Aan de slag met de Routekaart CO2-neutraal

Geplaatst op 31 oktober 2017
Geschreven door
Categorie Verduurzaming van vastgoed

Aedes heeft enkele weken geleden de Routekaart CO2-neutraal beschikbaar gesteld aan woningcorporaties. Aan de hand van dit Excel model kan elke corporatie inzichtelijk maken hoeveel CO2-reductie zij gaat realiseren en welke kosten de benodigde investeringen met zich meebrengen. Maar hoe werkt de routekaart nu eigenlijk en wat kan een corporatie hiermee?

Het model heeft input nodig op complexniveau. De benodigde input kan geëxporteerd worden uit Vabi of Epaview.  Vervolgens dient de corporatie aan elk complex een portefeuillelabel te hangen (bijvoorbeeld ‘doorexploiteren’ of ‘verkopen’). Ook dient de corporatie per complex aan te geven of er sprake is van gedeeld eigendom (VvE) en of er mogelijkheden zijn om het complex aan te sluiten op het warmtenet.

Vier technische scenario’s, zestien verschillende types bezit

Per complex kan worden gekozen voor één van de vier technische scenario’s. Deze technische scenario’s liggen vast in het model en kunnen niet worden aangepast. De technische scenario’s lopen uiteen van isoleren binnen de bestaande schil tot een NOM-renovatie. Het model helpt corporaties aan de hand van een beslisboom om technische scenario’s toe te wijzen aan het bezit. Op deze manier hoeft een corporatie niet voor elk complex afzonderlijk te bepalen welk technisch scenario zij gaat toepassen.

De beslisboom leidt tot zestien verschillende types bezit. Bijvoorbeeld eengezinswoningen die worden doorgeëxploiteerd en die niet aangesloten kunnen worden op een warmtenet. Of meergezinswoningen in een VVE-structuur die worden verkocht en die wel aangesloten kunnen worden op een warmtenet. Het model geeft per type bezit een suggestie voor een technisch scenario. De corporatie kan per type aangeven of zijn mee gaat met deze suggestie of dat zij een ander technisch scenario wil toewijzen aan het type bezit. Wanneer de corporatie de beslisboom heeft ingevuld wijst de routekaart automatisch de technische scenario’s toe aan de complexen. Hieruit volgt de totale investeringsopgave, de CO2-reductie en de ontwikkeling van de Energie Index.

Inzicht in de totale investeringsopgave en de CO2-reductie

De Routekaart ondersteunt corporaties kortom bij het toewijzen van technische scenario’s aan de verschillende complexen. Bovendien maakt de Routekaart de totale investeringsopgave en de totale CO2-reductie inzichtelijk. Maar het komen tot een weloverwogen verduurzamingsstrategie is meer dan een invuloefening. Zo dient een corporatie van tevoren haar eigen strategisch afwegingen te maken: ga ik nog woningen uitponden met een slecht energielabel? En ga ik een deel van de besparing op de energierekening terugvragen van de huurder?

Daarnaast dient de corporatie inzicht te hebben in de risico’s en de voor- en nadelen van de verschillende technische scenario’s. Zoals gezegd geeft de Routekaart per type en suggestie, maar de corporatie moet uiteindelijk zelf bepalen of zij deze suggestie overneemt. Daarnaast dient per complex inzichtelijk gemaakt te worden of het aansluiten op een warmtenet haalbaar is.

Is de investeringsopgave financierbaar ?

Nadat de Routekaart is ingevuld kent de corporatie haar investeringsopgave. Maar de Routekaart geeft geen antwoord op de vraag of deze investeringsopgave financierbaar is. Hiervoor dienen de investeringen in een meerjarenraming gezet te worden om zo te toetsten of aan de financiële ratio’s voldaan blijft worden. Voor het opstellen van deze raming zijn onder meer gegevens als de verhoging van de contract- en streefhuur na renovatie, het effect op de waarde van een renovatie en de aantallen sloop, nieuwbouw en verkoop benodigd.

Indien blijkt dat de investeringen uit de Routekaart niet haalbaar zijn, kunnen de technische scenario’s zodanig worden aangepast dat de investeringsopgave wordt verlaagd. De definitieve Routekaart is daarmee het eindstation van een volledig proces, waarbij strategische uitgangspunten en financiële doorrekeningen bij elkaar komen.

De Routekaart CO2-neutraal is kortom een tool die het opstellen van een verduurzamingsstrategie kan ondersteunen. Het is echter geen tool waarmee een volledige onderbouwde verduurzamingsstrategie kan worden gemaakt. Hiervoor is het verduurzamingsvraagstuk te complex.

Aan de slag met uw verduurzamingsopgave? Uw plan van aanpak volgt op de strategie!

Voor u met uw plan van aanpak aan de slag kunt, moet u uw strategie bepalen. In de opleiding Verduurzamingsstrategie: Realisatie van een CO2-neutrale voorraad gaat u aan de slag om uw koers te bepalen en bent u in staat de relevante vragen te beantwoorden die ten grondslag liggen aan een weloverwogen verduurzamingsstrategie. Deze opleiding verzorgen we ook in company, waarbij nader kan worden ingegaan op uw situatie en verder kan worden ingezoomd op de bij u passende verduurzamingsstrategie gegeven uw situatie, financiële positie en stand van zaken in uw bezit.

  • Joost Huijbregts MRE
    Joost Huijbregts MRE Adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...