Een regionaal werkgebied met landelijke gevolgen?

Geplaatst op 9 januari 2015
Geschreven door
Categorie Woningwet

De novelle heeft als doel om de lokale binding van corporaties te vergroten. Verschillen in schaal tussen corporaties en woningmarktgebieden brengen mogelijk tegenstrijdige belangen met zich mee. De regionale indeling die de novelle voorziet zal de schaal van de corporatie overeen moeten brengen met het gebied waar zij actief in is.

Wat gaat er veranderen?

Nederland wordt opgedeeld in verschillende woningmarktregio’s. Een corporatie mag vervolgens nog maar in een woningmarktgebied actief zijn. Buiten dit kerngebied mag de corporatie het bestaande bezit niet meer uitbreiden. Op deze manier kunnen corporaties zich volledig richten op hun maatschappelijke kerntaak in de betreffende woningmarktregio. Voor categorale corporaties, huisvesters van studenten, ouderen en zorgbehoevenden, wordt een uitzondering gemaakt. Deze instellingen mogen nog wel buiten hun kerngebied actief zijn.

 Hoe worden woningmarktgebieden gevormd?

Gemeenten bepalen in eerste instantie de werkgebieden voor corporaties. Gemeenten kunnen gezamenlijk een voorstel indienen om samen een woningmarktgebied te gaan vormen. Deze woningmarkt-gebieden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Het dient o.a. minimaal 100.000 huishoudens te bevatten, samenhang vertonen en gebieden mogen elkaar niet overlappen. Tevens dienen de gemeenten binnen het gebied een gezamenlijk volkshuisvestelijkbeleid of woonvisie op te stellen.

De minister beoordeelt vervolgens de voorstellen en stelt de regio’s vast. Als gemeenten achterblijven met het indienen van voorstellen, zal de minister vanaf 1 juli 2016 zelf regio’s aanwijzen.

Kan een corporatie zelf een woningmarkt als kerngebied aanwijzen?

Deels, de corporatie dient bij een voorstel van een gemeente te onderbouwen of dit ook een kerngebied voor de corporatie betreft. De minister beoordeeld dit vervolgens, aan de hand van nog te definiëren factoren. In de nota naar aanleiding van het verslag d.d.16 oktober 2014 geeft de minister wel aan dat “de verdeling van het bezit een belangrijke factor zal zijn”. Dit kan dus de consequentie hebben dat corporaties alleen actief kunnen zijn in het woningmarktgebied waar zij het meeste bezit hebben.

Hoe kan een corporatie hierop anticiperen?

Duidelijk is dat de regionale indeling verstrekkende gevolgen kan hebben voor corporaties die in meerdere gebieden actief zijn. Concreet is er nog weinig zekerheid over de uiteindelijke woningmarktgebieden. Vast staat echter wel dat de beperkingen er gaan komen. Corporaties kunnen hierop anticiperen door zelf te verkennen en onderbouwen tot welke woningmarkt ze behoren. Vervolgens kan de corporatie rekening houden met de op te stellen plannen. De novelle verplicht corporaties niet zich op te splitsen. Wel kunnen corporaties zich vrijwillig opsplitsen in corporaties die in een woningmarktgebied actief zijn. Het is echter niet toegestaan dat bestuurders bij meerdere corporaties in de raad van bestuur zitting hebben.

Meer informatie over de regionale indeling en de gevolgen voor uw corporatie?

Neem dan deel aan de Kennisdag novelle Woningwet op 27 januari, 3 of 10 februari a.s.. Deze hooggewaardeerde kennisdag is ook incompany mogelijk waarbij wordt ingezoomd op uw situatie en de gevolgen voor uw corporatie. Ook wordt hierbij vaak aandacht besteedt aan het implementatieplan voor de herziene Woningwet. Neem voor een incompany contact met ons op.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Beheer- en onderhoudsdiensten aan derden ná HerzieningswetMaakt de novelle ongeborgd financieren noodzakelijk?