Financiële sturing

Financiële sturing

Sturen met eigen financiële kaders en normen

Spanningsveld

De uitdagingen voor woningcorporaties zijn groot. Het aanpakken van duurzaamheid en de leefbaarheid, het betaalbaar houden van de huren, het op peil houden van de kwaliteit en het bouwen van nieuwe woningen. De onvermoeide druk op de financiële exploitatie in relatie tot de maatschappelijke opgave vormt dan ook een belangrijk spanningsveld. In hoeverre kan het bedrijfsmodel van corporaties deze uitdagingen aan?

Maatschappelijke opgave

Het opereren langs deze scheidslijn vraagt om duidelijke en goed onderbouwde financiële criteria die in een juiste verhouding staan met uw maatschappelijke opgave. De balans is opgesteld op marktwaarde, maar door uw beleid als volkshuisvester zal u dit niet realiseren.

Uw volkshuisvestelijke beleid mag uw werkzaamheden als corporatie op termijn niet uithollen. Dat betekent dat u eisen moet stellen aan de kwaliteit van het portefeuilleplan, de kastromen, de gewenste ontwikkeling van de het eigen vermogen en de mate waarin onrendabel geïnvesteerd mag worden.

Sturingskader

In een goed financieel sturingskader worden deze criteria opgenomen en wordt een duidelijke relatie tussen de verschillende onderdelen gelegd. Een cruciaal begrip hierbij is de beleidswaarde, die een centrale rol speelt in de (financiële) sturing van corporaties. De opgave is om tot een samenhangend geheel van financiële ratio’s op beleidswaarde en kasstromen te komen. Uiteraard zijn daarbij de minimale eisen die de sectorinstituten stellen een belangrijke factor.

Het hebben van goede onderbouwde eigen grenswaarden, naast de grenswaarden van de toezichthouders,  biedt ruimte om invulling te geven aan de eigen opgave, en onderbouwd af te wijken van grenswaarden van de toezichthouders. Zo geeft u concreet invulling aan goed rentmeesterschap waardoor u ook in de toekomst ruimte houdt om te investeren.

Financiële sturing

Deze opleiding geeft u inzicht in de theorie achter financiële sturing, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen. Zo wordt uitgebreid aandacht besteed aan de sturingsinstrumenten en de mogelijkheden om zelf een robuust financieel sturingskader te ontwikkelen. Daarbij leert u waarom het van groot belang is om een eigen visie te hebben op de ontwikkeling van het eigen vermogen en de mate waarin onrendabel wordt geïnvesteerd. De opleiding geeft u de basisingrediënten die benodigd zijn voor de benodigde discussie en het uiteindelijk opstellen van uw eigen financieel sturingskader.

Praktische informatie


Duur

1 dag


Data

 • 10 juni 2024 (regio Utrecht)
 • 30 september 2024 (regio Utrecht)
 • 2 december 2024 (regio Utrecht)

Uw investering

Investering€ 885
Accommodatiekosten € 95
Totaal (vrij van btw)€ 980

PE punten

Deelnemers ontvangen 7 PE studiepunten.

 • Waardebegrippen: marktwaarde en beleidswaarde  
 • Sturen op kasstromen en vermogen op beleidswaarde 
 • Eigen grenswaarden voor financiële ratios bepalen 
 • Onrendabele toppen budgetteren t.b.v. beoordeling investeringen 
 • Financieringsratio’s (ICR, liquiditeit, LTV en solvabiliteit) 
 • Eisen ten aanzien van een kwalitatief goed meerjarenbegroting en scenarioanalyse 
 • Niet-DAEB vermogen effectief inzetten voor DAEB activiteiten 
 • Discussie en interactie
 • U hebt basiskennis van de financiële begrippen en rekentechnieken
 • U hebt basiskennis van de verschillende waarderingsmethodieken van het vastgoed
 • U kunt verschillende rendementscriteria toepassen
 • U weet op hoofdlijnen hoe u grenswaarden bij uw corporatie kunt bepalen.
 • U kent de relatie tussen financieel rendement en maatschappelijke inzet
 • U bent in staat om kritisch na te denken over parameters, disconteringsvoet en rendementsindicatoren
 • U bent in staat om met verschillende financierings-, performance- en risicoratio’s te rekenen
 • U kent de financiële kaders en de keuzes die u hierin kunt maken
 • U kent samenhang tussen de verschillende financierings-, performance- en risicoratio’s
 • Waardering en rendementsberekening: de samenhang tussen waarde en rendement
 • Businesscase: portefeuillemanagement (hold-sell analyse)
 • Victor Burger
  Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Michiel Majoor
  Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...