Op weg naar twee inkomenstoetsen

Geplaatst op 16 maart 2015
Geschreven door
Categorie Woningwet

Nu de Woningwet op 17 maart door de Eerste Kamer is aangenomen krijgt u te maken met de verplichting om passend toe te wijzen. Minister Blok heeft op 11 maart in de Tweede Kamer zijn invoeringspad verdedigd en wenst een geleidelijke invoer voor Passend Toewijzen.

Dit ondanks verzoeken van o.a. dhr. Monasch van de PvdA om Passend toewijzen al vanaf 1 juli voor 95% verplicht te stellen. Dit betekent dat er naast de inkomenstoets voor de Staatssteunregeling een tweede inkomenstoets bij komt.

Zoals het er nu naar uitziet gaat u te maken krijgen met twee inkomenstoetsen met verschillende eisen, definities en doelen, duidelijkheid is gewenst.

De grenzen en met name de verschillende definities tussen beide toetsen zoals de omgang met vermogen en het inkomen van kinderen kunnen tot verwarring leiden.

Definitie huur

Vooral het verschil in definities voor de huurprijzen springt direct in het oog. Beide huurprijzen zullen bij u op het netvlies moeten staan bij de woningtoewijzing. Voor veel woningen die verhuurd worden boven de aftoppingsgrens (op basis van subsidiabele huur), maar een kale netto huurprijs hebben tot € 710,68 kan het zomaar lastig worden om een geschikte kandidaat te vinden. Voor het voldoen aan beide normen zou het inkomen bij bijvoorbeeld een samenwonend stel tussen de € 29.800 en € 34.911 moeten liggen.

Daarnaast is de voorraad huurwoningen onder de aftoppingsgrens de afgelopen jaren minder groot geworden. Indien dit leidt tot wachtlijsten voor de doelgroep die in aanmerking komt voor huurtoeslag, dan zou dit kunnen leiden tot vragen van gemeenten en huurdersorganisaties. Indien dit leidt tot een structurele aanpassing van het huurbeleid dan kan dit weleens van grote invloed zijn op de financiële situatie van een woningcorporatie.

Oordeel over vermogen mogelijk?

Op basis van de huidige IBRI formulieren van de belastingdienst is het praktisch gezien onmogelijk goed te toetsen op het inkomen uit vermogen. Dit omdat er op het IBRI geen onderverdeling meer zichtbaar is van inkomen in box 1-3 en enkel het verzamelinkomen wordt weergegeven.

Dit zijn slechts enkele kanttekeningen en aandachtspunten waar de uitwerking van deze verplichting meer duidelijkheid over zal moeten verschaffen. Twee verschillende inkomenstoetsen die tegelijk worden toegepast zullen de toewijzingswerkzaamheden niet eenvoudiger maken en vragen om een helder beleid van de corporatie en ook duidelijke kaders voor de toewijzing. Maandelijkse monitoring op de eisen van beide toetsen zal dan ook in de zeer nabije toekomst gewenst zijn. Wij volgen de ontwikkelingen van de woningwet op de voet en zullen u informeren als de regelgeving voor passend toewijzen verder is uitgekristalliseerd in een AMvB of een ministeriele regeling.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Geen verplichte vermogensscheiding? Maak toch een implementatieplanHerziene woningwet: grote impact op de administratie en AO/IC