Nieuwe beoordelingskader Aw en WSW maakt beoordeling transparanter en beter voorspelbaar

Geplaatst op 10 december 2018
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

In november 2018 hebben de toezichthouders Autoriteit woningcorporaties en het WSW in het kader van verticaal toezicht hun gezamenlijk beoordelingskader voor corporaties gepubliceerd. In het nieuwe beoordelingskader gaan de toezichthouders uitgebreid in op de gezamenlijke toetsingsonderwerpen en de wijze waarop de beoordeling wordt uitgevoerd. Zoals de toezichthouders zelf ook aangeven is een van de doelstellingen van het nieuwe kader dat de beoordeling transparanter, eenvoudiger en voorspelbaarder moet zijn. Gelet op de mate van diepgang in het beoordelingskader lijkt aan die doelstelling in elk geval te worden voldaan. Het nieuwe beoordelingskader beschrijft namelijk zeer concreet welke toetsingscriteria worden gehanteerd. 

Invoering verticaal toezicht
De toezichthouders hebben afgesproken om per 1 januari 2019 verticaal toezicht in te voeren. Dit houdt concreet in dat beide toezichthouders intensiever met elkaar gaan samenwerken om zo het toezicht op de sector efficiënter en effectiever te laten verlopen. De toezichthouders richten zich daarbij op een viertal zaken: (1) consistentie (beide komen tot hetzelfde oordeel), (2) versterking van het risicoraamwerk (effectiviteit, niet in elkaars vaarwater), (3) verlaging administratieve lasten (efficiency, varen op elkaars inzichten) en (4) uitlegbaarheid (transparantie in beoordeling).

Focuspunten beoordelingskader
In het nieuwe beoordelingskader maken de toezichthouders duidelijk welke onderwerpen onderdeel uit maken van de gedeelde beoordeling en vanuit welk perspectief de beoordeling plaatsvindt. De Aw beoordeelt corporaties vanuit haar wettelijk taak op governance, integriteit, rechtmatigheid en de bescherming van maatschappelijk vermogen. Het WSW toetst corporaties vanuit haar borgingsrol op financial en business risk. De beoordeling ten aanzien van ‘integriteit’ en ‘rechtmatigheid’ vallen buiten het beoordelingskader, aangezien dit specifieke onderwerpen zijn waar alleen de Aw toezicht op houdt. Vanuit de gedeelde toetsingsonderwerpen ligt de focus in het beoordelingskader op drie risicogebieden: (1) financiële continuïteit, (2) bedrijfsmodel en (3) governance & Organisatie, zie ook onderstaande figuur uit het beoordelingskader.

gezamenlijk beoordelingskader aw en wsw

Figuur: Taken, toetsingskader en gedeelde beoordelingsonderwerpen
(bron: gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW, 12 november 2018)

Risicogerichte (basis)beoordeling

Binnen de drie toetsingsonderwerpen vindt een risicogerichte beoordeling plaats. De toezichthouders richten zich hierbij op de drie ‘pijlers’ binnen de toetsingsonderwerpen: financiële positie, portefeuillestrategie en governance. De risico’s van deze pijlers worden voor elke corporatie jaarlijks in kaart gebracht door middel van een basisbeoordeling.

De beoordeling van de financiële positie bestaat uit een kwantitatieve toets op de financiële kengetallen. De beoordeling van de risicogebieden portefeuillestrategie en governance bestaat uit zowel een kwantitatieve als kwalitatieve toetsing ten aanzien van de jaarstukken, portefeuillestrategie en of andere reeds beschikbare beleidsdocumenten. Afhankelijk van de uitkomsten kan de accountmanager/inspecteur besluiten om een verdiepende beoordeling uit te voeren.

Inzicht in basisbeoordeling

In het beoordelingskader geven Aw en WSW gekwantificeerd aan welke normen en indicatoren worden gehanteerd bij de basisbeoordeling van corporaties. Dit betreft niet alleen de ICR, loan-to-value, solvabiliteit en dekkingsratio, maar ook de beoordeling van bijvoorbeeld de operationele kasstromen, de beheerskosten, de onderhoudskosten en de voorspelbaarheid en kwaliteit van data. Daarmee biedt het beoordelingskader op transparante wijze handvatten voor corporaties om hun eigen risicoprofiel in kaart te brengen.

Wilt u ook inzicht in wat het nieuwe beoordeling van de Aw en het WSW voor uw corporatie betekent? Meldt u dan aan voor de training ‘gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW’.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

beleidswaarde duidelijkheidwaar wordt de huur aan besteed