Uitvoering inkomensregistratie nog belangrijker voor functioneren woningcorporaties

Geplaatst op 5 december 2012
Geschreven door
Categorie Algemeen

Een aanzienlijk deel van de op 3 december gepubliceerde oordeelsbrieven van de minister van Wonen en Rijksdiensten is gewijd aan de beoordeling van de inkomensregistraties en het al dan niet terecht ontvangen van staatssteun. De minister heeft besloten om van 2011 een aanloopjaar zonder sancties te maken, maar de minister waarschuwt corporaties alvast over de gevolgen (onthouding staatssteun) van het niet voldoen aan de regels in 2012 en de daaropvolgende jaren.

Toewijzing op orde brengen

De minister constateert dat veel corporaties een onjuiste en/of onvolledige administratie hebben uitgevoerd inzake de woningtoewijzing. Een steekproef van 10% van de oordeelsbrieven laat het volgende zien:

34%   Goedgekeurd door accountant
54%   Oordeelsonthouding door accountant
11%   Afgekeurd door accountant
14%   Voldoet niet aan 90% eis
5%   Wijst minder dan 85% toe aan doelgroep

Op basis van het accountantsprotocol, zoals dat in december 2011 is gepubliceerd, hebben veel corporaties van hun accountant een oordeelsonthouding of een afkeurend oordeel ontvangen. Onthouding van staatssteun is volgens de minister in 2013 nog niet aan de orde, omdat het een aanloopjaar betreft. Diverse corporaties die een oordeelsonthouding hebben ontvangen van hun accountant hebben al te horen gekregen dat zij formeel niet voldoen aan de staatssteunregeling. Dit ondanks dat zij volgens eigen opgave voldoen aan de 90% norm. De minister verwacht bij deze corporaties dat de administratie over 2012 op orde is met een positief oordeel van de accountant als gevolg. Wordt dit niet gerealiseerd, dan zal hierdoor in 2013 mogelijk staatssteun moeten worden onthouden, ook al voldoet de corporatie volgens eigen opgave aan de toewijzingsnormen.

Praktijkervaring Inkomensregistratie

Veel corporaties hebben hun inkomensregistratieproces op orde of sterk verbeterd. Ondanks alle aandacht en energie die hierin gaat blijkt het ook in de praktijk lastig te voldoen aan de (krappe) foutmarges die gelden vanuit het accountantsprotocol.

Enkele praktische voorbeelden waardoor de uitvoering verbetert:
Stuur waar mogelijk op het IB60 formulier.Hiermee wordt de kans op rekenfouten sterk verminderd en u beschikt tevens over informatie omtrent inkomen uit vermogen.

Pas het 4-ogen principe toe bij lastige casussen. Maak gebruik van elkaars kennis bij lastige casussen en kom zo tot een goede en juiste vaststelling van het verzamelinkomen. Onderbouw tevens het vastgestelde verzamelinkomen op een heldere en consistente manier.

Leg bijzondere situaties en uw werkwijze vooraf voor aan uw accountant. Zo ontstaat er wederzijds begrip en een dialoog over uw inkomensregistratieproces

Naast het vaststellen van het juiste inkomen speelt ook de dossiervorming een belangrijke rol. Het ontbreken van inkomensbescheiden, een handtekening van de huurder, of een onjuiste weergave van het verzamelinkomen in het primaire systeem kan tevens leiden tot een negatief oordeel van de accountant. Zorgvuldigheid op dit vlak is essentieel om te kunnen voldoen aan het accountantsprotocol en aan de eisen voor de inkomenstoetsing.

Verbeteren van het proces

Heeft u in de oordeelsbrief geen volledige goedkeuring op uw inkomensregistratieproces ontvangen? Of heeft u als corporatie het gevoel onvoldoende grip te hebben op het inkomensregistratieproces? Dan is het nu tijd om het inkomensregistratieproces te verbeteren. Een verbetering van het inkomensregistratieproces komt de efficiëntie direct ten goede en zal tevens leiden tot een betere score, waarmee u de kans op een sanctie inzake staatssteun verkleint.

Inkomensgrens 2013

Uit de MG circulaire 2012-02 volgt dat de inkomensgrens per 1 januari 2013 wordt aangepast. De inkomensgrens wordt verhoogd van € 34.085 naar € 34.229, een stijging van 0,42%. Om inkomens uit 2011 en 2012 te indexeren naar 2013 moeten deze geïndexeerd worden met respectievelijk 1,0042 (2012 > 2013) en 1,0183 (2011 > 2013). Daarnaast verandert de liberalisatiegrens en daarmee ook de grens waarvoor de toewijzingsregels gelden per 1 januari. Deze stijgt van € 664,66 tot € 681,02, een stijging van 2,46%. De lagere indexatie van het inkomen wordt veroorzaakt door een uniformering van het loonbegrip per 1 januari 2013. Deze leidt tot een daling van het belastbaar inkomen, zonder een vergelijkbaar effect op het netto inkomen.

Opleidingen

In de cursus inkomensregistratie leren woonconsulenten en alle andere betrokkenen de basiskennis voor een juiste vaststelling van het verzamelinkomen. Theorie, praktijk, het lezen van loonstroken, actuele vraagstukken van woningcorporaties en diverse praktische tips komen hierbij op een interactieve manier aan bod. Naast de basiscursus is er een verdiepingscursus inkomensregistratie beschikbaar. Hierbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan lastige inkomensberekeningen en uitzonderingssituaties zoals zelfstandigen of echtscheidingssituaties. De cursussen hebben het doel om de kennis binnen de corporatie zodanig te verbeteren dat corporaties minder tijd kwijt zijn aan het proces, het realistisch wordt om te voldoen aan de eisen omtrent de inkomensregistratie en de huurder zo min mogelijk te belasten.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Inkomenstoetsen huurder belangrijk onderdeel verhuurproces