De financiële taal van zorginstellingen

Geplaatst op 2 mei 2012
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

De veranderende financiering van zorgvastgoed leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden tussen woningcorporaties en zorginstellingen. Om de samenwerking succesvol te laten zijn, is het voor corporaties en zorginstellingen belangrijk om elkaars taal te begrijpen. Dit artikel biedt een update van de status van verschillende financiële dossiers in de wereld van de langdurige zorg.

Normatieve Huisvestingscomponent

De effecten van de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) zijn bij vrijwel alle instellingen intern inmiddels bekend. Grote instellingen met een gevarieerde vastgoedportefeuille in eigendom of huur lijken over het algemeen beperkte gevolgen van de NHC te ondervinden. Bij kleinere instellingen kan de impact echter groot zijn, met name als zij in de komende jaren fors moeten investeren. Als gevolg van deze ontwikkeling zoeken veel van deze kleinere instellingen mogelijkheden tot samenwerking met woningcorporaties of fuseren zij met financieel sterkere instellingen. Voor woningcorporaties is het belangrijk om bij dergelijke voorstellen een onderbouwd businessplan te vragen en een goede risicoanalyse uit te voeren.

Overgang AWBZ-functies naar WMO

Voor met name instellingen in de gehandicaptenzorg is de overgang van de functies ‘begeleiding’ en ‘dagbesteding’ vanuit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een risico. Voor nieuwe cliënten geldt de overgang vanaf 2013, voor bestaande cliënten geldt dat de overgang in 2014 plaatsvindt. Het totale budget op macroniveau krimpt met 5%, zodat omzetverlies een reële mogelijkheid is. Een wellicht nog grotere moeilijkheid is van organisatorische aard. Veel gemeenten zijn nog niet ingericht op het uitvoeren van deze taken. Aanbieders van zorg hebben geen aanspreekpunt binnen deze gemeenten omdat de noodzakelijke kennis daar ontbreekt. Zorgverzekeraars hebben inmiddels al aangegeven dat zij met betrekking tot de overgang naar de WMO zullen concentreren op de gemeenten die de organisatie op poten hebben. Andere gemeenten kunnen vervolgens aanhaken. De financiële risico’s voor woningcorporaties zijn daarom afhankelijk van (1) de mate waarin de huurder haar omzet uit begeleiding en dagbesteding haalt en (2) de mate waarin de gemeenten waarin deze huurder actief is reeds is voorbereid op de overgang van begeleiding en dagbesteding naar de WMO.

Scheiden wonen en zorg

Het scheiden van wonen en zorg staat gepland vanaf 2014. In juni zou het ministerie van VWS een brief publiceren waarin de voornemens op het gebied van het scheiden van wonen en zorg worden toegelicht. Met de val van het kabinet is de voortgang van het dossier onzeker geworden. Het is waarschijnlijk dat de ontwikkelingen sowieso tot aan de verkiezingen on hold worden gezet. Afhankelijk van de uitkomst van de verkiezingen zal het eventuele traject op weg naar het scheiden van wonen en zorg vanaf dit najaar bepaald moeten worden.

Impairmenttoets

In de aanloop naar het opstellen van de jaarrekening 2011 is door onder andere de accountantsorganisaties gecommuniceerd dat zorginstellingen een zogenoemde impairment toets moeten uitvoeren. Dit houdt in dat het vastgoed afgewaardeerd moet worden indien uit de impairment toets blijkt dat de bedrijfswaarde ultimo 2011 lager is dan de boekwaarde op basis van historische kostprijs minus afschrijvingen. Uiteindelijk is besloten dat de zorginstellingen wel inzicht moeten geven in de potentiële afwaardering, maar dat de feitelijke afwaardering niet plaats hoeft te vinden. Hiermee lijken de verwachte negatieve gevolgen van de impairment toets voor een belangrijk deel naar volgend jaar verschoven te zijn. Zorginstellingen die in de jaarrekening moeten opnemen dat zij een (aanzienlijke) afwaardering verwachten, kunnen daarvan negatieve gevolgen ondervinden indien zij externe financiering wensen aan te trekken. Het is denkbaar dat zij als gevolg daarvan investeringsvoorstellen bij corporaties neerleggen.

Zoekt u meer kennis van financiën bij Zorginstellingen? Kom dan naar onze open opleiding. Ook is het mogelijk om deze training incompany te organiseren. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen met Maria ter Beek op het telefoonnummer 0320 – 23 74 85 of door direct hier uw vraag te stellen.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...