Directe consequenties Herziene Woningwet per 1 juli 2015

Geplaatst op 12 april 2015
Geschreven door
Categorie Woningwet

De herziene Woningwet treedt in werking op 1 juli 2015. De wet brengt ingrijpende veranderingen met zich mee voor corporaties. Veel corporaties zijn al begonnen met de implementatie, maar veel moeten nog een start maken.

Een deel van de veranderingen hebben nog niet direct gevolgen voor de corporatie. Zo dient het scheidingsvoorstel pas uiterlijk 31 december 2016 ingediend te zijn. Andere zaken treden echter direct per 1 juli 2015 al in werking. De veranderingen zorgen ervoor dat corporaties bepaalde zaken niet meer mogen (financieren van verbindingen) of juist moeten (meldingsplicht financiële problemen). Voor veel van deze wetsveranderingen geldt (gelukkig) een overgangsrecht.

De veranderingen verdienen de directe aandacht van corporaties. Enerzijds omdat ze moeten voldoen aan de wetgeving, anderzijds omdat er nu nog mogelijkheden zijn om gebruik te maken van het overgangsrecht. In dit artikel wordt ingegaan op de veranderingen die per 1 juli ingaan en hoe een corporatie hierop in kan spelen.

Compliance per 1 juli

Zoals gezegd zijn er een aantal aspecten uit de Woningwet direct per 1 juli van kracht voor corporaties. Hieronder volgt een opsomming, zonder volledig te zijn, van onderdelen uit de Woningwet die per 1 juli van kracht zijn:

 • Financiering nevenstructuur
  Er mag geen nieuwe financiering meer gedaan worden aan verbonden ondernemingen.
 • Overzicht investeringsmogelijkheden
  De gemeente heeft het recht om op willekeurig moment inzage te krijgen in investeringsmogelijkheden waar zij borg voor staat.
 • Extra toewijzingsruimte niet-DAEB 80/10/10
  De overgangsregeling voor tusseninkomens, geeft de komende 5,5 jaar tien procent extra ruimte voor het toewijzen van DAEB woningen aan middeninkomens.
 • Inperking werkdomein
  Er mogen alleen nog activiteiten worden ontplooid binnen het volkshuisvestelijk werkdomein.
 • Beperking maatschappelijk vastgoed
  Voor nieuwbouw is het aantal gebouwen en categorieën gebouwen dat DAEB kan zijn beperkt.
 • Markttoets bij niet-DAEB investeringen
  Bij niet-DAEB projecten die niet onder het overgangsrecht vallen is het verplicht een noodzaak-, markt- en financiële toets uit te voeren.
 • Beperking bijdragen leefbaarheid
  De grens van bijdragen aan de leefbaarheid is gesteld op 125 euro per DAEB vhe.
 • Geschiktheidstoets
  Bij (her)benoeming van bestuurders en leden raad van commissarissen is de geschiktheidstoets (fit and proper test) verplicht.
 • Benoemingsrecht huurdersorganisaties RvC
  Huurders hebben het recht om een bindende voordracht te doen van ten minste één op de drie commissarissen.
 • Treasurystatuut
  Het treasurystatuut van de corporatie behoeft de goedkeuring van de Minister.
 • Klachtenreglement
  Het voorbeeld klachtenreglement van Aedes is van toepassing.

Overgangsrecht

Werkzaamheden die al zijn gestart voor 1 juli vallen onder het overgangsrecht. Deze werkzaamheden zijn gewoon toegestaan. Er dient middels schriftelijke stukken aangetoond te worden dat er daadwerkelijk een aanvang is geweest met die werkzaamheden. Deze stukken dienen ook specifiek op deze werkzaamheden betrekking te hebben, algemene prestatieafspraken met de gemeente zijn niet voldoende.

Ten aanzien van het financieren van verbindingen is de herziene Woningwet (en AMvB) duidelijker. Bestaande verbindingen mogen na 1 juli 2015 niet meer gefinancierd worden vanuit de Toegelaten Instelling. Een nieuwe dochter mag vanaf 1 juli 2015 ook alleen nog maar bij de oprichting gefinancierd worden door de Toegelaten Instelling. Het kan voor een Toegelaten Instelling dus interessant zijn om nu alvast te kijken of er in de toekomst extra financiering nodig is voor haar verbindingen.

Voor niet-DAEB investeringen die in de pijplijn zitten maar waar nog geen aanvang mee is gemaakt, geldt een zelfde aandachtspunt. Het kan voor de corporatie interessant zijn om deze investeringen naar voren te halen. Op deze manier wordt een markttoets voorkomen. De corporatie kan aanvang maken door specifieke documenten te hebben voor deze investering, bijvoorbeeld een aanvraag voor een omgevingsvergunning of het arrangeren van financiering.

Meer informatie over de herziene Woningwet, de gevolgen voor uw corporatie en een adequate en tijdige implementatie?

Neem dan deel aan de eerstvolgende kennisdag Woningwet novelle (met 7 PE Punten) of neem contact met ons op. Een kennissessie aan huis is ook mogelijk, waarbij specifiek wordt ingegaan op de gevolgen voor uw corporatie. Deze sessie wordt inhoudelijk aangepast voor uw MT, uw RvC of bijvoorbeeld voor de implementatiegroep. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan voor een sessie aan huis.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Herziene woningwet: grote impact op de administratie en AO/ICPassend afwijzen: Wie helpt de middeninkomens?