Hoe en aan wie vraagt u de juiste zienswijzen

Geplaatst op 10 februari 2016
Geschreven door
Categorie Woningwet

Het zal inmiddels voor iedereen bekend zijn dat elke corporatie voor 1 januari 2017 een eerste verzoek bij de Autoriteit Woningcorporaties moet indienen met de vraag om goedkeuring voor het verlicht regime, administratieve (met als variant de hybride scheiding) of de juridische scheiding.

Voor 1 mei 2017 moet er een definitief verzoek waar de jaarcijfers van 2016 in zijn verwerkt, worden ingediend.

Corporaties moeten als zij goedkeuring gaan vragen voor een administratieve, hybride of juridische scheiding de volgende zienswijzen opvragen:

Administratieve scheiding
(incl. hybride vorm)
Juridische scheiding
College B&W gemeente vestigingsplaats TI X X
Colleges B&W gemeenten waar TI werkzaam is X X
Colleges B&W gemeenten beoogde vestigingsplaats woningvennootschappen   X
Bewonersorganisaties X X
Huurders van andere gebouwen dan woongelegenheden  X X

(dit kan nog wijzigen door de -waarschijnlijk per 1 juli a.s.- in werking tredende technische wijzigingen BTIV)

Elke partij heeft zes weken de tijd om een zienswijze te geven. De corporatie moet alle inlichtingen die redelijkerwijs kunnen bijdragen aan het zich vormen van de zienswijze verstrekken. Het is goed om daar al rekening mee te houden.

Een partij kan er voor kiezen om geen of een negatieve zienswijze te geven. Als een zienswijze ontbreekt moet de corporatie in het verzoek aan de Autoriteit Woningcorporaties aantonen dat zij tijdig om die zienswijze heeft gevraagd. Op een negatieve zienswijze moet de corporatie in het verzoek onderbouwd reageren. Wij raden u dan aan om per argument aan te geven waarom dit niet juist is en waarom er toch wel om goedkeuring van de verzochte scheidingsvorm overgegaan moet worden.

Bij een verzoek om toepassing van het verlichte regime zijn er geen zienswijzen vereist. Met het oog op de relatie met de gemeente(n) en huurdersorganisatie(s) raden wij de corporaties die voor deze route kiezen, wel aan om de andere partijen over de aanvraag te informeren.

Tot slot, nog een paar praktische tips:

  • Vraag schriftelijk om een zienswijze en zorg voor een ontvangstbevestiging van dit verzoek;
  • Bereid partijen erop voor dat zij om een zienswijze zullen worden gevraagd, zodat ze niet door de vraag om een zienswijze worden verrast;
  • Zes weken is een korte termijn, overleg al nu met partijen over welke keuze er waarschijnlijk gemaakt zal worden, zodat zij daar zich op kunnen voorbereiden.

Dit artikel is een bijdrage van AKD aan de nieuwsbrief van Finance Ideas Academy

Bron: AKD

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Strategische keuzes zeer belangrijk bij de scheidingWat moet ik doen: scheiden of vrijstelling?