Heeft u scheidingsvoorstel 2.0 al gereed?

Geplaatst op 21 september 2016
Geschreven door
Categorie Algemeen, Control & Compliance, Woningwet

Voor het eind van het jaar moeten de corporaties die niet in aanmerking komen voor het verlicht regime hun ontwerp scheidingsvoorstel bij de Aw hebben ingediend. Dit ontwerp dient voorzien te zijn van een zienswijze van de betrokken gemeente(n), huurdersorganisatie(s) en huurders van het maatschappelijk vastgoed. Er geldt een wettelijke reactietermijn van zes weken. Voor een tijdige verwerking van de reacties moet u de zienswijzen middels een consultatieversie dezer dagen hebben opgevraagd.

In tegenstelling tot het scheidingsvoorstel bestaat er voor het consultatiedocument geen beoordelingskader. De Aw gaat er echter vanuit dat de stakeholders dezelfde informatie ontvangen als de Aw. De consultatieversie noemen wij voor het gemak het scheidingsvoorstel 1.0.

Scheidingsvoorstel 2.0

In mei heeft de Aw haar beoordelingskader voor het toetsen van de scheidingsvoorstellen gepubliceerd. Het ontwerp scheidingsvoorstel dat eind dit jaar ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Aw, moet alle onderdelen uit dit beoordelingskader bevatten. Een deel van de informatie wordt opgevraagd middels het opvraagprogramma dPi verslagjaar 2016 van Corpodata. Inmiddels heeft Corpodata het format voor de dPi 2016 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is dat de prognose tien jaar vooruitkijkt in plaats van de vertrouwde vijf jaar. Corpodata heeft daarnaast ook het model scheiding DAEB/niet-DAEB gepubliceerd voor de eenmalige uitvraag behorend bij het scheidingsvoorstel. In dit programma wordt specifieke informatie met betrekking tot de scheiding opgevraagd. Zo kan middels het programma de voorzieningen ‘herstructureringskosten’ en ‘verkoop’ worden berekend. Deze voorzieningen dient u verplicht op te nemen, ook als u niet voornemens bent hier gebruik van te maken. In het model dient u eveneens de kostenverdeelstaat (op basis van kasstromen en functionele winst- en verliesrekening) met toelichting in te vullen.

Het scheidingsvoorstel 2.0 bestaat in feite uit drie onderdelen:

  • Het ontwerp scheidingsvoorstel als document;
  • De opvraag via de reguliere dPi (o.a. de balans);
  • De eenmalige opvraag via het model scheiding DAEB/niet-DAEB.


Definitief scheidingsvoorstel

Voor 1 juli 2017 dient het definitieve scheidingsvoorstel te zijn ingediend, ofwel scheidingsvoorstel 3.0. In beginsel is het definitieve scheidingsvoorstel gelijk aan het ontwerp voorstel met uitzondering van de financiële paragraaf. Scheidingsvoorstel 2.0 is veelal gebaseerd op de meerjarenbegroting 2016-2025. Voor het definitieve scheidingsvoorstel is echter de meerjarenbegroting 2017-2026, inclusief laatst bekende kengetallen (o.a. woningvoorraad), en jaarrekening verslagjaar 2016 leidend. Dit leidt ertoe dat de doorrekening van de scheiding in het ontwerp voorstel en de consultatieversie gaat afwijken van het definitieve scheidingsvoorstel. Indien sprake is van dusdanige wijzigingen dat die de zienswijze van de extern belanghebbenden kunnen beïnvloeden, adviseren wij de stakeholders hierover te informeren en hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze aan te passen.

Checklist

Finance Ideas heeft voor u een checklist samengesteld ter ondersteuning bij het opstellen van het scheidingsvoorstel. checklist-scheidingsvoorstel-woningwe.

Meer weten over de Woningwet?

Rondom verschillende onderwerpen uit de Woningwet verzorgt Finance Ideas Academy voor veel corporaties incompany trainingen. Dit loopt uiteen van algemene training rondom de wetgeving tot maatwerktrainingen rondom het eigen scheidingsvoorstel of eigen financieel reglement.

Een incompany opleiding gericht op uw situatie en gemaakte keuzes is uiteraard mogelijk. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan voor een sessie aan huis. Bij onze trainingen zijn PE punten ook mogelijk voor RvT’s/RvC’s, AA’s, RA’s en RC’s.

Auteur

  • Pim Diepstraten
    Pim Diepstraten Partner, sectormanager zorg, senior adviseur zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Inkomensregistratie: Pandora's Box 3