Van implementatie naar Woningwet compliant: doet u wat u hebt beloofd te doen?

Geplaatst op 2 februari 2017
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën, Woningwet

Het afgelopen jaar is op Woningwet gebied veel werk verzet. Het corporatiestatuut is aangepast, er is een reglement financieel beleid en beheer opgesteld, het vastgoed is op marktwaarde gewaardeerd en last but not least het ontwerp scheidingsvoorstel is ingeleverd bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Het enige wat dit jaar nog hoeft te gebeuren is het definitief maken van het scheidingsvoorstel en het inrichten van de administratie. Of is er toch meer?

Het implementeren van de Woningwet eindigt namelijk niet bij het indienen van het scheidingsvoorstel of bij goedgekeurde statuten. Hoe zorgt u dat uw corporatie zich in de praktijk houdt aan de nieuwe spelregels van de Woningwet, maar ook aan de door u zelf opgelegde spelregels in bijvoorbeeld het reglement financieel beleid en beheer? Doet u wat u hebt beloofd te doen?

Het risico van model statuten en reglementen

Onder het mom van ‘waarom het wiel zelf uitvinden?’ hebben veel corporaties dankbaar gebruik gemaakt van de door Aedes verstrekte model statuten en reglementen. Maar nu ze zijn goedgekeurd door de Aw is het wel zaak dat u zich houdt aan deze door uzelf opgelegde spelregels. En juist daarin schuilt het risico. Heeft u eigenlijk wel goed naar de kleine lettertjes van deze modellen gekeken?

Beheersing financiële risico’s

Zo heeft u in uw reglement financieel beleid en beheer opgenomen dat u over adequate managementinformatie beschikt en dat de beheersing van financiële risico’s onderdeel uitmaakt van de reguliere bedrijfsvoering. En dat u de financiële risico’s ten minste twee keer per jaar met de Raad van Commissarissen bespreekt. Maar hoe geeft u hier in de praktijk invulling aan? Is het rapporteren over de ontwikkeling van de financiële ratio’s in de kwartaalrapportage dan afdoende? En valt de monitoring van bijvoorbeeld de huursombenadering hier ook onder?

Investeringsstatuut

Ook staat er in het reglement financieel beleid en beheer een verwijzing naar uw investerings- en treasurystatuut. In het financieel reglement zelf zijn weinig woorden vuil gemaakt aan de eisen ten aanzien van het doen van investeringen. Dat geeft u in de praktijk ruimte om in het investeringsstatuut zelf invulling te geven aan hoe u uw volkshuisvestelijke investeringen wilt afwegen.

Sinds de verplichte introductie van marktwaarde in verhuurde staat kunt u er niet omheen om dit waardebegrip te betrekken bij het doen van investeringen. Maar hoe doet u dit als uw beleid hier van afwijkt? De marktwaarde kasstromen worden immers niet gerealiseerd, uitponden is niet uw beleid en u vraagt geen markthuur.

Inrichting control functie

Een ander belangrijk onderdeel van het reglement financieel beleid en beheer ziet op de inrichting van de control functie. In het reglement is een uitgebreide lijst opgenomen bij welke bestuursbesluiten de control functie betrokken dient te worden. Naast het beoordelen van investeringen en het beoordelen van financiële risico’s, dient de controller zich bezig te houden met controle op de interne bedrijfsvoering, alsmede de effectiviteit en efficiency van de organisatie. Hoe gaat u dit in 2017 vormgeven? En gaat u daarbij gebruik maken van een management control framework?

Best practices

Het mag duidelijk zijn dat voor een goede beheersing van de financiële risico’s meer nodig is dan alleen een reglement financieel beleid en beheer. De komende maanden bespreken we in deze rubriek onze beste practices over hoe u in de praktijk invulling kunt geven aan de beheersing van financiële risico’s, hoe u in het investeringsstatuut de basis legt voor verantwoord investeren, hoe u de control functie adequaat kunt inrichten en we bespreken de nut en noodzaak van een management control framework.

Kunt u niet wachten tot volgende maand?

Wij informeren u graag persoonlijk over onze beste practices!
Compliance tip: wist u dat u op dat u op basis van de Woningwet verplicht bent om de dPi op te sturen naar uw gemeente(n) en huurdersorganisatie(s)?

Woningwet compliance scan

Vanaf slechts € 995,- (ex. btw) kan Finance Ideas voor u een compliance check uitvoeren. Wij maken snel en eenvoudig voor u inzichtelijk in hoeverre u conform de nieuwe richtlijnen handelt en waar het komende jaar voor u de aandachtspunten liggen. Deze analyse kunt u gebruiken voor de accountantscontrole en om uw Raad van Commissarissen te informeren over de voortgang van de implementatie.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Woningwet compliance scan? Neem gerust contact met op met één van onze adviseurs. Ook biedt de Finance Ideas Academy trainingen aan waaronder Woningwet ComplianceFinanciële sturingFinanciële sturing voor bestuurders en toezichthouders; Verantwoord investeren en de training Marktwaarde

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Van WACC naar rendementseis