Portefeuille- en asset management; bent u al geïntegreerd?

Geplaatst op 16 augustus 2021
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Asset management is een veel besproken onderwerp in corporatieland. Begrijpelijk, want scherp sturen op de financiële en maatschappelijke prestatie van complexen is in deze tijd meer dan ooit van belang. Maar met sturen op financiële en maatschappelijke prestaties wordt een belangrijk doel van asset management over het hoofd gezien. Zonde, want dit derde doel maakt nu juist het verschil voor corporaties.

Tip: tijdens de training Asset management wordt aandacht besteed aan rendementsbepaling op complexniveau en het opzetten van een vastgoedexploitatiemodel.

Veel corporaties denken na over of zijn aan de slag gegaan met asset management. Vanuit de asset management gedachte wordt vervolgens op een integrale wijze gekeken naar de complexen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld onderhoudsbeleid en verkoopbeleid veel meer dan voorheen in relatie tot elkaar worden beoordeeld. Gaan we een complex uitponden, dan gaan we wellicht de intensiteit van het planmatig onderhoud terugschroeven. Of wijzen we een complex aan voor huisvesting van kwetsbare ouderen dan gaan we het kwaliteitsniveau hoger vaststellen dan bij andere complexen. Daarbij accepteren we een lager rendement en dat is onze maatschappelijke bijdrage. Deze financiële en maatschappelijke afwegingen hadden veel corporaties echter ook wel zonder asset manager kunnen maken.

Asset management gaat verder dan financiële en maatschappelijke doelstellingen

Naast het integraal afwegen van financiële en maatschappelijke doelstellingen, gaat asset management vooral ook om uitvoering geven aan de strategische portefeuilledoelstellingen. In de praktijk is dit voor veel corporaties echter een lastig onderdeel. Om een asset manager een duidelijke opdracht mee te geven, moet het strategisch voorraadbeleid concreet worden gemaakt. Doelstellingen als ‘minimaal …% van onze voorraad kent een huur tot € … per maand’ zijn voor een asset manager niet concreet genoeg. En als een corporatie meerdere asset managers heeft met bijvoorbeeld ieder een eigen regio, dan ontstaat gemakkelijk een nog groter probleem. Wie is dan namelijk verantwoordelijk voor het realiseren van deze op portefeuilleniveau geformuleerde doelstelling?

De echte meerwaarde van asset management

Om echte meerwaarde aan asset management te kunnen ontlenen, moet het asset management een complete en concrete opdracht krijgen. Voor de opdrachtgever – het bestuur – betekent dit dat portefeuilledoelstellingen moeten worden vertaald naar een Portefeuilleplan, waarin smart wordt beschreven hoe de wensportefeuille er  over 10 of 15 jaar uitziet. Dit geeft de asset manager de handvatten die nodig zijn om op complexniveau besluiten te nemen die ook daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren van de wensportefeuille.

Daarmee wordt voorkomen dat asset management feitelijk alleen het optimaliseren van het operationele management wordt. Hoewel dat laatste een nobel streven is, hebben corporaties daarvoor geen asset management nodig. Asset management is wel nodig om ook de lange termijn portefeuilledoelstellingen onderdeel te laten uitmaken van de besluitvorming op complexniveau. Hiermee wordt het integrale karakter van de besluitvorming op complexniveau gewaarborgd en kan integrale sturing ook op de lange termijn vorm krijgen. Deze stappen komen terug in de jaarcyclus van asset management.

Meer weten over sturing en asset management?

Heeft u vragen over de invulling van asset management binnen uw organisatie? Stel uw vraag aan Michiel Majoor. Wilt u zelf aan de slag om uw kennis op het gebied van asset management te vergroten? Tijdens de training Asset Management gaan we dieper in op de positie binnen de organisatie. Hoe kan een portefeuillestrategie worden vertaald naar het beheer? En hoe kan asset management bijdragen aan de maatschappelijke prestatie?

Tijdens de training ontvangt u praktische handvatten om scherper te kunnen sturen op de (financiële) prestatie van complexen. Bekijk het programma van onze trainingen ‘Plan van aanpak actualiseren portefeuilleplan’ en ‘Asset management’.

Auteur

  • Michiel Majoor
    Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Financieel sturen

Wat leert u?

  • Vertalen van portefeuille naar beheer
  • Sturen op prestatie complexen
  • Opstellen van exploitatiestrategie vastgoed
  • Rendementsbepaling op complexniveau

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...