Dreigt voor u ook waardering volgens de full-versie bij marktwaarde

Geplaatst op 24 november 2016
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Voor de jaarrekening 2016 geldt de marktwaarde verhuurde staat als voorgeschreven waarderingsgrondslag. Veel corporaties hebben afgelopen twee jaar de eerste stappen gezet naar deze stelselwijziging. Inmiddels zijn de eerste hobbels, zoals het samenstellen van marktwaardecomplexen en het (kwalitatief) op orde brengen van de benodigde data genomen. Desondanks kent de komende jaarafsluiting een aantal forse uitdagingen, mede als gevolg van het uitblijven van de voorschriften voor het opstellen van de marktwaardering.

Naar verwachting wordt het geactualiseerde waarderingshandboek eind november gepubliceerd. Dit jaar is, naast de actualisatie in opdracht van BZK, ook een validatie op het handboek uitgevoerd. Hierdoor is de publicatie van het handboek vertraagd.

Bij de jaarlijkse actualisatie van het waarderingshandboek worden normbedragen en indices geactualiseerd naar prijspeil 31 december 2016. Het nieuwe handboek is om die reden essentieel voor het opstellen van de waardering.

Een specifiek punt van aandacht is de keuze tussen de basis of de full-versie.

Een groot deel van de corporaties heeft haar bezit voor 2015 gewaardeerd conform de basisversie. Een aantal van hen zal komende periode echter verplicht worden de waardering 2015 en 2016 voor een deel van het bezit conform de full-versie te waarderen:

  • Ten eerste schrijft het handboek alleen voorschriften voor de waardering van vastgoed in exploitatie voor. Grondposities, sloopcomplexen en vastgoed in (her)ontwikkeling vallen hier buiten en zullen conform de bestaande regels uit de RJ 645 gewaardeerd moeten worden.
  • De woningwet schrijft de verplichting voor om de full versie te hanteren indien de huur uit bedrijfsmatig, maatschappelijk en zorg gerelateerd onroerend goed meer dan 5% van de huursom uitmaakt van de DAEB-tak of de niet-DAEB-tak afzonderlijk. In dit geval dienen al deze typen vastgoed volgens de full-versie te worden gewaardeerd.
  • Daarnaast is uit de praktijk gebleken dat het gebruik van de basisversie niet voor alle woningen tot een aannemelijke marktwaardering leidt. Dit geldt bijvoorbeeld voor studenteneenheden en extramurale zorgeenheden, maar ook voor woningen in bepaalde gebieden van het land, zoals krimpregio’s. Signalen uit de markt lijken er op te wijzen dat ook voor deze woningen – bij een bepaalde omvang van de huursom – de verplichte toepassing van de full-versie zal gaan gelden.

Nadere definities en voorschiften hiervoor zullen ongetwijfeld in het geactualiseerde handboek worden opgenomen. Het is daarom van groot belang om bij publicatie na te gaan welke consequenties de actualisatie voor uw corporatie zal hebben. Zeker gezien het feit dat de full-versie aanzienlijk meer gegevens vereist dan in de basis variant noodzakelijk zijn. Het is dan ook aan te raden om, ondanks dat het handboek nog niet beschikbaar is, de data tijdig op orde brengen. Naast een uitgebreidere gegevens uitvraag vereist een waardering conform de full-versie ook de tussenkomst van een taxateur. Om vertraging bij het opstellen van de jaarstukken te voorkomen, is het van belang het taxatieproces voor de waardering van 2016 tijdig op te starten. Het proces neemt van het moment van opdrachtverstrekking tot aan een afgerond taxatiedossier zeker een aantal weken in beslag.

Meer informatie of vragen?

Om u verder op weg te helpen bij het opstellen van de marktwaarde, biedt de Finance Ideas Academy dit jaar de training Marktwaarde aan. Deze cursus geeft praktische handvatten voor het gebruik van het waarderingshandboek. Ook biedt Finance Ideas ondersteuning bij het opstellen van waarderingen, zo biedt het softwarepakket FIRE de mogelijkheid om marktwaarderingen op te stellen waarbij ook uw taxateur kan inloggen ter ondersteuning van de full-versie.

Auteur

  • Niels Kornegoor
    Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Het toewijzen van marktconforme beheerkosten aan de niet-DAEB-takDrie vragen om verantwoord te investeren