Welke investeringskaders gelden voor duurzaamheidsinvesteringen?

Geplaatst op 16 mei 2017
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

In de laatste Corporatie Survey van Finance Ideas hebben meer dan 75% van de respondenten aangegeven voldoende investeringen te hebben gepland om de gemiddeld energielabel B doelstelling in 2020 te realiseren. Maar hebben corporaties de waardeontwikkeling van hun bezit na renovatie ook in kaart gebracht? En zijn er adequate rendementseisen gesteld aan duurzaamheidsinvesteringen?

Corporaties gedragen zich niet als marktpartijen

Om hun volkshuisvestelijke taak goed uit te voeren gedragen corporaties zich niet als marktpartijen. Corporaties houden woningen beschikbaar voor de doelgroep en ponden niet uit als dit financieel gunstiger is. Ook vragen zij lagere huren dan marktpartijen om de woningen betaalbaar te houden voor mensen met een kleine beurs. Dit zorgt ervoor dat corporaties de marktwaarde nooit realiseren als gevolg van hun beleid. Investeringen kunnen daarom beter niet worden beoordeeld op een fictieve marktconforme kasstroom, maar op basis van de eigen beleidskasstroom. Immers deze beleidskasstroom geeft een realistisch beeld van de inkomsten die door de investering gegenereerd zullen worden.

Duurzaamheidsdoelstellingen passen binnen huidige huurbeleid

In de Corporatie Survey heeft twee derde van de woningcorporaties aangegeven dat de duurzaamheidsdoelstellingen binnen het huidige huurbeleid passen. De huur wordt niet additioneel verhoogd. Kortom, de beleidskasstroom en daarmee de beleidswaarde wijzigt nauwelijks als gevolg van de energetische investering. Het rendement van de investering op beleidswaarde is derhalve zeer laag of in sommige gevallen zelfs negatief.

Zijn investeringskaders ruim genoeg?

Corporaties hebben investeringskaders vastgelegd in hun investeringsstatuut. Maar zijn deze kaders ruim genoeg voor duurzaamheidsinvesteringen of kiezen corporaties voor een separaat rendementseis voor dergelijke investeringen? Dit zijn thema’s binnen de driehoek financiën, vastgoed en wonen  waar corporaties zich de komende tijd bezig gaan zijn. Een duidelijk beeld van de doelstellingen en te hanteren afwegingskader is essentieel voor een gefundeerde investeringsbeslissing en verantwoording.

Kennis vergroten en verbreden

Finance Ideas Academy ondersteunt dit met diverse trainingen over investeringen en financiële sturing. Daarnaast vindt op 6 juni a.s. de werkconferentie “Verantwoord investeren in het bestaand bezit” plaats. Hier spreken corporaties onderling over uitdagingen en oplossingen.

Auteur

  • Daan Vrijmoet
    Daan Vrijmoet Directeur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Beleidswaarde: brug tussen fictie en verwachtingMailwisseling Herzien huurcontract intramuraal zorgcomplex