FISSen naar een A1-oordeel?

Geplaatst op 2 juli 2012
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Terwijl het definitieve continuïteitsoordel door de meeste corporaties pas in de afgelopen weken is ontvangen, wordt de blik binnenkort alweer gericht naar het opstellen van de (meerjaren)begroting voor 2013 en verder. Dat betekent dat er weer volop gelegenheid is om nog eens met een kritische blik naar de voornemens te kijken. Met de nadruk op kritisch, omdat de financiële kaders verkrappen en een toenemend aantal corporaties door het CFV als ‘B2’ is beoordeeld.

Herstelplan

Voor deze corporaties geldt dat zij via een herstelplan het CFV moeten overtuigen van hun mogelijkheden om met bijsturing weer tot een A1-oordeel te komen. Sturen op het behoud van een voldoende financiële armslag wordt daarmee ‘core business’. Zodra bijsturen – bijvoorbeeld als gevolg van een B2-oordeel – wordt vereist, ontstaat een behoefte aan sturingsinformatie.

Financieel vlak

Op financieel vlak zijn solvabiliteit en rentedekkingsgraad (ICR) bekende kengetallen. In het perspectief van de toenemende belangen die gemoeid zijn met het CFV-oordeel lijkt het echter zinvol om ook het continuïteitsoordeel aan het interne kader toe te voegen. De grote vraag hierbij is op welke manier een corporatie greep kan krijgen op de black box van het CFV. Immers, hoe kan je als corporatie effectief bijsturen zo lang je niet precies kan inschatten wat diverse bijsturingsmaatregelen voor effect op het te verwachten oordeel hebben? Naar aanleiding van de vragen van diverse corporaties is een uniek sturingsmodel ontwikkeld.

Dit model, het Financieel Strategisch Sturingsmodel (FISS), biedt de mogelijkheid om op strategisch niveau de financiële gevolgen van ingrepen in het beleid inzichtelijk te maken. Het unieke van FISS is dat het niet alleen de ‘standaard’ financiële sturingsinformatie genereert, maar ook een inschatting van het continuïteitsoordeel geeft. Daarnaast is het niet nodig om voor iedere maatregel of ieder scenario een apart begrotingsmodel op te stellen. Zeker in het geval waarin binnen drie maanden een herstelplan moet worden geschreven, bespaart dit de nodige tijd in de besluitvorming omtrent de te nemen maatregelen. Terwijl (en mede omdat) financiële sturing meer en meer ‘core business’ van de corporatie wordt, ontwikkelen de tools die hiervoor gebruikt worden zich razendsnel. Met het integreren van het CFV-oordeel in een financieel sturingsmodel wordt het de corporatiesector gemakkelijker gemaakt om de gevolgen van beleidswijzigingen voor het continuïteitsoordeel in te schatten. Hiermee biedt FISS perspectief op een structureel A1-oordeel.

Auteur

  • Michiel Majoor
    Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

De rendabele onrendabele top