Woningwet best practices: Blijft u baas over eigen portemonnee bij de prestatieafspraken?

Geplaatst op 6 maart 2017
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën, Woningwet

Eind april is het zover, dan gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties publiceren. Het ministerie maakt dan per gemeente inzichtelijk wat de financiële mogelijkheden zijn van de in die gemeente aanwezige corporaties. Het doel is dat uw stakeholders inzicht krijgen in uw beschikbare investeringsruimte, zodat zij goed geïnformeerd prestatieafspraken met u kunnen maken.

Zonder een duidelijk toetsingskader voor het doen van investeringen bestaat de kans dat uw stakeholders u confronteren met investeringen die eigenlijk niet stroken met uw visie op de volkshuisvesting. En mogelijk zelfs negatief uitpakken voor de gewenste ontwikkeling van uw financiële positie. Hoe bewaakt u dat u met uw stakeholders komt tot financieel en volkshuisvestelijk verantwoorde prestatieafspraken?

Verantwoord investeren

Het antwoord is simpel. De eerste aanzet voor verantwoorde investeringsbeslissingen heeft u namelijk al gemaakt in het reglement financieel beleid en beheer. In dit reglement heeft u een verwijzing opgenomen naar het investeringsstatuut. Met behulp van een SMART investeringsstatuut kunt u er voor zorgen dat u verantwoorde investeringsbeslissingen neemt en daarmee grip houdt op uw eigen financiële positie. U kunt immers geen prestatieafspraken maken over investeringen die niet voldoen aan uw eigen toetsingskader.

Investeringsstatuut

Het is wel zaak dat u uw bestaande investeringskader met het oog op het implementeren van de Woningwet gaat actualiseren en daarmee Woningwet compliant maakt. Met de introductie van de marktwaarde als waarderingsgrondslag past het niet meer om investeringsbesluiten op basis van een normatieve bedrijfswaarde onrendabele top te nemen. Daarbij verdient het de aanbeveling om in het investeringsstatuut specifieke, meetbare, acceptabele, realiseerbare en tijdgebonden (SMART) toetsingscriteria op te nemen, zie onderstaande tabel. Daarmee maakt u transparant aan welke eisen een investering of dispositie dient te voldoen.

 

Toetsingscriteria Toelichting
Financieel Wordt het project tegen marktconforme stichtingskosten gebouwd?
  Kan het project marktconform geëxploiteerd worden?
  Worden de kosten van het geïnvesteerde vermogen terugverdiend?
  Wordt op corporatieniveau aan de financiële normen voldaan?
Organisatorisch Heeft de organisatie voldoende capaciteit (kennis en tijd) om het project uit te kunnen voeren?
Technisch Voldoet het project aan het eigen programma van eisen?
Strategisch Past de investering binnen het portefeuilleplan en de complexstrategie?
  Past het project in de prestatieafspraken?
  Voldoet het project aan de wettelijke eisen?
  Zijn er alternatieven voor het complex en de locatie?
  Past het projectrisico binnen de risicobuffer?

Toetsingskader bij prestatieafspraken

Door in het investeringsstatuut specifieke en meetbare financiële toetsingscriteria op te nemen houdt u grip op de ontwikkeling van uw financiële positie. U bepaalt zelf wat vanuit uw financiële perspectief gezien een acceptabele en realistische ondergrens is voor het doen van investeringen. Richting uw stakeholders schept dit ook duidelijkheid. De publicatie van de indicatieve investeringscapaciteit is immers geen vrijbrief om het beschikbare vermogen in één keer in te zetten. Een SMART investeringsstatuut is zodoende een zeer waardevol instrument in uw gespreken met de gemeente en huurdersorganisatie.

Compliance tip:

Wist u dat u de huurdersorganisatie moet betrekken bij het bod dat u voor 1 juli a.s. gaat uitbrengen bij de gemeente?

Woningwet compliance scan

Al vanaf €995,- (ex. BTW) kan Finance Ideas voor u een compliance check uitvoeren. Wij maken snel en eenvoudig voor u inzichtelijk in hoeverre u conform de nieuwe richtlijnen handelt en waar het komende jaar voor u de aandachtspunten liggen. Deze analyse kunt u gebruiken voor de accountantscontrole en om uw Raad van Commissarissen te informeren over de voortgang van de implementatie.

Best practice investeringsstatuut

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze best practice van het investeringsstatuut? Neem gerust contact met op met één van onze adviseurs. Ook biedt de Finance Ideas Academy trainingen aan waaronder Woningwet Compliance, Verantwoord investeren; Financiële sturingFinanciële sturing voor bestuurders en toezichthouders en de training Marktwaarde.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Effect investeringen in duurzaamheid en kwaliteit op waarde: het bewijs tot dusverIBW 2.0 – Op naar het gesprek over wat écht mogelijk is