Nieuwe Governancecode Woningcorporaties & het investeringsstatuut

Geplaatst op 15 augustus 2011
Geschreven door
Categorie Algemeen

Per 1 juli van dit jaar is de nieuwe governancecode voor woningcorporaties van kracht gegaan. Omdat de governancecode is gekoppeld aan de Aedes code is de governancecode bindend voor alle leden van Aedes. Daarnaast is in de nieuwe Woningwet opgenomen dat de Minister gedragsregels algemeen verbindend kan verklaren (artikel 61r). In de Memorie van Toelichting wordt specifiek verwezen naar het verbindend kunnen verklaren van de governancecode. Het is dus zeer waarschijnlijk dat alle corporaties zich aan de nieuwe code dienen te houden.

In de nieuwe governancecode zijn een groot aantal zaken geregeld. Sommige verplicht, sommige onder het principe ‘pas toe of leg uit’. Hierbij wordt enkel een uitleg verstaan waarom de afwijking van de corporatie een betere uitwerking is dan de governancecode voorschrijft. De verplichte zaken zijn onder andere de sectorbrede Beloningscode, de honoreringsregeling en de maximale zittingstermijn voor toezichthouders.

In de nieuwe code is ook extra aandacht voor verbindingen en risico. Meer concreet stelt de nieuwe code dat iedere corporatie een toetsingskader voor de verbindingen en investeringen dient op te stellen en ter goedkeuring dient voor te leggen aan de RvC/RvT.

Een exacte invulling van wat een investeringsstatuut is en wat er minimaal in dient te staan, geeft de governancecode niet. Hieronder geef ik een korte voorzet voor hetgeen in een dergelijke statuut aan de orde kan komen:

Het investeringsstatuut is een document waarin wordt vastgelegd hoe verantwoord investeren wordt geborgd binnen de organisatie.
Hierbij gaat het met name om:

 • Financiële vereisten op project en corporatieniveau
 • Strategie en volkshuisvesting
 • Klant en markt
 • Organisatie en capaciteit
 • Risicobeheersing
 • Procesgang en interne audit op het proces

Een belangrijk onderdeel van verantwoord investeren is het toetsen van een investering aan objectieve en gefundeerde financiële beoordelingscriteria.
Hierbij zijn zowel criteria op projectniveau als op corporatieniveau van belang.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

 • Rendementseisen in plaats onrendabele toppen
 • Internal Rate of Return (IRR) als maatstaf
 • Waardesturing
 • Sturen op kasstromen en liquiditeiten
 • Beoordelingssystematiek van het CFV en het WSW

Tijdens onze cursus Investeringsbeoordelingen komen al deze zaken, en meer, uitgebreid aan bod.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Wegwijs in de inkomensregistratie van ondernemersUitkomsten Corporatie Survey 2011 - IV