Wat houdt financieel beleid in?

Geplaatst op 17 mei 2021
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

De afgelopen jaren is financiële sturing steeds vaker onderwerp van gesprek in de corporatiesector. In 2020 zijn daarnaast de normen van de toezichthouder verruimd, waardoor dit onderwerp verder op de agenda omhoog is geschoven. De veelgestelde vragen bij corporaties zijn hierbij: Moeten we gebruik maken van deze extra ruimte? Hoe nemen we de RvC daarin mee en hoeveel bijstuurmogelijkheden hebben we als we scherper aan de wind gaan zeilen? Met de aankomende begrotingsronde is het een goed moment om de financiële kaders tegen het licht te houden.

Onderwerpen van uw financieel beleid

Maar welke onderwerpen komen allemaal terug in uw financieel beleid? We hebben onderstaande mindmap gecreëerd om de verschillende elementen die behoren tot het financieel beleid, inzichtelijk te maken. De thema’s die in het financieel beleid terugkomen zijn o.a. financiële sturing, risicobereidheid, interne toetsingskader, maar ook scenario analyses en bijstuurmogelijkheden.

De komende tijd gaan we in verschillende artikelen dieper in op de verschillende elementen die belangrijk zijn in het financiële beleid van de corporatie.

Mindmap financieel beleid

Waar staat het financieel beleid in uw organisatie?

Heeft u dit onderdeel binnen uw corporatie georganiseerd? Vaak staat het financieel beleid in een strategisch kader dat op eenzelfde niveau staat als de portefeuillestrategie. Boven het financieel beleid en de portefeuillestrategie staat het ondernemingsplan dat de kaders schetst voor de invulling van het financieel beleid en de portefeuillestrategie. Met de portefeuillestrategie wordt de strategische invulling gegeven aan het vastgoed, het financieel beleid geeft een strategische invulling aan de financiële koers. Het financieel beleid vormt het kader voor de invulling van ‘goed rentmeesterschap’, waarmee de financiële continuïteit nu en in de toekomst geborgd wordt, zodat de corporatie haar volkshuisvestelijke ambities nu en in de toekomst kan blijven realiseren.

Waarom zou u het financieel beleid van uw corporatie formaliseren?

Het financieel beleid beslaat vele onderwerpen. Een van deze onderwerpen is het toetsingskader waarin de corporatie beschrijft op welke normen zij stuurt. Door het formaliseren van het toetsingskader zorgt u voor duidelijkheid en herkenbaarheid voor de eigen organisatie en richting stakeholders. Uit ons onderzoek naar de interne normen die corporaties hanteren, blijkt dat al een groot gedeelte van de corporaties eigen normen heeft geformaliseerd. Maar ook het rentmeesterschap kan terugkomen in het interne toetsingskader. Denk hierbij aan normering op de ontwikkeling van het eigen vermogen of de ontwikkeling van de operationele kasstroom.

Een natuurlijk onderdeel bij het vaststellen van de interne normen zijn de scenarioanalyses en het inzichtelijk maken van de bijstuurmogelijkheden, maar het verhaal rondom dit financieel kader is minstens zo belangrijk. De daadwerkelijke (interne) normen vormen maar een beperkt onderdeel van het hele financieel beleid. De positie van het financieel beleid in de organisatie, de (volkshuisvestelijke) doelstellingen van de corporatie, de risicobereidheid, de mogelijkheden tot bijsturing en de organisatie zijn minstens zo belangrijk en dragen allemaal bij aan de vorming van het financieel beleid.

Wilt u weten hoe het proces van het opstellen van het financieel beleid er in de praktijk aan toe gaat, lees dan ook ons interview met Rochdale over hoe zij het proces rondom het opstellen van het financieel beleid heeft ervaren en waarom het voor haar van belang was om het beleid te formaliseren.

Zelf aan de slag met financiële sturing?

Wilt u meer weten over de theorie achter financiële sturing, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen? Tijdens de training Financiële sturing duiken we in het sturingsinstrument. Bekijk het programma of de data.

Wilt u ook stappen zetten met het financieel beleid?

Bent u benieuwd hoe het proces om het financieel beleid op te stellen er voor uw corporatie uitziet? Wilt u weten welke bijstuurmogelijkheden bij uw corporatie passen? Welke buffer u nodig heeft om binnen een veilige norm te blijven? Jeroen Dungelmann helpt u graag met het opstellen van het financieel beleid en de financiële risicoanalyse. Samen draaien we aan de knoppen om de risico’s van verschillende economische situaties in kaart te brengen. Zo ziet u wat haalbaar is en of uw maatschappelijke ambities passen binnen de financiële spankracht van de corporatie. Bekijk hier onze mogelijkheden rondom financiële sturing.

Auteur

  • Jeroen Dungelmann
    Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info
  • David Vos
    David Vos Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Financieel sturen

Wat leert u?

  • Inzicht in beoordelingscriteria
  • Alles over bijstuurinstrumenten
  • Opstellen financieel sturingskader
  • Rol van eigen vermogen en ORT budget

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...