Het CFV verandert, wat doet u?

Geplaatst op 2 april 2012
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Het CFV verandert, wat doet u?Afgelopen maand publiceerde het Centraal Fonds Volkhuisvesting (CFV) het jaarverslag over 2011. Hierin stelt het Fonds dat de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat corporaties vooral financiële problemen ondervinden als gevolg van allerlei commerciële activiteiten. Deze risico’s zijn in vergelijking met de risico’s van ‘vroeger’ groter en kennen een grotere snelheid van gebeuren. Hoewel inmiddels stappen zijn gezet om het toezicht te verbreden en nieuwe accenten aan te brengen, zal het CFV dit traject in de komende tijd voortzetten door breder en meer diepgaand onderzoek uit te voeren.

Onrust als aanleiding

De aanleiding tot de verbreding en verdieping van het toezicht lijkt overduidelijk. Zo raakte al enkele jaren geleden SGBB in de problemen doordat de veel te ambitieuze bouwplannen van de directeur jarenlang werden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Woningstichting Geertruidenberg moest een saneringsplan bij het CFV indienen vanwege haar grote grondposities en tegenvallende verkoopresultaten. En meer recentelijk volgde de kwestie Vestia, dat in de problemen kwam door de risicovolle derivatenpositie. Door al deze berichtgeving over misstanden, fraude en schadeclaims is de nodige onrust ontstaan onder de toezichthouder van woningcorporaties.

Negatieve beoordelingen en afwijkingen

Ook blijkt uit de resultaten van het financieel toezicht van het CFV dat de financiële crisis en de vastzittende woningmarkt duidelijk effect hebben gehad op de bedrijfsvoering van corporaties. Van de 398 corporaties kregen negen corporaties in het najaar van 2011 een negatief solvabiliteitsoordeel, een verdubbeling ten opzichte van voorafgaand jaar. En de verschillen tussen de voor 1 februari 2011 ingediende meerjarencijfers en de voor 1 juli 2011 ingediende realisatiecijfers over 2010 kenden dergelijk grote negatieve afwijkingen dat het CFV heeft besloten bij een zevental corporaties het eerder in 2011 afgegeven continuïteitsoordeel te nuanceren. De financiële marges worden dus dunner, terwijl de risicoperceptie toeneemt.

Verbreding taak CFV

Daarom is de afgelopen jaren intensief gesproken over de mogelijke vorming van een onafhankelijke toezichtautoriteit in de corporatiesector. Ondanks dat het CFV kenbaar heeft gemaakt haar eerder ingezette taakverbreding in het financiële toezicht door te zetten, heeft het ministerie afgelopen jaar aangegeven niet langer te streven naar een integraal toezicht. In plaats daarvan is ervoor gekozen om het externe toezicht te verdelen over het ministerie van BZK en een nieuwe autoriteit waarin het CFV opgaat. Het CFV wordt als gevolg van deze ontwikkeling omgebouwd tot autoriteit woningcorporaties. Naast het huidige financiële toezicht – dat vooral op de stand van het vermogen is gefocust – worden de taken van het CFV hiermee uitgebreid met het toezicht op staatssteun en het financieel toezicht op het behoud van het maatschappelijk gebonden vermogen, het financieel risicobeheer en de kwaliteit van de financiële verantwoording. Concreet betekent dit dat ook de liquiditeit van corporaties onderdeel van het financiële toezicht wordt. Daarom is het van groot belang dat uw organisatie de uitgangspunten van het CFV bij het bepalen van het continuïteitsoordeel kent, zodat waar nodig al bij voorbaat ook de interne toezichtskaders kunnen worden bijgestuurd.

Auteur

  • Michiel Majoor
    Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Risicomanagement draait niet alleen om het managen van risico’s