Verklaring CIZ verdwijnt als toewijzingsgrond

Geplaatst op 9 januari 2015
Geschreven door
Categorie Algemeen

Het ministerie voor Wonen en Rijksdienst heeft in december een aantal wijzigingen in de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang gepubliceerd. Een van de wijzigingen betreft de toewijzing van huurwoningen aan mensen met een extramurale zorgindicatie.

Wat verandert er in de extramurale zorg?

Mensen met een extramurale zorgvraag (o.a. verpleging aan huis) vallen niet langer onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Per 1 januari 2015 is de AWBZ komen te vervallen en is de persoonlijke verpleging en verzorging aan huis onder de dekking van de zorgverzekering gebracht. Dit betekent dat mensen die recht hebben op extramurale zorg dit vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar ontvangen. De individuele begeleiding (BGI) ter bevordering van de zelfredzaamheid van mensen, zodat verblijf in een instelling kan worden uitgesteld, valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat betekent dit voor de toewijzing?

Bij de toewijzing van een sociale huurwoning is geen inkomenstoets vereist voor zover één van de leden van het huishouden recht heeft op minimaal tien uur zorg per week gedurende tenminste een jaar. Voorheen werden dergelijke zorgindicaties afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met de hervormingen in de zorg verdwijnen echter de CIZ-indicaties voor mensen die een beroep doen op extramurale zorg. Het zorgplan vervangt per 1 januari 2015 de zorgindicaties afgegeven door het CIZ.

Een dergelijk zorgplan wordt opgesteld door de wijkverpleegkundige. Dit betekent dat de wijkverpleegkunde bepaalt hoeveel verzorging of verpleging  iemand nodig heeft en hoe die zorg geleverd zal worden. De voorwaarden die gelden voor de toewijzing blijven wel hetzelfde, dus minimaal 10 uur per week gedurende tenminste een jaar. De corporatie zal het zorgplan moeten opvragen en nagaan of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Er bestaan (vooralsnog) geen richtlijnen waaraan een zorgplan moet voldoen.

In het nieuwe stelsel vervallen de indicaties voor (individuele) begeleiding. Voor deze groep is vanaf heden dus een inkomenstoets vereist.

Overgangsregeling in 2015

In de Tijdelijke regeling DAEB is een overgangsregeling opgenomen. In 2015 blijft de ‘oude’ CIZ-indicatie voor verzorging, verpleging en begeleiding geldig als toewijzingsgrond mits deze op de toetsingsdatum nog steeds geldig is en bij afgifte minimaal één jaar geldig was. Vooruitlopend op de hervormingen zijn er na 28 juli 2014 geen indicaties afgegeven met een geldigheidsduur langer dan acht maanden. Voor het correct toewijzen van een sociale huurwoning dienen indicatiebesluiten die in de periode 28 juli 2014 tot en met 31 december 2014 zijn afgegeven een minimale geldigheidsduur van zes maanden te hebben. Voor deze indicatiebesluiten is het overgangsrecht, gezien de maximale geldigheidsduur,  tot en met 31 augustus 2015 van toepassing.

Meer informatie over inkomenstoetsing?

Het aanscherpen van het inkomensregistratieproces en het onder de aandacht brengen van praktijksituaties komen bij onze cursussen veelvuldig aan bod. In de Opfriscursus inkomensregistratie leert u de hoe u verzamelinkomens op een juiste wijze kunt vaststellen. Theorie, praktijk, het lezen van loonstroken, actuele vraagstukken van woningcorporaties rond inkomensregistratie en diverse praktische tips komen hierbij op een interactieve manier aan bod.

Naast de opfriscursus is er de Praktijkcursus inkomensregistratie. In deze incompanycursus wordt uitvoerig aandacht besteed aan uw eigen lastige inkomensberekeningen en uitzonderingssituaties. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan.

Meer rendement? kies voor blended learning!

Naast het puntjes op de i zetten met een opfriscursus Inkomensregistratie bieden we nu ook e-Learning aan. De e-Learning laat (nieuwe) medewerkers kennis maken met het inkomensregistratieproces. Daarnaast geeft het inzicht in de berekening van het verzamelinkomen en het accountantsprotocol. Meestal wordt onze e-Learning ingezet in combinatie met onze trainingen. Het zogenaamde “blended learning”. Bijvoorbeeld als opfris voorafgaande aan de live praktijktraining. Die combinatie biedt maximaal rendement.

Auteur

  • Pim Diepstraten
    Pim Diepstraten Partner, sectormanager zorg, senior adviseur zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Woningtoewijzing gaat twee doelen dienen, is uw puzzel passend?