Algemene leveringsvoorwaarden

Voorwaarden voor de zakelijke opdrachtnemers:
(voor Toepasselijk recht Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen zie artikel 13)

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Finance Ideas Academy is een samenwerkingsverband tussen Finance Ideas en Kjenning. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Finance Ideas Academy over deelname aan trainingen en andere vormen van opleiding met open inschrijving of incompany. Afwijking van deze algemene voorwaarden heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst tot stand komt, tenzij Finance Ideas Academy vóór de inschrijving/opdracht heeft bevestigd met de afwijking akkoord te gaan

Artikel 2 – Overeenkomst

De overeenkomst tussen Finance Ideas Academy en opdrachtgever komt tot stand doordat opdrachtgever zich via de website inschrijft. De opdrachtgever verklaart zich met de inschrijving akkoord met de Algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Annulering door de opdrachtgever

Na aanmelding geldt een bedenktijd van 14 werkdagen voor de opdrachtgever. Tenzij de training dan reeds is aangevangen geldt de navolgende annuleringsregeling. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Bij annulering:

  • tot zes weken voor aanvang van de cursus brengt Finance Ideas Academy geen kosten in rekening.
  • tussen zes en drie weken voor aanvang van de cursus brengt Finance Ideas Academy 50% van het cursusgeld in rekening.
  • korter dan drie weken voor aanvang van de cursus brengt Finance Ideas Academy 100% van het cursusgeld in rekening.
  • na aanvang van de cursus is er geen recht op enige terugbetaling. Inhalen van een niet-gevolgd onderdeel is niet mogelijk.

Artikel 4 – Annulering door Finance Ideas Academy

Finance Ideas Academy heeft het recht plaats en tijden van de cursus te wijzigen. Een cursus kan vervallen of worden verplaatst als zich te weinig cursisten aanmelden. Bij annulering heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag voor deze cursus. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 30 werkdagen na creditering.

Artikel 5 – Vervanging

De aangemelde deelnemer kan zich na overleg laten vervangen door een ander, mits de vervanging aan Finance Ideas Academy wordt meegedeeld vóór aanvang van de cursus. Vervanging na de start van de cursus is helaas niet mogelijk.

Artikel 6 – Toelaten aan opleiding

Finance Ideas Academy behoudt het recht om deelnemers al dan niet toe te laten tot de opleiding, als naar het oordeel van Finance Ideas Academy de cursist onvoldoende aansluit bij de doelgroep van de opleiding.

Artikel 7 – Prijzen

Prijzen genoemd op onze internetsite zijn bindend, tenzij anders is opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 8 – Annulering van incompanytrajecten

Voor incompanytrajecten brengt Finance Ideas Academy bij annulering tot zes weken voor de startdatum 30% van de opdracht in rekening. Bij annulering tussen zes en twee weken wordt 50% in rekening gebracht en binnen twee weken is dit 100%. Alleen om dringende redenen kan een training worden verplaatst waarbij eventuele extra kosten worden doorbelast. Indien een incompanytraject als open aanbod bij een klant wordt ingepland en daarmee afhankelijk is van aanmeldingen, geldt dat deze kosteloos kan worden geannuleerd tot zes weken voor de startdatum. Hierna gelden termijnen zoals vermeld in dit artikel.

Artikel 9 – Betaling

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling moet gebeuren uiterlijk twee weken na de factuurdatum. Finance Ideas Academy zal creditfacturen verrekenen met openstaande nog te betalen facturen. Is verrekening niet of slechts gedeeltelijk mogelijk, dan vindt uitbetaling, of gedeeltelijke uitbetaling, plaats binnen 30 werkdagen na factuurdatum.

Artikel 10 – Incassokosten

Indien betaling uitblijft, dan kan Finance Ideas Academy de vordering uit handen geven. Extra kosten, kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten, ook als deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 11 – Documentatie, auteursrecht, eigendomsrecht en privacy

Bij opleidingen kan gebruikt gemaakt worden van materiaal in de vorm van hand-outs en/of aanvullende documentatie. Bij open opleidingen zijn deze kosten onderdeel van de cursusprijs. Van het door Finance Ideas Academy verstrekte materiaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets van het materiaal mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finance Ideas Academy. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen. Finance Ideas Academy, haar medewerkers en docenten zijn verplicht strikte geheimhouding te betrachten omtrent informatie vanuit klanten waarvan het vertrouwelijke karakter geacht kan worden haar bekend te zijn. Omtrent ons privacybeleid, de bescherming en verwerking van (uw) persoonsgegevens vindt u nadere informatie in onze privacy policy.

Artikel 12 – Niet tevreden over Finance Ideas Academy?

Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend met vermelding van de datum, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel voor een oplossing. De directie van Finance Ideas Academy zal binnen 14 werkdagen na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid wordt contact opgenomen met de indiener van de klacht en eventueel ander betrokken zoals de docent of de locatie. Mochten partijen het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen. Finance Ideas Academy registreert en bewaart klachten gedurende een periode van 2 jaar. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht zakelijke markt

Op iedere overeenkomst tussen Finance Ideas Academy en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Daarnaast is Finance Ideas Academy aangesloten bij de branchevereniging NRTO en hanteert Finance Ideas Academy de gedragscode van het NRTO.

Artikel 14 – Toepasselijk recht Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Op iedere overeenkomst tussen Finance Ideas Academy en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Voor consumenten hanteert Finance Ideas Academy de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen. Deze voorwaarden zijn leidend en van toepassing op alle overeenkomsten tussen Finance Ideas Academy en de consument met betrekking tot de educatieve dienst.

Typ hier uw vraag...