CFV onderzoekt risico zorgvastgoedportefeuilles

Geplaatst op 18 september 2014
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Het CFV gaat in het komende half jaar de risico’s van zorgvastgoedportefeuilles van woningcorporaties onderzoeken. Hiermee volgt het CFV het WSW, dat al eerder kritisch keek naar de risico’s van zorgvastgoed voor woningcorporaties.

De ingrijpende veranderingen in de zorgsector leiden tot financiële risico’s voor zorginstellingen. Indirect heeft dit weerslag op woningcorporaties die vastgoed aan zorginstellingen verhuren. Zowel het WSW als nu ook het CFV signaleren deze risico’s en vragen om meer inzicht in de mate waarin de problemen in de zorg de financiële positie van woningcorporaties onder druk kan zetten.

Fase 1 van het onderzoek

Met haar brief van 12 september 2014 kondigt het CFV een verkennende vragenlijst aan die door alle corporaties voor 7 oktober a.s. moet worden ingevuld. De belangrijkste vragen betreffen de omvang van de zorgvastgoedportefeuille, de huuropbrengsten die het zorgvastgoed genereert en of de corporatie recent een risicoanalyse heeft uitgevoerd. Op basis van de antwoorden van corporaties volgt een tweede fase in het onderzoek.

Fase 2 van het onderzoek

Voor de tweede fase van het onderzoek wordt een selectie gemaakt van corporaties die relatief grote zorgvastgoedportefeuilles bezitten. Deze tweede fase gaat dieper in op de impact van veranderende wetgeving in de zorgsector en de mate waarin corporaties het daaruit volgende risico hebben ingeschat. Tevens is van belang in hoeverre corporaties maatregelen hebben genomen om de risico’s te beperken.

Om de vragen van het CFV naar voldoening te kunnen beantwoorden, is het zinvol om nu alvast na te gaan in hoeverre het risico van zorgvastgoed voor uw corporatie materieel is. In een eerder artikel gingen wij in op de risicomatrix. Deze vormt een laagdrempelige start van de inventarisatie van risico’s en wordt met succes toegepast bij corporaties die eerder door het WSW werden verzocht om een risicoanalyse van het zorgvastgoed op te stellen.

Goed beslagen ten ijs!

Meer verdieping van de risicoanalyse van zorgvastgoed is beschikbaar tijdens de training Risicobeoordeling van Zorgvastgoed op 4 november a.s.. Zo komt u bij een nader onderzoek van het CFV goed beslagen ten ijs.

Auteur

  • Michiel Majoor
    Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

risicobeoordeling-zorgvastgoedCFV transparant over beoordeling