Implementatietraject RJ-645 voor alle corporaties gelijk

Geplaatst op 3 februari 2012
Geschreven door
Categorie Woningwet

Nadat vorig jaar de vernieuwde richtlijn voor het jaarverslag RJ-645 werd gepubliceerd, is inmiddels ook het boekjaar aangebroken waarin de richtlijn verplicht dient te worden toegepast. De implementatie van de richtlijn vergt een ingreep in uw administratiesystemen en de daaruit voortvloeiende informatievoorziening. Hoewel RJ-645 een aantal keuzemogelijkheden bevat met betrekking tot de waardering van het vastgoed, ziet het daadwerkelijke implementatietraject er echter voor alle corporaties hetzelfde uit.

Drie mogelijke waarderingsgrondslagen

De vernieuwde richtlijn omvat een keuzemodel voor de waardering van uw vastgoed. Op basis van dit keuzemodel kunt u opteren voor de toepassing van de historische kostprijs, de bedrijfswaarde of zelfs de reële waarde van uw vastgoedportefeuille. De daadwerkelijke stappen in het implementatietraject van RJ-645 worden echter nauwelijks door deze keuze beïnvloed. De vernieuwde toelichtingvereisten en de minimale waarderingsregel zorgen er in de praktijk namelijk voor dat corporaties alle drie de waarderingsgrondslagen tegelijk dienen toe te passen. De historische kostprijs en de bedrijfswaarde dienen jaarlijks voor de gehele portefeuille te worden berekend en de reële waarde is verplicht voor uw niet-DAEB vastgoed. Indien u echter uw DAEB portefeuille als vastgoedbelegging aanwijst, is de toepassing van de reële waarde ook verplicht voor dit deel van de portefeuille.

Aanpassing berekeningsmethodiek

Naast het veranderde toepassingskader, introduceert RJ-645 tevens een strakkere definitie van de wijze waarop de verschillende waarderingsgrondslagen worden berekend. Voorbeelden hiervan zijn de verplichte toepassing van de componentenmethode, het ‘verbod’ op de annuïtaire afschrijvingsmethodiek, het vervallen van de rentabiliteitswaardecorrectie en het meenemen van enkel de vastgoedgerelateerde kasstromen. Ook de gedetailleerde uitwerking van de implementatie zoals beschreven in de best-practice, omvat een aantal belangrijke definitiewijzigingen. Dergelijke aanpassingen vergen een ingreep in de organisatiebrede rekenmodellen, administratiesystemen en informatievoorzieningen. Doordat de implementatie hiervan echter voor alle corporaties gelijk is, kunnen deze stappen zonder problemen al worden gestart.

Aan de slag met de RJ-645

Om u verder op weg te helpen bij de implementatie van RJ-645, biedt de Finance Ideas Academy dit jaar de cursus RJ-645 aan. Hierin wordt de inhoud van de nieuwe richtlijn behandeld en een duidelijke koppeling gelegd met reeds bestaande richtlijnen voor het jaarverslag en de theorie omtrent de waardering van vastgoed. Daarnaast wordt een groot deel van de cursus gewijd aan de praktische implementatie van de richtlijn, de daaraan gerelateerde best-practices en het keuzemodel voor de waardering van het vastgoed. De cursus wordt in-company aangeboden en neemt ongeveer een middag in beslag. Hierdoor is er voldoende ruimte om de inhoud aan te passen aan de specifieke behoefte en praktijk binnen uw corporatie.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Ontwikkelingen in projectcontrolFinanciële effecten herziene Woningwet