Vijf praktische tips voor het actualiseren van uw portefeuillestrategie

 In Sturing op vastgoed & financiën

Een actuele portefeuillestrategie is randvoorwaardelijk om waardesturing succesvol uit te kunnen voeren. Zonder een concrete vertaling van strategische doelstellingen ontbreekt het een asset manager aan duidelijke doelstellingen. Daarom stellen ook toezichthouders steeds hoge kwalitatieve eisen aan de portefeuillestrategie.

Maar het opstellen van een gedegen strategie is zo eenvoudig nog niet. De volkshuisvestelijke opgave is groot. Mede als gevolg van de toenemende belastingdruk (VPB/ATAD, verhuurderheffing) en de almaar stijgende bouwkosten is inmiddels het wel duidelijk dat u niet op alle onderdelen maximaal kunt scoren. De schaarse middelen zullen onherroepelijk leiden tot concurrentie tussen de verschillende volkshuisvestelijke thema’s. In dit artikel vijf praktische tips bij het up-to-date maken van uw portefeuillestrategie.

Tip: Tijdens de opleiding Plan van aanpak actualiseren portefeuilleplan leert u de transformatieopgave in de toekomst te verbeteren en aan te scherpen.

#1: Bepaal informatiebehoefte en gewenste mate van diepgang

Stel vast welke onderdelen van het huidige portefeuilleplan nog actueel zijn en hergebruikt kunnen worden in de geactualiseerde versie. Welke onderdelen ontbreken of zijn gebaseerd op verouderde aannames en uitgangspunten? Op basis van deze inventarisatie kan een inschatting gemaakt worden van de benodigde tijdsbesteding voor het actualiseren en of verder uitdiepen van de verschillende onderdelen. Het laten uitvoeren van nieuwe woningmarkt onderzoeken neemt veel tijd in beslag, maar wellicht zijn er reeds recente lokale onderzoeken beschikbaar via bijvoorbeeld de gemeente.

#2 Haak collega’s van verschillende afdelingen aan

Hij opstellen van een portefeuilleplan is niet alleen iets waarmee strategen zich zouden moeten bezighouden. In het portefeuilleplan ligt de weg naar de haalbare wensportefeuille vast. Daarmee is het van invloed op de gehele organisatie en dus van belang dat zowel de afdelingen financiën en vastgoed als een afdeling wonen betrokken zijn bij het opstellen hiervan.

#3: Betrek stakeholders bij het proces

Een evenzo belangrijke stap ziet op het betrekken van uw stakeholders bij het proces. Om niet achteraf voor vervelende verrassingen te komen staan is het raadzaam uw ambities te bespreken met uw huurders, gemeente(n) en andere belangenhouders. U kunt grootse nieuwbouwplannen opnemen in uw portefeuillestrategie, maar als de gemeente geen bouwlocaties beschikbaar heeft zal er van deze plannen weinig terecht komen. Maak daarom in de portefeuillestrategie inzichtelijk welke input van uw stakeholders is meegenomen en welke input ook niet.

#4 Formuleer de doelstellingen SMART

Een open deur wellicht, maar in de praktijk komt het helaas nog te vaak voor dat doelstellingen ten aanzien van beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid niet concreet genoeg worden gemaakt. Hoe ziet de gewenste portefeuille er uit en wat is de transformatie opgave voor de komende jaren? Minimaal uitgewerkt naar aantallen per jaar en indien nodig nog naar deelgebieden. Alleen dan ontstaat er een concrete doelstelling waarmee uw organisatie aan de slag kan.

Voorbeeld transformatieopgave portefeuilleplan Afbeelding 1: Voorbeeld transformatieopgave portefeuilleplan

#5: Toets de financiële haalbaarheid van transformatieopgave

Om te bepalen in hoeverre de portefeuillestrategie ook gerealiseerd kan worden is het raadzaam de beoogde transformatieopgave te vertalen naar een financiële meerjarenbegroting. Op basis daarvan kan beoordeeld worden of de portefeuillestrategie financieel haalbaar is en welke financiële risico’s de corporatie bereid is te nemen. Met de doorrekening kan daarnaast inzichtelijk gemaakt worden of het noodzakelijk is dat bepaalde duurzaamheidsmaatregelen doorbelast worden aan de huurders en wat daarvan de gevolgen zijn voor de betaalbaarheid van de woningen.

Meer weten over het actualiseren van uw portefeuillestrategie?

Heeft u vragen over deze stappen? Of heeft u behoefte aan ondersteuning rondom uw portefeuillestrategie? Neem contact op met Jaring Hylkema, hij denkt graag met u mee.

Direct zelf aan de slag? Bekijk de zelftest voor de portefeuillestrategie of meld u aan voor de training: Plan van aanpak actualiseren portefeuillestrategie.

Auteur

  • Jaring Hylkema
    drs. Jaring Hylkema Senior adviseur woningcorporaties Meer info
  • Niels Kornegoor MSc RE
    Niels Kornegoor MSc RE Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info

Relevante opleidingen

Financieel sturen

Wat leert u?

  • Opstellen portefeuillestrategie
  • Randvoorwaarde en bouwstenen
  • Integreren duurzaamheidsvisie
  • Samenhang vastgoed- en financiële sturing

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...