Pro-actief en transparant communiceren met gemeenten over regionalisering is cruciaal, zegt Wieke van Veldhuizen (Portaal)

Geplaatst op 14 april 2016
Geschreven door
Categorie Woningwet

Dat de aanpassingen in de woningwet voor grote woningcorporaties verstrekkend en ingewikkeld kunnen zijn, zal niemand wagen te betwijfelen. Reden voor ons om hierover eens in gesprek te gaan met Wieke van Veldhuizen, Senior-strateeg / manager Strategie bij Portaal.

Wieke, hoe kijk jij aan tegen de inperking van ‘niet-DAEB’ vanuit de Woningwet?

“De ambities van Portaal op het gebied van de zogeheten ‘niet-DAEB’ waren en zijn grotendeels in lijn met de woningwet, onze ambities liggen niet bij niet-DAEB. Maar het is niet altijd zwart/wit, er is ook nog zoiets als een maatschappelijke behoefte waarbij woningcorporaties een rol spelen omdat ze nu eenmaal een grote speler zijn binnen de lokale woningmarkt. Er wordt in die hoedanigheid ook vaak een beroep op ons gedaan, juist vanuit onze volkshuisvestelijke opdracht. Denk bijvoorbeeld aan de huisvesting van middeninkomens.

De regionalisering lijkt me voor Portaal een uitdaging van de eerste orde…

“Ja, dat is het. Als het gaat om de kwestie ‘wel of geen kerngebied’ dan is het op de eerste plaats van belang dat zij aangeven hoe zij concreet hun woningmarkt zien. Voor ons lijkt ons kerngebied Utrecht te worden, dat vinden wij zelf ook, maar met de andere gemeentes hebben we wel een lijn afgesproken. Die wordt ook door onze beoogde kerngemeenten gedeeld. We hebben dus geen afwachtende houding aangenomen maar zijn al snel met ze in gesprek gegaan. En dan blijkt dat, als je alles transparant naast elkaar op tafel legt, de verwachtingen dicht bij elkaar liggen. Kijk, als er geen sprake is van een ‘kerngebied’ dan wordt nieuwbouw daarbuiten wel erg moeilijk, zoveel is duidelijk. Er is tegelijkertijd ligt er toch ook een transformatie-opgave binnen zo’n gebied, bijvoorbeeld van grote eengezinswoningen naar levensloopbestendige appartementen. Of het realiseren van huisvesting voor statushouders. Dus hoe ga je dat dan vormgeven? Er is eigenlijk meer flexibiliteit nodig. Maar we hebben met onze gemeenten een gemeenschappelijk belang, en het gevolg daarvan is dan dat gemeentes samen met ons toch ontheffing willen aan vragen.”

Een bekend fenomeen is de zogeheten SWOT- analyse:

strenghts, weaknesses, opportunities and threats. Laten we die eens op Portaal en de Woningwet toepassen. Op de eerste plaats: wat is de kracht van Portaal, en welke zwaktes zijn er volgens jou?

“De kracht van Portaal zit hem met name in onze kennis en ervaring omtrent het uitvoeren van de volkshuisvestelijke taak en onze innovatiekracht. Als onderdeel daarvan zetten wij bijvoorbeeld hoog in als het gaat om de betaalbaarheid. Niet voor niets hebben wij besloten om geen huurverhoging door te voeren voor de huishoudinkomens tot € 43.000. En denk wat betreft innovatiekracht aan onze inzet op de ontwikkeling van een energieneutrale woning.

Een verbeterpunt is dat we vaak èrg nauwkeurig willen zijn en er soms wel wat lang over dingen wordt nagedacht”.

En als we vervolgens kijken naar de kansen en bedreigingen?

“Dat we worden aangesproken op wat we leveren, dat vind ik een kans bij uitstek. Afgerekend worden op prestaties, het gesprek aangaan met onze huurders, verantwoording afleggen waarom we het een doen en het ander laten. Daar word je als organisatie alleen maar beter van.

Aan de andere kant moet ik ook zeggen dat we als gevolg van alle aanvullende regelgeving wel èrg veel interne procedures moeten optuigen die in feite afleiden van onze taken. Dat kan je wel een bedreiging noemen.”

Heb je nog tips of aanbevelingen voor collega’s?

“Jazeker. Werk vanuit de kracht van je organisatie, maar verschuil je niet achter cijfers. Vertel het hele verhaal, want alleen zo bewerkstellig je dat andere stakeholders niet vanuit wantrouwen reageren. Pas dan kan je het met elkaar over de inhoud hebben, en dat geldt niet alleen voor gesprekken met gemeenten; pro-actieve, oprechte transparantie is cruciaal om serieus met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

“AAN HET WOORD” is een nieuwe serie in de nieuwsbrief van Finance Ideas Academy waarin we projectleiders uit de branche interviewen over hun ervaringen. 

Heeft u ook een vraag die u aan een collega zou willen stellen?
Of zou u misschien zelf geïnterviewd willen worden voor een volgende editie? Neem dan contact op met onze docenten. 

Auteur

  • Koen Velner
    Koen Velner Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...