Concept Novelle Woningwet

Geplaatst op 12 februari 2014
Geschreven door
Categorie Woningwet

Het ministerie van Wonen en Rijksdiensten heeft de concept Novelle en Memorie van Toelichting van de herziene Woningwet gepubliceerd. Het voorstel wordt ter consultatie voorgelegd aan Aedes, vastgoedbeleggers, toezichthouders en de Woonbond.

In de voorgestelde Novelle worden de taken en het werkgebied van woningcorporaties volgens de minister beter afgebakend. Daarnaast wordt de rol van gemeenten uitgebreid, de financiering van DAEB en niet-DAEB activiteit geregeld en wordt het toezicht verstevigd.

Hieronder volgt een overzicht met de belangrijkste aandachtspunten:

Werkzaamheden corporaties

 • De taak van corporaties wordt teruggebracht tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijk vastgoed
 • De toegestane activiteiten aan maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid worden beperkt
 • Niet-DAEB activiteiten (ook in combinatie met DAEB) dienen naar commerciële maatstaven te worden benaderd en gefinancierd
 • Bij administratieve scheiding mogen corporaties geen nieuwe niet-DAEB activiteiten opstarten als er geen directe relatie is met DAEB activiteiten

Splitsing

 • Administratieve scheiding moet, juridische splitsing mag
 • Bij een administratieve scheiding mag de corporatie een minder breed palet aan niet-DAEB activiteiten uitvoeren
 • Te liberaliseren woningen mogen worden overgeheveld naar de niet-DAEB tak
 • Waardering van de activa vindt verplicht plaats op basis van de marktwaarde in verhuurde staat
 • Onder voorwaarden krijgen kleine corporaties een lichtere vorm van verantwoording

Financiering niet-DAEB

 • Bij de scheiding wordt de niet-DAEB tak deels gefinancierd door een marktconforme interne lening van de DAEB tak
 • Deze interne lening moet geleidelijk worden afgelost
 • Uitgangspunt is dat zowel de DAEB tak als de niet-DAEB tak financieel gezond zijn
 • Nieuwe niet-DAEB activiteiten moeten ongeborgd vanuit de niet-DAEB tak worden gefinancierd
 • In beginsel mogen er geen middelen van DAEB beschikbaar gesteld worden voor investeringen in niet-DAEB
 • Herfinanciering van bestaande ongeborgde leningen mag, in uitzonderlijke gevallen, vanuit de netto DAEB verkoopopbrengsten

Toegestane niet-DAEB activiteiten

 • De gemeente geeft in een woonvisie aan welke niet-DAEB activiteiten noodzakelijk worden geacht
 • Indien commerciële partijen niet in staat of bereid zijn deze uit te voeren dan mogen corporaties dit doen
 • De minister moet instemmen met de door de corporatie te verrichten niet-DAEB activiteiten
 • Het WSW brengt daarbij een zienswijze uit over de financiële prestaties van de niet-DAEB voornemens op project- en concernniveau

Toezicht

 • Het CFV wordt opgeheven bij inwerkingtreding van de herziene Woningwet
 • Het financieel toezicht wordt ondergebracht in een aparte dienst onder ministeriële verantwoordelijkheid
 • Het mandaat voor de saneringstaak komt bij het WSW te liggen

Meer kennis?

In februari en maart organiseert Finance Ideas diverse kennismiddagen om u volledig bij te praten over de Novelle en de financiële effecten ervan. Kijk op www.herzienewoningwet.nl voor beschikbare data.

Voor een uitgebreidere bespreking bent u ook welkom op de cursus/kennisdag Woningwet Novelle op 27 maart, 3 april of 22 mei.

Auteur

 • Victor Burger
  Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Overeenstemming over werkdomein corporatiesVoorbereiding op de invoering Novelle