Vier belangrijkste zaken die veranderen voor corporaties als de OOB-status van kracht wordt

Geplaatst op 8 oktober 2018
Geschreven door
Categorie Control & Compliance, Leergangen, Woningwet

Naar verwachting worden corporaties per 1 januari 2019 aangemerkt als ‘Organisaties van Openbaar Belang (OOB)’. Corporaties krijgen daardoor te maken met aanzienlijke aanscherping van de controle op de jaarrekening. Voor zowel de controlerende accountant als de corporatie heeft dit grote gevolgen. In de concept AMvB is opgenomen dat de OOB-status gaat gelden voor corporaties met meer dan 2.500 verhuureenheden. Over deze ondergrens is nog wel discussie. Mogelijk wordt dit opgetrokken naar minimaal 5.000 of 10.000 verhuureenheden. In dit artikel behandelen we de vier belangrijkste veranderingen voor corporaties als de OOB-status wordt ingevoerd.

Wat is een Organisatie van Openbaar Belang?

Volgens de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) wordt onder een organisatie van openbaar belang verstaan een onderneming (of instelling) waarvan de omvang of de functie in het maatschappelijk verkeer van een zodanige aard is dat een ondeugdelijk uitgevoerde wettelijk controle van de financiële verantwoording een aanmerkelijk invloed kan hebben op het vertrouwen in de publieke functie van de accountantsverklaring.

 1. Hogere kwaliteitseisen t.a.v. dossiervorming

De accountant die de controle uitvoert bij een OOB-instelling mag zijn accountantsverklaring pas afgeven nadat een interne ‘onafhankelijke kwaliteitsbeoordelaar’ de kwaliteit van de controle heeft beoordeeld. Het gevolg hiervan is dat de accountant hogere eisen zal stellen aan de kwaliteit van de te controleren dossiers.

 1. Mogelijk introductie ‘in control statement’

Daarnaast is de controleverklaring bij een OOB-instelling uitgebreider. Zo dient de verklaring in te gaan op specifieke elementen met betrekking tot risicobeheersing en documentatie van interne beheersmaatregelen. Mogelijk wordt het bestuur van de corporatie zelfs verplicht tot het geven van een ‘in control statement (ICS)’ in het bestuursverslag.

Met een ICS verklaart het bestuur dat het jaarverslag in voldoende mate inzicht geeft in de tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. En dat dit een redelijke mate van zekerheid geeft dat de financiële cijfers geen onjuistheden bevatten. Om deze verklaring te kunnen afgeven zal de corporatie haar risicobeheersingsmaatregelen in kaart gebracht moeten hebben alsmede de eventuele tekortkoming hierin.

 1. Beperkt aantal accountants met OOB-vergunning

De OOB-status heeft ook invloed op het selecteren van een nieuwe accountant. De jaarrekening controle mag namelijk alleen uitgevoerd worden door een accountantskantoor die een vergunning heeft van de AFM voor het controleren van OOB’s. Op dit moment zijn dit slechts negen accountantskantoren. De keuze voor een nieuwe accountant wordt zo sterk beperkt. Zeker voor de kleinere corporaties, aangezien de ervaring leert dat de ‘big four’ zich steeds meer richten op de controle bij de grootste corporaties.

Accountantskantoren met OOB-vergunning:

 1. Accon AVM
 2. Baker Tilly Berk
 3. BDO
 4. Deloitte
 5. EY
 6. Grant Thornton
 7. KPMG
 8. Mazars
 9. PWC
 1. Geen adviesdiensten inkopen bij controlerende accountant

Corporaties met de OOB-status mogen niet hetzelfde kantoor inschakelen voor zowel de controle van hun jaarrekening als voor adviesdiensten. Corporaties zullen in dat geval een keuze moeten maken welke dienst ze willen continueren en welke dienst ze bij een ander kantoor willen inkopen.

Zelf aan de slag?

Tijdens de training Jaarafsluiting en jaarrekening van de corporatie wordt ingegaan op de hoofdlijnen voor aanstaande jaarrekening en het proces daarbij.  De leergang Control & Compliance bij corporaties biedt inzicht in de controle aspecten bij o.a. de jaarrekening proces. Richting jaarrekening 2018 is, gezien de overgang naar beleidswaarde, ook de training Van bedrijfswaarde naar beleidswaarde zeer relevant.

Auteur

 • Victor Burger
  Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

woningcorporaties-in-de-spagaatNiet-DAEB procedure