Begroting nu al voorbereiden op veranderingen

Geplaatst op 17 juli 2011
Geschreven door
Categorie Woningwet

Hoewel u nu hoogstwaarschijnlijk nog geniet van uw welverdiende zomerreces, start niet lang daarna de jaarlijkse begrotingscyclus alweer. Dit proces wordt steeds complexer.
In toenemende mate worden namelijk vanuit risicomanagement en financiële sturing eisen gesteld aan een kwalitatief goede meerjarenprognose. Als onderdeel van de gehele planning en controlcyclus wordt de begroting steeds vaker ingezet voor het destilleren van kritische succesfactoren en het daaraan verbonden interne sturingsmechanisme.

Dit toch al complexe traject wordt er dit jaar echter niet eenvoudiger op. Een goed geoliede interne sturingsmachine vereist namelijk communicerende vaten tussen de begroting, de kwartaalrapportages, het jaarverslag, de liquiditeitsplanning, het treasuryplan en de projectenplanning.
En juist op deze gebieden is er veel veranderd dit jaar. Richtlijn jaarverslag RJ 645

Begin dit jaar heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving een hernieuwde richtlijn voor het jaarverslag van woningcorporaties afgegeven (RJ 645).
De twee belangrijkste thema’s in deze nieuwe richtlijn zijn de waardering van het vastgoed en de verwerking van verkopen onder voorwaarden. De officiële ingangsdatum is het boekjaar 2012.
Om echter een sluitende planning en controlcyclus te hanteren in 2012 dient de begroting al op de nieuwe richtlijn te zijn voorbereid. Alleen dan kan de realisatie vergeleken worden met de begroting en kan die informatie gebruikt worden voor de interne financiële sturing. Scheiding DAEB en niet-DAEB

Hoewel er nog een aantal zaken onduidelijk is in het staatssteundossier, is al wel duidelijk dat corporaties een gescheiden administratie van DAEB activiteiten en niet-DAEB activiteiten dient te gaan voeren.
Tot op welk detail dit ook in de administraties gescheiden dient te worden is nog onduidelijk, maar een gesplitste verantwoording is onontkoombaar. Dat betekent dat met name de interne sturing en de financiële planning niet meer op ondernemingsniveau, maar op activiteitsniveau bezien moet worden. Ook hiervoor geldt dan dat een naadloze integratie in de planning en controlcyclus alleen mogelijk is indien alle onderdelen van deze cyclus op dezelfde wijze zijn ingericht. Dat houdt in dat ook de begroting een splitsing van de activiteiten DAEB en niet-DAEB bevat. Een duale begroting dus. Sturen op kasstromen

Natuurlijk schetsen bovenstaande alinea’s een ideaalplaatje, maar het geeft wel stof tot nadenken. Op veel onderdelen van de planning en controlcyclus worden aanpassingen noodzakelijk. Optimaal vergt dit een integrale aanpak. Stuk voor stuk, maar wel met dezelfde grondslagen zodat de verschillende aspecten van de planning en controlcyclus met elkaar blijven communiceren.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Corporaties terug naar de basis: focus op DAEB-activiteiten en rem op investeringen