Nieuwe woningwet stelt eisen aan investeringsbeoordeling

Geplaatst op 2 april 2012
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Op 12 maart heeft Minister Spies de kamer inhoudelijk geïnformeerd over de herziening van de Woningwet. Een overzicht van de financiële consequenties hiervan voor de sector kunt u hier downloaden. In haar nota van wijziging geeft de Minister onder andere aan dat de regering voornemens is een drempelbedrag van € 10 miljoen in te voeren, waarboven investerings- en verkoopbeslissingen door de Raad van Commissarissen goedgekeurd dienen te worden. Hoewel de verscherping van het toezicht op investeringsbeslissingen kan bijdragen aan het voorkomen van onnodige risico’s, zal een dergelijke lage drempel voor veel corporaties ook een toename van de inhoudelijke discussie op projectniveau tot gevolg hebben. Het voorkomen van risico’s kan ook worden vormgegeven door een helder en transparant beoordelingskader vast te stellen, waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over de te hanteren criteria. Vergelijkbaar met het horizontaal toezicht van de Belastingdienst, beoordeelt de Raad van Commissarissen hierbij meer de procesgang in plaats van de individuele casuïstiek van projecten. De Minister heeft in haar toelichting op de woningwet tevens aangegeven dat er een limiet wordt verbonden aan investeringen in de niet-DAEB tak van € 10 miljoen per project. Het beperken van grote commerciële projecten dient volgens het kabinet bij te dragen aan het voorkomen van de besmetting van de DAEB-tak met risico’s uit de niet DAEB-tak en draagt daarmee bij aan de duurzame continuïteit van de sociale volkshuisvesting.

Investeringsstatuut

De bepalingen in de nieuwe Woningwet komen bovenop de nieuwe governancecode voor woningcorporaties die per 1 juli 2011 van kracht is. Hierin is reeds vastgelegd dat iedere corporatie verplicht is een toetsingskader voor investeringen op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Commissarissen (het investeringsstatuut). Een investeringsstatuut is een document waarin wordt vastgelegd aan welke randvoorwaarden een project moet voldoen. Hierbij gaat het met name om financiële vereisten, zowel op project- als op corporatieniveau, maar spelen ook aspecten zoals portefeuillebeleid, strategie, volkshuisvestelijke meerwaarde en klant en markt een belangrijke rol. Naast de randvoorwaarden wordt in een investeringsstatuut ook de procesgang omschreven, worden verantwoordelijkheden vastgelegd en wordt de wijze waarop risicomanagement wordt geïntegreerd in de besluitvorming opgenomen. Meer informatie over het investeringsstatuut vindt u hier.

Cursus investeringsbeoordeling

De complexiteit van investeringsbeoordelingen, het opstellen van een financieel kader en het vormgeven van het investeringsstatuut, wordt besproken in de opleiding “Investeringsbeoordeling” die als open opleiding te volgen is. Ook is het mogelijk om deze training incompany te organiseren. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen met 0320 – 23 74 83 of door hier uw vraag te stellen.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Beschikbaarheidsrisico van financieringDe rendabele onrendabele top