Area Wonen over haar kaderbrief en begroting in dynamische tijden

Area Wonen heeft met haar kaderbrief het hele begrotingsproces efficiënter en effectiever gemaakt. Hoe is dit proces verlopen? Wat was de aanleiding? Welke invloed heeft de kaderbrief op de [...]

Vijf kritische succesfactoren voor de herijking van uw investeringsstatuut

Finance Ideas stelt sinds een aantal jaar een model investeringsstatuut beschikbaar aan corporaties. Dit model wordt door veel corporaties als basis gebruikt voor het opstellen van hun eigen [...]

Financieel beleid als antwoord op knellende ratio’s?

De afgelopen jaren is financiële sturing steeds vaker onderwerp van gesprek in de corporatiesector. In 2020 zijn daarnaast de normen van de toezichthouder verruimd, waardoor dit onderwerp verder [...]

De nieuwe beleidswaarde: belangrijkste veranderingen en effecten

Op 31 januari is de definitieve versie van het Handboek marktwaardering verschenen. In deze versie van het handboek zijn een aantal parameters geactualiseerd. Daarnaast bevat deze versie ook [...]

Woonpalet over het herijken van haar portefeuillestrategie

Voor Woonpalet was het moment aangebroken om haar portefeuillestrategie te herijken. Hoe is dit proces verlopen? Hoe zijn ze omgegaan met ambities versus realiteit? En met de prioriteiten? Ramon [...]

Rekenvoorbeeld: effect nieuwe parameters leidraad op begroting en jaarrekening

Op 31 juli jl. is de Leidraad economische parameters dPi 2023 gepubliceerd. De richtlijn bevat geactualiseerde verwachtingen voor een aantal parameters die ook direct betrekking hebben op de [...]