Inkomenstoets bij toewijzing en passend toewijzen gelijk. Of toch niet?

Geplaatst op 10 mei 2015
Geschreven door
Categorie Algemeen

Met de invoering van de herziene Woningwet op 1 juli komen er extra toewijzingscriteria bij. Naast de inkomenstoets bij toewijzing geldt namelijk per 1 januari 2016 ook een inkomenstoets voor passend toewijzen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft onlangs aangegeven dat de inkomenstoets voor passend toewijzen gelijk zal zijn aan de huidige inkomenstoets voor het staatssteundossier. Echter hoe pakt de inkomenstoets uit voor studenten, statushouders en zorgbehoevenden, die op basis van een vrijstelling toegewezen mogen worden?

 

Passend toewijzen aan de doelgroep

Per 1 januari 2016 dient 95% van de woningtoewijzingen aan huurtoeslaggerechtigden passend te zijn. Dit betekent dat huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een woning toegewezen dienen te krijgen met een huur tot aan de voor dat huishouden geldende aftoppingsgrens (€ 576,87 of € 618,24, afhankelijk van samenstelling huishouden). Huishoudens die op basis van hun inkomen geen recht hebben op huurtoeslag vallen daarmee buiten de eis van het passend toewijzen. In figuur 1 zijn de inkomensgroepen en gekoppelde huurprijzen schematisch weergegeven.

Inkomenstoets

De omschrijving van het inkomen in de wet op de huurtoeslag is niet hetzelfde als de omschrijving voor de het staatssteundossier. BZK heeft onlangs duidelijkheid verschaft over hoe de toets er uit komt te zien. Om de toetsing eenvoudig te kunnen houden heeft BZK  besloten dat voor de passendheidstoets dezelfde inkomenstoets gebruikt kan worden als die bij het staatssteundossier.

Vrijstelling bij toewijzing

Studenten, statushouders en zorgbehoevenden hebben op basis van respectievelijk een DUO beschikking, COA beschikking of CIZ zorgindicatie recht op een vrijstelling voor de toewijzing. Hierdoor hoeft er voor de toewijzing geen inkomenstoets uitgevoerd te worden. Ondanks deze vrijstelling kan het nog wel zo zijn dat de toewijzing op basis van het inkomen niet passend is. Dit betekent dat voor de controle van het passend toewijzen toch een inkomenstoets vereist is.

Van studenten die studiefinanciering ontvangen van DUO wordt het inkomen reeds getoetst door DUO. Bij een tweepersoons studentenhuishouden kan het totale huishoudeninkomen toch boven de inkomensgrens voor passend toewijzen komen te liggen en zal de woningcorporatie toch zelf een inkomenstoets moeten doen.

Toewijzing aan jongeren tot 23 jaar

In de herziene Woningwet wordt verwezen naar de wet op de huurtoeslag in het kader van passend toewijzen. In deze wet is geregeld dat jongeren tot 23 jaar geen recht op huurtoeslag hebben zodra de huur boven de kwaliteitskortinggrens van 403,06 euro per maand ligt. Dit betekent dat de vreemde situatie ontstaat waarbij een woning met een huur boven deze grens wel passend, onder de aftoppingsgrens, toegewezen kan worden aan een jongere, maar dat deze dan toch geen huurtoeslag zal ontvangen. De woningcorporatie zal in dergelijke gevallen zelf kunnen besluiten om de huur te verlagen tot de kwaliteitskortinggrens of de toewijzing te weigeren.

Inkomenstoets ook voor geliberaliseerd verhuur

Voor de niet-DAEB woningen van woningcorporaties is een inkomenstoets voor het staatssteundossier niet nodig, het betreft immers geliberaliseerde woningen die ongeborgd gefinancierd dienen te worden. Hiermee lijken deze woningen op het eerste gezicht vrijgesteld te zijn van een inkomenstoets. De eis van passend toewijzen is op alle toewijzingen van een woningcorporatie, ook van niet-DAEB bezit, van toepassing. De accountant zal daarom bij het vaststellen van de passendheid van toewijzing ook om een inkomenstoets bij de niet-DAEB toewijzingen verlangen. Immers een accountant moet kunnen vaststellen dat het passend toewijzen niet van toepassing is op deze woning. Daarvoor dient de accountant vast te stellen dat het inkomen van de huurders boven de huurtoeslaggrenzen ligt.

Meer informatie over inkomensregistratie?

Neem dan deel aan de eerstvolgende cursus Inkomensregistratie of neem contact met ons op. Een incompany opleiding is uiteraard ook mogelijk. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan voor een sessie aan huis.

Of meer informatie over de herziene Woningwet, de gevolgen voor uw corporatie en een adequate en tijdige implementatie? 

Neem dan deel aan de eerstvolgende kennisdag Woningwet novelle (met 7 PE Punten) of neem contact met ons op. Een kennissessie aan huis is ook mogelijk, waarbij specifiek wordt ingegaan op de gevolgen voor uw corporatie. Deze sessie wordt inhoudelijk aangepast voor uw MT, uw RvC of bijvoorbeeld voor de implementatiegroep. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan voor een sessie aan huis.

Auteur

  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Passend toewijzen financieel haalbaar?