Meer corporaties onder financieel toezicht CFV?

Geplaatst op 9 januari 2012
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Zoals elk jaar heeft het CFV ook in 2012 haar beoordelingssystematiek op een aantal punten gewijzigd. In dit artikel stellen wij u op de hoogte van de drie belangrijkste wijzigingen. Deze wijzigingen hebben al effect op het continuïteitsoordeel dat u deze zomer ontvangt.

Wijziging 1) Controle op de betrouwbaarheid van informatie

Dit jaar gaat het CFV vooraf controleren of de aangeleverde informatie van zodanige kwaliteit is dat de financiële beoordeling kan plaatsvinden. Dit gebeurt aan de hand van de, enige jaren geleden geïntroduceerde, realisatie-index. Indien de realisatie-index van de voorspelde verkopen en nieuwbouw onder een bepaald minimumniveau ligt, gaat het CFV over tot een nader onderzoek. Vaak is de realisatie-index bij kleine corporaties lastig accuraat in te schatten omdat het verschuiven van één project al tot grote veranderingen in de realisatie-index kan leiden. Dit in tegenstelling tot grotere corporaties waarbij het uitstellen van één project geen grotere gevolgen heeft voor de voorspellende kracht van de prognoses. Indien het CFV te weinig vertrouwen heeft in de betrouwbaarheid van de opgegeven informatie, zal zij de beoordeling aanhouden totdat de corporatie voldoende betrouwbare informatie heeft aangeleverd.

Wijziging 2) A1 oordeel maar toch nadere afspraken

In het verleden was het vrijwel altijd zo dat een voorlopig A1 oordeel tot gevolg had dat er geen nadere afspraken met deze corporatie werden gemaakt. Vanaf dit jaar is dit wel een reële mogelijkheid. Zo kan het CFV naast het verloop van het vermogen kijken naar de ontwikkeling van de rentedekkingsgraad. Beweegt deze zich onder een minimumniveau, bijvoorbeeld 1,2, dan kan dat voor het CFV aanleiding zijn om nadere afspraken te maken met de corporaties over het verbeteren van de kasstromen.

Wijziging 3) Inrekenen huurtoeslag

Wellicht de belangrijkste wijziging in het nieuwe oordeel is dat de bijdrage aan de huurtoeslag in de beoordeling van 2012 definitief onderdeel uitmaakt van de berekening van (het verloop van) de solvabiliteit. Zoals afgelopen jaar al aangekondigd (middels de stippellijn in het meest recente oordeel), heeft dit grote impact op het te ontvangen oordeel. De afgelopen weken is voor veel corporaties hun toekomstig oordeel voorspeld met de CFV-tool. Vrijwel alle corporaties stevenen op basis van de huidige dPI af op een B2-oordeel. Uit bovenstaande blijkt eens te meer dat het CFV haar greep op de sector versterkt en meer nadruk wil leggen op het in lijn brengen van ambities en financiële mogelijkheden. Hierdoor is het van groot belang dat uw organisatie de beoordelingsmethodiek van het CFV begrijpt en waar nodig bij kan sturen. In onze cursus op 8 mei aanstaande komen deze nieuwe wijzigingen en het effect daarvan op het financiële oordeel vanzelfsprekend uitgebreid aan bod. De cursus is uiteraard ook in company te verzorgen, waarbij uw eigen oordeel en de doorrekeningen daarin centraal staan.

Auteur

  • Michiel Majoor
    Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

De CFV-oordelen en de Planning- & ControlcyclusDe risico's van renteswaps