Eerste sancties op foutieve inkomenstoewijzing een feit

Geplaatst op 13 december 2013
Geschreven door
Categorie Algemeen

In november heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan corporaties de oordeelsbrieven gestuurd met daarin een toelichting op financiële prestaties en de naleving van wet en regelgeving door de betreffende corporatie in 2012. Uit een inventarisatie van deze brieven valt op te maken dat 75% van alle corporaties een goedkeurende verklaring heeft ontvangen van hun accountant ten aanzien van het onderdeel inkomenstoetsing. Van de 387 corporaties hebben uiteindelijk 17 (4%) een sanctie opgelegd gekregen vanwege het feit dat deze corporaties niet hebben voldaan aan toewijzingsnorm.

Toewijzingsnorm

Corporaties behoren volgens de staatssteun regels ten minste 90% van de vrijgekomen sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen onder de € 34.678 (per 1 januari 2014). BZK geeft corporaties die deze norm niet hebben gehaald, maar wel meer dan 85% hebben toegewezen aan de primaire doelgroep, de mogelijkheid dit tekort alsnog met 2013 te compenseren. Dit betekent dat de toewijzing over twee jaar gemiddeld ten minste 90% dient te bedragen. Bij 16 corporaties was dit in 2012 het geval.

Sanctie

Uit de oordeelsbrieven blijkt dat 17 corporaties in 2012 niet hebben voldaan aan de toewijzingsnorm. Deze corporaties hebben minder dan 85% van de vrijgekomen huurwoningen toegewezen aan de primaire doelgroep.  Zij hebben hierdoor niet meer de mogelijkheid dit in 2013 te compenseren. BZK heeft deze corporaties als sanctie een staatssteunstop voor 2014 opgelegd. Dit betekent dat deze corporaties in 2014 geen aanspraak kunnen maken op WSW borging voor nieuwe financiering, korting op grondposities door gemeenten en sanerings- en projectsteun van het CFV.

Waarschuwing

Bij 48 corporaties heeft BZK geconstateerd dat er wel is voldaan aan de toewijzingsnorm, maar dat de juistheid en volledigheid van de toewijzingsgegevens niet op orde is. Deze corporaties hebben van hun accountant een oordeelsonthouding of een afkeurende verklaring ontvangen. BZK legt deze corporatie geen sanctie op vanwege het feit dat de impact van de regelgeving pas in de loop van 2012 duidelijk is geworden. Corporaties zijn hierdoor mogelijk niet meer bij machte geweest om een negatief oordeel over 2012 te kunnen voorkomen. Het ministerie geeft echter wel aan dat deze corporaties over 2013 een goedkeurende verklaring van hun accountant dienen te kunnen overleggen, anders volgt er met ingang van 2015 alsnog een staatssteunstop.

Opleiding loont!

Opvallend is dat corporaties die een inkomensregistratietraining van Finance Ideas Academy hebben gevolgd aanmerkelijk beter presteren dan de corporaties zonder training. Van alle corporaties die een training bij ons hebben gevolgd heeft 84% een goedkeurende verklaring ontvangen!

Opleidingen

In de cursus inkomensregistratie op 13 februari a.s. leren woonconsulenten en alle andere betrokkenen de basiskennis voor een juiste vaststelling van het verzamelinkomen. Theorie, praktijk, actualiteiten per 1 januari 2014, het lezen van loonstroken, actuele vraagstukken van woningcorporaties en diverse praktische tips komen hierbij op een interactieve manier aan bod.

Naast de basiscursus is er de verdiepingscursus inkomensregistratie. Hierbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan lastige inkomensberekeningen en uitzonderingssituaties zoals zelfstandigen of echtscheidingssituaties.

Uiteraard zijn deze cursussen ook incompany te verzorgen, bij u op locatie en met uw casussen centraal. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan. De cursussen hebben het doel om de kennis binnen de corporatie zodanig te verbeteren dat corporaties minder tijd kwijt zijn aan het proces, het realistisch wordt om te voldoen aan de eisen omtrent de inkomensregistratie en de huurder zo min mogelijk te belasten.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Verkoopregels geven corporaties veel ruimte