Niels Kornegoor

Niels Kornegoor MSc RE

Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers

Niels Kornegoor is actief bij het adviseren van woningcorporaties en institutionele vastgoedbeleggers. Hij ondersteunt bij de advisering en begeleiding van aan- en verkoopprocessen van woningcomplexen. Niels is vastgoedkundige en heeft zich gespecialiseerd in (volks)huisvestingsvraagstukken en vastgoedmanagement. Zijn afstudeeronderzoek richtte zich op de beleggingsmogelijkheden in maatschappelijk vastgoed.

Opleidingen gegeven door Niels

Masterclass investeringsafweging

In hoeverre kan het bedrijfsmodel van uw corporaties de uitdagingen aan? Maakt uw corporatie ook stappen om het afwegingskader voor investeringen te actualiseren? Als RvC is deze masterclass over [...]

Beleidswaarde 2.0: de wijzigingen en effecten

Het waarderingskader voor woningcorporaties is in 2022 geëvalueerd. De voornaamste uitkomst is een aantal verbetervoorstellen voor de beleidswaarde. Op dit moment wordt de beleidswaarde afgeleid [...]

Verdieping Vastgoedrekenen en waarderen

Het corporatiebezit wordt volgens marktwaarde gewaardeerd. Deze waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing maar vraagt veel inspanning. Gekozen rekenmethodieken en diverse [...]

Introductie Vastgoedrekenen en waarderen

Het corporatiebezit wordt volgens marktwaarde gewaardeerd. Deze waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing maar vraagt veel inspanning. Gekozen rekenmethodieken en diverse [...]

Rekenen aan investeringen

Met de grote nieuwbouwopgave, renovaties, herontwikkeling en verduurzaming van het bestaand bezit staan corporaties voor een periode waarin veel kleine en grote investeringen gaan plaatsvinden. [...]

De businesscase van zorgvastgoed

Zorginstellingen zijn voor veel corporaties een samenwerkingspartner en huurder. Maar het zorgstelsel is onderhevig aan verandering, waardoor het risicoprofiel en daarmee de kans op faillissement [...]

Wonen en zorg in strategisch perspectief

Deze vraag wordt steeds meer actueel naarmate de vergrijzing toeneemt. Met de toenemende vergrijzing wordt het risico op vereenzaming groter. Ook raakt de mobiliteit en zelfredzaamheid van [...]

Investeringsafweging bij corporaties

Corporaties hebben een grote nieuwbouwopgave, investeringen in renovatie, herontwikkeling en verduurzaming van bestaand bezit. Dat vraagt een gecontroleerd en verantwoord kader.

Asset management

Wat is Asset management eigenlijk? Leer hoe u met Asset management de meest optimale exploitatiestrategie voor uw vastgoed kunt bepalen.

Leergang CorporatieFinanciën

Voor veel niet-financiële managers in de corporatiesector blijft financiën uitdagend. Maar financiën wordt steeds belangrijker. Tijd voor meer kennis van en inzicht in financiën.

Berichten en publicaties van Niels

Nieuwe grenswaarden financiële normen: wat zijn de consequenties?

In een bestuurlijke brief van 18 juni 2024 hebben de Aw en het WSW de nieuwe grenswaarden voor de financiële normen bekend gemaakt. De LTV-grens wordt 70% en de grenswaarde voor de solvabiliteit [...]

Beleidswaarde 2.0: zeven tips waar u direct mee aan de slag kunt!

Eerder dit jaar werden de spelregels voor de nieuwe beleidswaarde gepubliceerd. Corporaties starten op korte termijn met (de voorbereiding op) het maken van de meerjarenbegroting. In dit artikel [...]

Vijf kritische succesfactoren voor de herijking van uw investeringsstatuut

Finance Ideas stelt sinds een aantal jaar een model investeringsstatuut beschikbaar aan corporaties. Dit model wordt door veel corporaties als basis gebruikt voor het opstellen van hun eigen [...]

De nieuwe beleidswaarde: belangrijkste veranderingen en effecten

Op 31 januari is de definitieve versie van het Handboek marktwaardering verschenen. In deze versie van het handboek zijn een aantal parameters geactualiseerd. Daarnaast bevat deze versie ook [...]

Rekenvoorbeeld: effect nieuwe parameters leidraad op begroting en jaarrekening

Op 31 juli jl. is de Leidraad economische parameters dPi 2023 gepubliceerd. De richtlijn bevat geactualiseerde verwachtingen voor een aantal parameters die ook direct betrekking hebben op de [...]

Gemiddeld 11% van het corporatiebezit heeft een E, F, of G-label

In de Nationale prestatieafspraken is afgesproken dat de corporatiesector uiterlijk in 2028 alle E, F en G-labels uit de sector zijn verdwenen. Samen met beschikbaarheid en betaalbaarheid is de [...]

De isolatiestandaard: De vijf belangrijkste vragen beantwoord

In totaal verbruiken we in Nederland 40 miljard m³ aardgas per jaar. Maar liefst 30 procent hiervan wordt gebruikt om gebouwen en woningen te verwarmen, te voorzien van warm water en om te kunnen [...]

Typ hier uw vraag...