Rendementsdaling door verhuurderheffing

Geplaatst op 14 oktober 2012
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

De hoogte van de verhuurderheffing is voor 2013 gesteld op 0,0014%, maar bedraagt vanaf 2014 0,231% van de WOZ-waarde. Een heffing gerelateerd aan het vastgoed in plaats van aan de organisatie zorgt voor een toename van de directe exploitatiekosten van een woning, waardoor de heffing zowel onderdeel van de bedrijfswaardeberekening als van de rendementstoets bij investeringsbeslissingen wordt.

Rendement nieuwbouwwoning daalt met 0,4%

Het inrekenen van de bezitsheffing leidt tot een afname van het rendement van projecten. Indien bijvoorbeeld wordt uitgegaan van een nieuwbouwwoning met stichtingkosten van € 200.000, een huur van € 664 en € 2.000 voor onderhoud beheer en zakelijke lasten, bedroeg het rendement voorheen 3,9%. Een heffing van € 462 per jaar zorgt echter voor een verlaging van dit rendement met bijna 0,4%. Om dit rendementsverlies te corrigeren kan een door BZK en het CFV beoogde besparing van € 462 worden doorgevoerd op de onderhoud- en beheerlasten, maar kan ook de huur met € 1 per maand worden verhoogd. De strategische impact, alsmede de hogere rendementseis die gepaard gaat met geliberaliseerde woningen, spelen echter een rol in deze beslissing.

Rekenen aan vastgoed

In onze adviespraktijk zien we in toenemende mate de behoefte om in multidisciplinaire teams te rekenen aan vastgoed. Hierbij is het niet enkel de afdeling projectontwikkeling die een projectopzet maakt en ter beoordeling voorlegt aan de afdeling financiën, maar juist een organisatiebrede discussie over de minimale rendementseisen en de mogelijke knoppen om aan te draaien. Doordat een dergelijke discussie zowel bijdraagt aan het draagvlak voor bepaalde besluiten, als aan het inzicht in bepaalde risico’s, is een dergelijke opzet zeer aan te raden. Door een juiste relatie te leggen tussen het rendement van een project, het financieel sturingskader van de organisatie en de projectspecifieke risico’s, wordt immers een gezonde basis gelegd voor de continuïteit van uw woningcorporatie.

Investeringsbeoordeling

Het beoordelen van projecten op basis van rendementen, het bepalen van een rendementseis, het investeringsstatuut en de samenhang van projectbeoordeling met het financieel sturingskader komen uitgebreid aan bod tijdens de cursus investeringsbeoordeling die op 6 december a.s. is gepland.

Aan de slag met uw eigen investeringsvraagstuk?

Recent hebben wij deze cursus ook incompany verzorgd voor een aantal corporaties waarbij deze gericht was op de eigen actuele investeringsvraagstukken. U kunt de mogelijkheden voor uw organisatie bespreken met Maria ter Beek via het telefoonnummer 0320 – 23 74 85 of door direct hier uw vraag te stellen.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...