Passend toewijzen: terug naar huis?

Geplaatst op 15 november 2014
Geschreven door
Categorie Algemeen

In het verleden waren corporaties verplicht om huurwoningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens te verhuren aan huishoudens die voor huurtoeslag in aanmerking kwamen. Het passend toewijzen van sociale huurwoningen was zo een belangrijk instrument om het scheefhuren tegen te gaan. Na de overgang van de huurtoeslag naar de Belastingdienst (in 2008) is het passend toewijzen afgeschaft. De kosten van de huurtoeslag zijn sinds die tijd voor de overheid echter fors gegroeid en drukken zwaar op de begroting van het ministerie van Wonen en Rijksdiensten. Minister Blok komt daarom met nieuwe wetgeving om de kosten en de groei van de huurtoeslag in de toekomst te beteugelen.

Verhuurderheffing

Een van de eerste maatregelen om de kosten van de huurtoeslag terug te dringen voor de overheid is de invoering van de verhuurderheffing. Iedere verhuurder die meer dan 10 sociale woningen verhuurt is verplicht om jaarlijks een verhuurderheffing te betalen. Deze heffing loopt de komende jaren fors op en zal de overheid naar verwachting € 1,7 miljard opleveren in 2017. Ter vergelijking de overheid verwacht in 2017 € 3,6 miljard te moeten uitkeren aan huurtoeslag.

Huursombenadering

Minister Blok heeft aangekondigd dat de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2016 vervangen gaat worden door de huursombenadering. Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Corporaties mogen binnen een bepaalde bandbreedte zelf bepalen of relatief goedkope huurwoningen een hogere huurverhoging (boven inflatie) krijgen dan duurdere. De totale stijging van de huren mag daarbij dan niet uitkomen boven de maximale huursom.

Om de totale huurstijging in te dammen gaat de maximale huursom ook gelden voor huurharmonisatie. Bij de jaarlijkse reguliere huurverhoging zal zodoende ruimte ingebouwd moeten worden om gedurende het jaar nog woningen na mutatie te kunnen harmoniseren. Immers als de maximale huurstijging gedurende het jaar bereikt is, dan is er op basis van de maximale huursom geen ruimte meer over om de huren na mutatie op te trekken. Hiermee bewerkstelligd minister Blok dat de totale huurstijging op corporatieniveau wordt getemperd.

Herziene Woningwet

Op basis van het BBSH hebben corporaties bij het toewijzen van sociale huurwoningen onder de aftoppingsgrenzen de verplichting deze bij voorkeur te verhuren aan huishoudens die voor huurtoeslag in aanmerking komen. De praktijk leert echter dat hier niet op wordt getoetst. Om dat te voorkomen gaat minister Blok in de nieuwe Woningwet opnemen dat corporaties verplicht worden een gedeelte van hun portefeuille passend toe te wijzen aan huishoudens die voor huurtoeslag in aanmerking komen. Passend toewijzen is daarmee terug van weggeweest. Of zoals de parlementaire enquêtecommissie het zou noemen: weer terug naar huis!

Kennisdag novelle en AMvB

Wilt u meer weten over passend toewijzen en de gevolgen voor het huurbeleid? Voor een uitgebreide behandeling van de Novelle en de concept AMvB kunt u zich aanmelden voor onze kennisdag Novelle. De eerstvolgende vindt plaats op 4 december.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Spelregels inkomensregistratie meerdere malen gewijzigd