CFV transparant over beoordeling

Geplaatst op 19 september 2014
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Voor 1 november ontvangen corporaties van het CFV de Toezichtbrief 2014. Enkele corporaties hebben deze brief reeds ontvangen. Vanuit het oogpunt van transparantie voegt het CFV een bijlage aan de brief toe. In de bijlage gaat ze in op de zes toezichtterreinen: Kwaliteit financiële verantwoording, behoud maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht vermogen in relatie tot voorgenomen activiteiten.

Dit artikel beschrijft de manier waarop het CFV corporaties inzicht geeft in de beoordelingssystematiek. Tevens gaat het in op de handhavingsbehoegdheden van de toezichthouder.

Toezichtbrief 2014 bevat inzicht in beoordeling door CFV

Het CFV wil transparant zijn naar corporaties over de financiële beoordeling. Daarom heeft ze in  ‘Normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2014’ een toelichting per signaalpunt opgenomen. Daarnaast heeft het CFV op 31 juli op haar website een Excel bestand gepubliceerd waarin een technische toelichting van de 27 signaalpunt is opgenomen. Ook neemt ze in de Toezichtbrief 2014 de resultaten van belangrijke signaalpunten op van een corporatie.

Hiermee geeft het CFV corporaties inzicht in haar beoordelingsystematiek, de totstandkoming van het individuele oordeel en in wat het CFV belangrijk vindt. Bij het opstellen van het beleid en de begroting kunnen corporaties hier eventueel rekening mee houden.

Signaleringspunten bijlage Toezichtbrief 2014

  • Rentedekkingsgraad (ICR)
  • Debt Service Coverage ratio (DSCR) CFV en WSW
  • Normatieve schuld per gewogen verhuureenheid
  • Loan-to-value
  • Volkshuisvestelijk vermogen en risicobuffer
  • Stabiliteit netto bedrijfslasten
  • Uniformering bedrijfswaarde op basis van de correctiestappen
  • Enkelvoudige balans ultimo 2013
  • Direct rendement


Het CFV krijgt meer handhavingsbevoegdheden

Vanaf 3 september jongstleden heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst vier bevoegdheden overgedragen aan het CFV. Hierdoor heeft het CFV de bevoegdheid gekregen om een aanwijzing (formele waarschuwing) te geven, een externe toezichthouder aan te stellen, een dwangsom op te leggen en te bepalen dat een corporatie enkel met goedkeuring van het CFV een bepaalde rechtshandeling mag verrichten. Onder een rechtshandeling wordt verstaan een investeren in nieuwbouw of de aan- of verkoop van woningen.

Het aanstellen van een bewindvoerder of het intrekken van een toelating van een woningcorporatie acht de minister dermate zwaar, dat deze bevoegdheden voorbehouden blijven aan de minister.

Meer weten over het beoordelingskader van het CFV en het WSW

Bent u geïnteresseerd in alle details met betrekking tot het beoordelingskader van het CFV en het WSW, dan kunt u deelnemen aan de kennismiddag Beoordelingskader CFV en WSW op 4 december a.s. te Utrecht.

Neem daarnaast contact met ons op voor een incompany opleiding die op uw wensen en situatie is afgestemd.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Invoering Novelle: nevenstructuur vraagt om aandacht