Financieel reglement : Een van de belangrijkste documenten van uw corporatie?

Geplaatst op 11 januari 2016
Geschreven door
Categorie Woningwet

Wellicht dacht u dat uw ondernemingsplan het belangrijkste was, maar er is nu een nieuw document welke minimaal even belangrijk geworden. De minister heeft de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) opdracht gegeven toezicht te houden op alle toegelaten instellingen in Nederland. Aw wenst daarom blijvend inzicht te krijgen in de kwaliteit van het financieel risicomanagement, het financieel beheer, de financiële aansturing en de financiële verantwoording van de toegelaten instellingen en haar dochtermaatschappijen.

Waar de vorm en inhoud van het ondernemingsplan vrij zijn en niet aan controle onderhevig, wil de Aw uw financieel reglement goedkeuren om daarmee te bepalen of u uw financiële sturing op orde heeft. Daarmee is het financieel reglement een van de belangrijkste documenten van uw corporatie.

Achtergrond

Volgens artikel 55a van de Wet, voert de toegelaten instelling een zodanig financieel beleid en beheer, dat haar financiële continuïteit niet in gevaar wordt gebracht. Om dit te bewaken is de toegelaten instelling verplicht een financieel reglement op te stellen, welke vóór 1 september 2016 moet worden ingediend bij de Aw. De Aw publiceert het toetsingskader voor het financieel reglement in maart/april van dit jaar.

Doorlooptijd

In de acht maanden die nog resteren om het financieel reglement vorm te geven is wachten tot het toetsingskader gepubliceerd wordt echter geen optie. Gezien de noodzakelijke inhoud en daarmee samenhangende omvang van het stuk is het noodzakelijk hier op tijd aan te beginnen. Het reglement moet immers zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht (RvT) voordat het kan worden ingediend bij de Aw en uw interne goedkeuringsprocedures vragen ook de nodige tijd.

Eisen

De eisen die aan het reglement worden gesteld hebben onder andere betrekking op het financieel beleid en beheer daarvan, de interne organisatie en het intern toezicht, allen met het oog op risicobeheersing. Daarnaast zijn ook verbindingen, beleggingen en derivaten een noodzakelijk onderwerp.

Het financieel reglement moet in onderlinge samenhang de volgende onderwerpen bevatten:

  • Treasurystatuut
  • Beleggingsbeleid
  • Investeringsstatuut
  • Derivatenbeleid
  • Verbindingenstatuut
  • Inrichting (controle) organisatie
  • Toezichtstructuur

Samenhang

Hoewel de eis tot het opstellen van een financieel alleen reglement genoemd wordt in artikel 55a van de Wet, is het noodzakelijk om de inhoudelijke verwijzingen in de gehele wettekst te beschouwen. De inhoudelijke eisen aan het financieel reglement zijn immers door de gehele Wet verweven. Een illustratief voorbeeld: in artikel 55a, lid 2 wordt gesteld dat het reglement mede betrekking heeft op verbonden ondernemingen, waarvoor in de Wet onder andere in de artikelen 21, 21, 21b, 26, 27, 29 en 61aanvullende eisen worden gesteld, waarvan in het BTIV onder andere in de artikelen 8, 9, 10, 11 en 21 weer een nadere duiding volgt.

Kansen

Het reglement vraagt duidelijke en goed onderbouwde financiële criteria die in een juiste verhouding staan met uw maatschappelijke opgave. Dat betekent dat u onder meer eisen moeten stellen aan vermogen en kasstromen, ontwikkeling van bedrijfslasten, het gewenste rendement op vastgoed en criteria met betrekking tot de beoordeling van investeringsprojecten.

Sturen

Juist deze eisen en criteria geven u de mogelijkheid om beter te sturen op zaken als rendement en de ontwikkeling van de vastgoedwaarde. Het is daarbij noodzakelijk om een goed beeld te vormen van de ratio’s (ICR, LTV) waarop u wilt sturen en hoe deze samenhangen met de andere verplichtingen uit de wet, zoals marktwaarde in verhuurde staat en deze sturingsfilosofie ook vast te leggen in een control document.

Tot slot

Het financieel reglement is een wettelijke verplichting en geeft de Aw inzicht in het financieel (risico)management van uw organisatie, maar het reglement is veel meer dan dat. Het geeft u de kans te bewijzen dat u heeft nagedacht over financiële sturing en daarnaast helpt het u om in control te komen/blijven.

Wilt u meer weten over het financieel reglement?

Voor 1 september 2016 moet iedere corporatie een financieel reglement opgesteld hebben. De eisen die aan het reglement zijn gesteld hebben onder meer betrekking op de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer. Ook worden regels gesteld voor beleggingen en derivaten. En stilzitten is er niet bij want indien een financieel reglement ontbreekt kan de minister een actief toezichthouder benoemen.

De opleiding Woningwet: Het financieel reglement (4 PE) biedt inzicht in de eisen aan een goed financieel reglement en hoe u een werkend en levend reglement kunt opzetten, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen. Zodat u voldoet aan regelgeving én een nuttig beleidsinstrument heeft. Voor als u ook eens een vraag krijgt van een van uw commissarissen.

Meld u aan voor de opleiding Woningwet: Het financieel reglement. Een incompany opleiding gericht op uw situatie en vraagstuk is uiteraard mogelijk. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan voor een sessie aan huis.

Auteur

  • Joost Huijbregts MRE
    Joost Huijbregts MRE Adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Strategische keuzes zeer belangrijk bij de scheiding