Voldoet uw portefeuillestrategie aan het nieuwe beoordelingskader van de toezichthouders? Test het zelf!

Geplaatst op 28 januari 2019
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

De toezichthouders Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het WSW hebben op 12 november 2018 hun gezamenlijk beoordelingskader voor corporaties gepubliceerd. In het nieuwe beoordelingskader gaan de toezichthouders uitgebreid in op de gezamenlijke toetsingsonderwerpen en de wijze waarop de beoordeling wordt uitgevoerd. De toezichthouders richten zich bij de beoordeling op de financiële positie, de portefeuillestrategie en de inrichting van governance. De risico’s van deze onderwerpen worden voor elke corporatie jaarlijks in kaart gebracht door middel van een basisbeoordeling. Afhankelijk van de uitkomsten kan door de toezichthouders besloten worden tot een verdiepend onderzoek.

Hoge eisen aan portefeuillestrategie

De toezichthouders stellen in het nieuwe beoordelingskader hoge kwalitatieve eisen aan de portefeuillestrategie. Zij verwachten dat corporaties op een weloverwogen en gestructureerde manier invulling geven aan hun portefeuillestrategie. Corporaties met een inhoudelijk goed onderbouwde portefeuillestrategie worden beter in staat geacht om hun maatschappelijke doelen te realiseren. Bovendien verhoogt het de voorspelbaarheid en stabiliteit van (lange termijn) financiële resultaten. Daarmee wordt het risico voor de borg en het risico op weglek van maatschappelijk vermogen of niet doelmatige besteding van middelen beperkt.

Beoordelingscriteria

In het beoordelingskader geven de toezichthouders aan dat een goede portefeuillestrategie is gebaseerd op een actuele analyse van de omgeving en marktonderzoeken. De portefeuillestrategie dient daarbij inzichtelijk te maken welke doelstellingen worden nagestreefd ten aanzien van ten minste betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. De strategie dient afgestemd te zijn met belanghouders (sluit aan op de woonvisie en prestatieafspraken) en dient te passen binnen de financiële spankracht van de corporatie.

Ten aanzien van het proces verwachten de toezichthouders dat corporaties hun interne en externe belangenhouders hebben betrokken bij de totstandkoming van de portefeuillestrategie. Dit verhoogt de externe legitimatie voor de uitvoering van de strategie en de daaruit voortvloeiende transformatieopgave en beleidsplannen.

Zelftest

In onderstaande tabel zijn de beoordelingscriteria opgenomen waar de portefeuillestrategie van de corporatie ten minste aan dient te voldoen. Om in aanmerking te komen voor een lage risicoscore bij de beoordeling dienen alle vragen met ‘ja’ beantwoord te kunnen worden. Een lage risicoscore betekent dat er op dit punt geen verdiepend onderzoek door de toezichthouders verwacht hoeft te worden.

zelftest portefeuillestrategieTabel: zelftest portefeuillestrategie

Meer inzicht in basisbeoordeling

Finance Ideas heeft een model ontwikkeld waarin alle plausibiliteitstoetsen worden uitgevoerd op de nieuwe kaders van de Aw en het WSW. Met behulp van het model kunnen wij in kaart brengen hoe uw corporatie scoort op de kwantitatieve indicatoren uit het beoordelingskader. Heeft u vragen deze mogelijkheden? Of wilt u sparren over de uitkomt van de test? Neem  contact op met onze adviseurs. Direct zelf aan de slag? Bekijk onze training die inzicht geeft in het gezamenlijk beoordelingskader en in de overeenkomsten en verschillen tussen beide instanties.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

sectorbeeld 2018 woningcorporatiesDefinities onderhoud en beheer ten behoeve van beleidswaardebepaling en jaarrekening