Voldoet u al aan uw eigen financieel reglement?

Geplaatst op 21 september 2016
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën, Woningwet

Corporaties hebben uiterlijk 1 september hun reglement financieel beleid en beheer ter goedkeuring voorgelegd  aan de Aw. Bij gebruik van het model reglement van Aedes heeft u nog ruim een week de tijd, tot 1 oktober.

Met het vaststellen en indienen van het reglement committeert de corporatie zich aan de wettelijke vereisten, maar voldoet zij hier ook daadwerkelijk aan? Het beheersen van de financiële risico’s maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van de reguliere bedrijfsvoering. Heeft  u al nagedacht hoe u dit gaat vormgeven? En hoe denkt u bijvoorbeeld over financiële sturing?

Financiële sturing

Het vormgeven van de financiële sturingskaders is een belangrijk onderdeel van het financieel beleid en beheer.

Financiële sturing richt zich op:

  • Optimaal inzetten van beschikbare middelen;
  • Financierbaarheid van de corporatie;
  • Inzichtelijk maken van de maatschappelijke bijdrage;
  • Waarborgen van de financiële continuïteit;
  • Vaststellen van financiële randvoorwaarden op strategisch niveau.

De druk op de financiële exploitatie in relatie tot de maatschappelijke opgave vormt een spanningsveld waar uw corporatie voortdurend mee te maken heeft. Dit vraagt om duidelijke en goed onderbouwde financiële criteria die in verhouding staan met uw maatschappelijke opgave. Hierbij is de uitdaging om tot een samenhangend geheel van financiële ratio’s te komen, waarbij de minimale eisen van de Aw en het WSW uiteraard een belangrijke factor zijn.

Waarmee kunt u de financiële sturingskaders en risicobeheersing van uw corporatie vormgeven? Hieronder bieden we u enkele handvatten.

Management Control Framework

Het Management Control Framework (MCF) geeft een beschrijving op hoofdlijnen van het interne risicobeheersings- en controlesysteem van een organisatie. Met het opstellen van een MCF geeft u invulling aan de algehele sturingsfilosofie van uw corporatie op het gebied van financiën en vastgoed, maar ook met betrekking tot risicomanagement en beheersing.

Hiermee beschikt u over één integraal document dat medewerkers inzicht biedt in de opbouw en samenhang van het interne beheersingssysteem en de verantwoordelijkheden die zij hierin dragen. In het MCF worden de externe (wet- en regelgeving) en interne (o.a. organisatiecultuur en managementstijl) kaders vastgelegd, maar ook de planning- en controlcyclus, het risicomanagementbeleid, de beheersactiviteiten en de wijze van monitoring van het geheel. Een goed en duidelijk MCF creëert draagvlak binnen de organisatie en ondersteunt bij het realiseren van de doelstellingen.

Investeringsstatuut

Het financieel reglement is in feite een kapstok voor de interne formele regelingen als het treasurystatuut, het verbindingenstatuut en het investeringsstatuut. In het investeringsstatuut wordt het investeringsbeleid van de corporatie vastgelegd. Het investeringsbeleid geeft de kaders waarbinnen de corporatie moet beslissen over de inzet van middelen voor bijvoorbeeld nieuwbouw of investeringen in duurzaamheid.  Middels deze kaders kan de corporatie bepalen of een investering financieel verantwoord is. Het investeringsstatuut dient dan ook goed onderbouwde financiële criteria (zoals de IRR op basis van marktwaarde in verhuurde staat)  te bevatten, die in een juiste verhouding staan met de maatschappelijke opgave van de corporatie.

Prestatie-indicatoren en streefwaarden

Corporaties zijn verplicht om in de meerjarenbegroting prestatie-indicatoren en streefwaarden op te nemen. Veelal wordt hier aangesloten bij de minimale normen van de sectorinstituten. Dit betekent echter niet dat deze minimale eisen aansluiten bij het risicoprofiel en de risicobereidheid van de individuele corporatie. Denk bijvoorbeeld aan corporaties in krimpregio’s die te kampen hebben met leegstand van de duurdere huurwoningen.

Dit kan ertoe leiden dat u als corporatie bijvoorbeeld een hogere solvabiliteit of ICR eist. Onderbouwing hiervan richting de stakeholders is van essentieel belang, zeker bij het maken van de prestatieafspraken. U moet immers wel kunnen verantwoorden waarom u minder middelen beschikbaar heeft om te investeren of waarom de huren worden verhoogd. Hierin speelt risicomanagement en de financiële vertaling van restrisico’s (die u niet kunt/wilt beheersen) in een risicobuffer een belangrijke rol.

Meer weten over financiële sturing of het reglement?

Volg dan een van onze trainingen op dit thema.

Een incompany opleiding gericht op uw situatie en gemaakte keuzes is uiteraard mogelijk. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan voor een sessie aan huis. Bij onze trainingen zijn PE punten ook mogelijk voor RvT’s/RvC’s, AA’s, RA’s en RC’s.

Auteur

  • Pim Diepstraten
    Pim Diepstraten Partner, sectormanager zorg, senior adviseur zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Heeft u scheidingsvoorstel 2.0 al gereed?In de startblokken voor de jaarafsluiting