EPV 2.0: een vloek of een zege?

Geplaatst op 24 juni 2024
Geschreven door
Categorie Algemeen

De recent gemoderniseerde Energieprestatievergoeding Huur (EPV) biedt woningcorporaties nieuwe mogelijkheden om hun huurwoningen energiezuiniger te maken. De EPV heeft daarmee een positieve bijdrage aan het duurzaam verdienmodel van de sector. Woningen die voldoen aan de eisen bieden daarnaast tal van zekerheden voor huurders. Maar is het gebruik van EPV niet enorm ingewikkeld? Verliezen we niet alle opbrengsten aan monitoringskosten? En hoe zit het met salderen?

Het wel of niet inzetten van het ‘instrument’ EPV vraagt op z’n minst om een serieuze en onderbouwde afweging. In dit artikel praten we u bij

Tip: tijdens de training: introductie EPV 2.0 bent u in 2,5 uur op de hoogte van de belangrijkste aspecten van deze regeling.

EPV geeft extra financiële ruimte

Met de gemoderniseerde EPV kunt u als woningcorporaties potentieel meer inkomsten genereren om te investeren in duurzame renovaties en nieuwbouwprojecten. De aanpassingen in de EPV zorgen ervoor dat de vergoeding beter aansluit bij de werkelijke kosten en baten van energiezuinige maatregelen. Dit biedt corporaties meer financiële ruimte om te investeren in bijvoorbeeld isolatie, warmtepompen en zonnepanelen.

EPV en de Nationale Prestatieafspraken

Een belangrijk aspect van de gemoderniseerde EPV is dat de eisen uit deze regeling voor een groot deel overeenkomen met de eisen uit de Nationale Prestatieafspraken (NPA). Deze afspraken, opgesteld in 2023 door de Rijksoverheid, woningcorporaties en huurdersorganisaties, hebben als doel de verduurzaming van de sociale woningvoorraad te versnellen. Ook is afgesproken dat voor isolerende maatregelen geen huurverhoging mag worden doorgevoerd. De financiële haalbaarheid van de investeringen die nodig zijn om aan de NPA te voldoen neemt toe wanneer corporaties na de verbeteringen aan de woning Energieprestatievergoeding in rekening kunnen brengen. De regels om EPV toe te passen vragen slechts een klein stapje extra ten opzichte van de prestatieafspraken.

Verschil EPV Basis en EPV Hoogwaardig

De gemoderniseerde EPV kent twee niveaus: EPV Basis en EPV Hoogwaardig. Bij EPV Basis komen de eisen grotendeels overeen met wat al moet worden voldaan volgens de Nationale Prestatieafspraken, namelijk de Standaard voor woningisolatie en het aardgasvrij maken van de woning. Dit laatste vereist een individuele duurzame warmtevoorziening, wat in de praktijk neerkomt op een warmtepomp. Aanvullend op de Nationale Prestatieafspraken zijn de toepassing van een beperkt aantal zonnepanelen en een eenvoudig monitoringssysteem. De hoogwaardige variant legt de lat hoger. De warmtebehoefte van de woning dient verder te zijn verlaagd en ook zijn er meer zonnepanelen nodig om aan de eis te voldoen. Dit levert dan ook een hogere vergoeding op voor de corporatie én maakt het mogelijk EPV te hanteren bij nieuwbouw. EPV Basis is uitgesloten bij nieuwbouw (na 2019).

Afweging tussen investeringen en opbrengst

Sinds de invoering van de EPV in 2016 is er door het hele land ervaring opgedaan met de toepassing van EPV. Lessen uit de eerste jaren zijn meegenomen in de modernisering van de regeling, waarbij is ingezet op vereenvoudiging en bredere toepasbaarheid. Iedere woningcorporatie zou de afweging moeten maken of de voordelen van de EPV voor huurder en corporatie opwegen tegen de organisatorische inspanningen en extra investeringen die hiervoor nodig zijn.

Het besluit om beleidsmatig -al dan niet- te kiezen voor de inzet van EPV, wordt onderbouwd vanuit de impact op de financiële ratio’s. Hiermee wordt de vraag beantwoord of de EPV bijdraagt aan de haalbaarheid van de investeringsopgave in de woningportefeuille. Een volgende afweging is het beoordelen van de impact van de EPV op woonlasten. Kan de betaalbaarheid voor de huurders nu maar zeker ook in de toekomst worden geborgd wanneer EPV wordt ingezet. De impact van de EPV op de organisatie is ook relevant. Naast het ontwikkelen van kennis vraagt de EPV een aantal procesaanpassingen. Zo gaat het verhuren van een woning met EPV net een beetje anders als een woning zonder.

Uw kennis vergroten over EPV 2.0?

Tijdens de training introductie EPV 2.0 wordt u in 2,5 uur bijgepraat vanuit het perspectief van de bewoner, techniek in de woning, impact op uw organisatie en de business case. Het resultaat? U kent de voors en tegens van de Energieprestatievergoeding en ontvangt handvatten om de juiste afweging te maken. Bekijk het programma en de data.

  • Daniël Duijvestijn
    Daniël Duijvestijn Consultant vastgoed & duurzaamheid Meer info
  • Simon Verduijn
    Simon Verduijn Consultant vastgoed & duurzaamheid Meer info

Relevante opleidingen

Control & Compliance

Wat leert u?

  • De belangrijkste uitgangspunten van de EPV 2.0
  • Inzicht in de impact voor de bewoner, woning, organisatie en financiën
  • De waarde van de EPV voor de eigen organisatie in schatten

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...