
Leerresultaten
 • U hebt basiskennis van de financiële begrippen en rekentechnieken
 • U hebt basiskennis van de verschillende waarderingsmethodieken van het vastgoed
 • U kunt verschillende rendementscriteria toepassen
 • U kent de relatie tussen financieel rendement en maatschappelijke inzet
 • U bent in staat om kritisch na te denken over parameters, disconteringsvoet en rendementsindicatoren
 • U bent in staat om met verschillende financierings-, performance- en risicoratio’s te rekenen
 • U kent de financiële kaders en de keuzes die u hierin kunt maken
 • U kent samenhang tussen de verschillende financierings-, performance- en risicoratio’s
Praktijk cases
 • Waardering en rendementsberekening: de samenhang tussen waarde en rendement
 • Businesscase: portefeuillemanagement (hold-sell analyse)
Uw docent
 • Victor Burger
  drs. Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Michiel Majoor
  drs. Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info
Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...