Het scheidingsvoorstel: de strategische keuze begrijpelijk uitgelegd

Geplaatst op 15 mei 2016
Geschreven door
Categorie Woningwet

Alle corporaties die niet in aanmerking komen voor het verlicht regime, moeten eind dit jaar hun scheidingsvoorstel indienen bij de Aw. Het voorstel waarin u uitlegt of u als corporatie kiest voor administratieve, juridische of hybride scheiding is een strategisch document dat onder andere de volgende informatie bevat:

  • Ondernemingsstrategie en portefeuillebeleid
  • Onderbouwing keuze type scheiding
  • Financiële paragraaf : o.a. tien jaars kasstroomprognose en onderbouwing kostenverdeelstaat
  • Opgaaf en ophanging verbindingen
  • Financieringsplan
  • Uitkomsten overleg stakeholders

Leesbaarheid voorop – let op uw doelgroep

Doordat het scheidingsvoorstel veel informatie bevat wordt het al snel een omvangrijk document. Omdat u de zienswijze van de gemeente(n) en huurdersvereniging(en) dient op te vragen, is het belangrijk dat het document ook voor deze stakeholders leesbaar blijft. Daarom adviseren wij u het daadwerkelijke scheidingsvoorstel beknopt te houden en de voor de Aw noodzakelijke informatie zoals het uitgewerkte portefeuilleplan, de noodzakelijke financiële onderbouwing etc. op te nemen in de bijlage. Dit komt de leesbaarheid ten goede en beïnvloedt daarmee ook de snelheid waarmee de stakeholders hun zienswijze kunnen geven positief.

Rol van de stakeholders

Daarnaast is het wenselijk dat u met de diverse stakeholders in overleg treedt over de diepgang van de zienswijze. Jaarlijks kent de corporatie een proces om via het bod op de woonvisie (vijf jaar vooruit) in overleg met gemeente(n) en huurders te komen tot praktische en concrete prestatieafspraken (een jaar vooruit). Het scheidingsvoorstel beschrijft een termijn van tien jaar en volgt de strategische hoofdlijn. Dit vraag om een andere rol van de stakeholders dan de rol die zij hebben in het kader van de prestatieafspraken. Ook de huurders van het maatschappelijk onroerend goed dienen om een zienswijze gevraagd te worden.

Voor een goed verloop van het proces om te komen tot het scheidingsvoorstel, is het dus van belang dat u de lezer op één zet: schrijf  een goed leesbaar voorstel en treedt tijdig in overleg treed met alle stakeholders zodat zij weten wat ze van u mogen verwachten en u ook kunt aangeven wat u van hen verwacht.

Het model financieel reglement: de eenvoudige oplossing?

Op 20 april heeft Aedes het model financieel reglement gepubliceerd dat zij in goed overleg met de Aw heeft opgesteld. Het model reglement is een beknopt document dat als zelfstandig document kan worden ingediend bij de Aw. Hierdoor hoeft u niet uw treasury-, investerings- of verbindingenstatuut mee te sturen.

Uw verantwoordelijkheid

Dit betekent echter niet, dat u deze stukken niet dient te hebben. In de disclaimer is immers opgenomen dat u zelf verantwoordelijk bent  voor een adequaat financieel reglement, dat voldoet aan de in de Woningwet opgenomen bepalingen. Daarbij is het van belang dat de implementatie past  binnen de eigen situatie en rekening houdt met de corporatie specifieke risico’s. Daarvoor heeft u een treasury-, investerings- en verbindingenstatuut nodig.

Planning

Een voordeel dat u heeft door het model van Aedes te gebruiken is dat u uw reglement een maand later aan de Aw mag aanleveren dan de oorspronkelijke deadline van 1 september 2016. Deze extra maand is voor veel corporaties zeer gewenst vanwege het vergaderschema van de RvC, zonder wiens goedkeuring het reglement niet kan worden ingediend.

Uw  invulling van het model reglement

Het model reglement biedt u houvast bij het opstellen van uw eigen financieel reglement, maar vraagt daarnaast om een kritische blik en noodzakelijke aanvullingen. Kunt u de managementinformatie echt op ieder moment aanleveren en is dit ook wenselijk? Wat is uw sturingsfilosofie en welke risico’s ziet u voor uw corporatie? Hoe vult u het risicobeheer in? Hoe is de mandatering geregeld? Welke stappen gaat u zetten bij dreigende financiële discontinuïteit? Hoe gaat u om met verbindingen? Op welke ratio’s gaat u sturen en hoe hoog moeten deze dan zijn? Kijkt u daarbij alleen naar externe kaders of stelt u intern nog extra eisen? Hoe gaat u daarbij om met de (beklemde) marktwaarde en de aanvullende eisen uit het beoordelingskader scheiding DAEB/niet-DAEB dat de Aw op 1 april gepubliceerd heeft?

Het gebruik van het Aedes model geeft u misschien de tijd die u nodig heeft om deze vragen concreet te beantwoorden om zo te komen tot een adequate implementatie van de bepalingen in Woningwet.

Tot slot

Wilt u meer weten over het scheidingsvoorstel of het financieel reglement? Meld u aan voor een van onze opleidingen: Het scheidingsvoorstel (6 PE) of Het Financieel reglement (4 PE) of informeer naar de incompany mogelijkheden.

Auteur

  • Joost Huijbregts MRE
    Joost Huijbregts MRE Adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Sandra Adrianow (SOR): "Opstellen Scheidingsvoorstel bevordert scherpstellen strategie en toekomstperspectief"