Risicobeoordeling zorgvastgoed

Geplaatst op 22 augustus 2014
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Als verhuurder van zorgvastgoed worden veel corporaties geconfronteerd met het toegenomen financiële risico van zorginstellingen. Een groot aantal woningcorporaties ontvangt verzoeken om huurcontracten aan te passen of te beëindigen omdat de hurende instelling de afgesproken huurprijs niet meer kan terugverdienen uit de vergoeding voor het vastgoed die zij ontvangt. Het is daarom van belang om de financiële positie van hurende zorginstellingen op een gestructureerde en objectieve manier inzichtelijk te maken.

De risicobeoordeling

De risicobeoordeling moet inzicht geven in wanneer de zorginstelling in financiële problemen dreigt te raken. Hiertoe biedt een analyse van financiële en operationele ratio’s een goede mogelijkheid. Een dergelijke analyse vindt plaats op basis van de jaarrekening en kan eventueel worden uitgebreid met informatie over de toekomstige plannen van de zorginstelling. De jaarrekeninganalyse wordt inmiddels door diverse woningcorporaties uitgevoerd door middel van de ZorgRating.

Aan de hand van de ZorgRating is het eenvoudig om een risicomatrix voor het zorgvastgoed op te stellen.

Het opstellen van de risicomatrix behoeft geen zorgspecifieke kennis. Een as van de matrix bevat de ZorgRating van de instelling, de andere as bevat de resterende looptijd van het huurcontract van individuele zorgcomplexen.

Aan de hand van de risicomatrix worden complexen geselecteerd die nader onderzoek behoeven. Dit nadere onderzoek bevat minimaal een analyse van de alternatieve aanwendbaarheid van het vastgoed. Daarnaast is het van belang om een beeld te ontwikkelen van de ontwikkeling van de vraag naar zorgvastgoed in relatie tot de ontwikkelingen op het gebied van de scheiding van wonen en zorg. Op basis van deze analyse ontstaat zowel een kwantitatief onderbouwd risicoprofiel als een visie op de wijze waarop de corporatie het beleid op het gebied van zorgvastgoed wil vormgeven.

Op 11 september is tijdens de opleiding Risicobeoordeling van zorgvastgoed veel aandacht voor inzicht in de kasstromen en risicoprofielen van (woonzorg)exploitaties. Dit inzicht helpt u tevens om de juiste kritische vragen te kunnen stellen en met uw huurder mee te kunnen denken over mogelijke verbeteringen van de businesscase.

Op www.zorgrating.nl vindt u nu ook de rapportages over de financiële prestaties en kredietwaardigheid van zorginstellingen op basis van jaarverslagen 2013.

Auteur

  • Michiel Majoor
    Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...