De CFV-oordelen en de Planning- & Controlcyclus

Geplaatst op 14 november 2011
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Zowel binnen de corporatiesector als bij externe stakeholders wordt het belang van de jaarlijkse oordelen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) steeds groter. Steeds meer corporaties stellen expliciet als doel dat jaarlijks een A1-oordeel wordt ontvangen. Hierbij is het echter vaak onduidelijk op welke manier de begroting getoetst kan worden zodat de corporatie er zeker van kan zijn dat het A1-oordeel toegekend zal worden. De oplossing kan worden gevonden door in de planning & controlcyclus (P&C cyclus) de effecten van de begroting op het continuïteitsoordeel te toetsen.

CFV toets

Het opnemen van een ‘CFV- toets’ in de P&C cyclus kan indien de corporatie aan een tweetal eisen voldoet. Ten eerste moet de corporatie, indien zij de toets zelf wenst vorm te geven en uit te voeren, voldoende kennis hebben van de beoordelingsmethodiek van het CFV. Hierbij is het cruciaal om te weten welke uniformeringen en normeringen het CFV toepast op de gegevens uit de dVI en dPI. Het alternatief is om de begroting te laten doorrekenen op basis van een bestaand model.

Ten tweede is het belangrijk om het begrotingsproces op orde te hebben. De ‘CFV-toets’ kan alleen worden uitgevoerd indien de begroting informatie bevat over alle voorgenomen (des)investeringen. Dat wil zeggen, het doorrekenen van het effect van de begroting op het continuïteitsoordeel is alleen mogelijk als de investeringen in nieuwbouw, aankoop, renovatie etcetera bekend zijn. Grofweg moeten voor ieder prognosejaar minimaal de aantallen, investeringsuitgaven en het (on)rendabele deel van de investeringen beschikbaar zijn om het effect op het oordeel te kunnen inschatten.

Doorrekenen

Na het doorrekenen van de eerste concept begroting kan een uitspraak worden gedaan over het te verwachten continuïteitsoordeel. Indien noodzakelijk en/of gewenst kunnen alternatieve scenario’s worden doorgerekend, totdat de definitieve begroting vastgesteld wordt. Indien de corporatie nog een stap verder wil gaan, kan zij op basis van de analyse van het verloop van het vermogen bepalen wat de maximale investeringsbedragen zijn die tijdens de prognoseperiode uitgegeven kunnen worden zonder dat het A1-oordeel in gevaar komt.

Conclusie

Het opnemen van een ‘CFV- toets’ in de P&C cyclus kan ongewenste verrassingen in het continuïteitsoordeel helpen voorkomen. Dit geeft zowel intern als extern meer comfort bij de (meerjaren)begroting. Noodzakelijk voor een succesvolle implementatie van een ‘CFV-toets’ is echter wel dat de corporatie het begrotingstraject goed op orde heeft en over voldoende kennis beschikt. De workshop ‘Het CFV-oordeel’ op 14 december is bij uitstek geschikt om tot op detailniveau kennis te verkrijgen van de beoordelingsmethodiek van het CFV.

Auteur

  • Michiel Majoor
    Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Risicoverdeling en rendement bij huurcontracten met zorginstellingenMeer corporaties onder financieel toezicht CFV?