Oordeelsbrieven CFV: 90% toewijzingseis bij een vijfde van corporaties een probleem

Geplaatst op 4 januari 2013
Geschreven door
Categorie Algemeen

Uit een analyse van de oordeelsbrieven die minister Blok (ministerie van Wonen en Rijksdienst) eind 2012 aan de woningcorporaties heeft verzonden, blijkt dat een op de vijf corporaties volgens de eigen opgave niet voldoet aan de 90% toewijzingseis. Bij ruim 30% van de corporaties heeft de accountant geen goedkeurende verklaring afgegeven met betrekking tot de inkomensregistratie.

Inkomensregistratie niet het enige probleem

Naast de problemen die een deel van de corporaties hebben op het gebied van toewijzing en inkomensregistratie, constateert de minister ook dat bijna een kwart van de corporaties activiteiten uitvoert die mogelijk niet rechtmatig zijn. Hierbij betreft het onder andere het actief zijn buiten het aangegeven werkgebied (in enkele gevallen ook buiten Nederland), het optreden als sponsor voor diverse activiteiten, het uitgegeven van leningen en het bezit of het ontwikkelen van vastgoed dat niet tot de taak van de corporatie behoort. Hoewel het aantal opmerkingen aanzienlijk is, betreft het vaak activiteiten met een beperkte of zelfs marginale financiële impact.

Derivaten en grondposities

In de afgelopen periode heeft met name het CFV extra nadruk gelegd op de risico’s die corporaties lopen vanwege het gebruik van derivaten en de opbouw van aanzienlijke grondposities. Vijf corporaties hebben een concrete opmerking ontvangen met betrekking tot de derivatenportefeuille. Aanleiding tot deze opmerking kan bijvoorbeeld zijn dat de accountant een opmerking heeft gemaakt over het type derivaten dat is gebruikt, of dat de corporatie niet voldoet aan de vereiste liquiditeitsbuffer. Deze stelt dat de corporatie voldoende liquide middelen beschikbaar moet hebben om een rentedaling van 2% op te vangen. Zes corporaties hebben in de oordeelsbrief een opmerking ontvangen over de grondposities. Hierbij is bijvoorbeeld grond zonder woonbestemming langer dan 10 jaar in bezit. Indien dit het geval is, verzoekt de minister de corporatie dringend om er ofwel in samenspraak met de gemeente voor te zorgen dat de bestemming wordt gewijzigd, dan wel de betreffende grondpositie af te stoten. Een andere oorzaak van een opmerking is dat een corporatie grond buiten haar werkgebied heeft aangekocht. Ook hier verzoekt het ministerie dringend om de ontstane situatie te beëindigen, ofwel door verkoop van de grond, ofwel door het indienen van een verzoek tot uitbreiding van het werkgebied.

Verkopen

Een laatste veelvoorkomende opmerking betreft de gang van zaken rondom de verkoop van woningen. Corporaties dienen bij de verkoop van woningen te voldoen aan diverse regels, welke moeten zijn opgenomen in de AO/IC van de corporatie. In totaal hebben 68 van de 389 corporaties met een oordeelsbrief een opmerking ontvangen over het niet voldoen aan de regelgeving

Conclusie

Een analyse van de oordeelbrieven laat zien dat de minister in aantallen vooral opmerkingen maakt over de inkomensregistratie en mogelijk niet rechtmatige activiteiten. Ook het niet voldoen aan de regelgeving op het gebied van verkopen is voor een deel van de corporaties een probleem. Een beperkt aantal corporaties heeft een opmerking ontvangen over de derivatenportefeuille of de grondportefeuille. Dit zijn onderwerpen met een potentieel grote financiële impact, en deze corporaties zullen ook in 2013 onder het vergrootglas van het CFV blijven liggen.

Auteur

  • Michiel Majoor
    Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Uitvoering inkomensregistratie nog belangrijker voor functioneren woningcorporatiesBelangrijke wijzigingen inkomensregistratie