Verhuur via instellingen bottleneck in inkomensregistratie

Geplaatst op 8 april 2013
Geschreven door
Categorie Algemeen

Corporaties moeten op basis van de staatssteunregels kunnen aantonen dat ten minste 90% van hun vrijgekomen huurwoningen zijn toegewezen aan huurders met een inkomen lager dan € 34.229. Deze toets geldt voor iedere zelfstandige of onzelfstandige woning die in eigendom is van de corporatie. Dit betekent dat de corporatie ook verantwoording moet afleggen over woningen die door een derde partij namens de corporatie worden verhuurd. In de praktijk blijk dit een groot probleem, aangezien deze tussenpersonen vaak met een beroep op de privacy van de huurder weigeren inkomensgegevens te verstrekken aan de corporatie.

Maatschappelijk vastgoed

Met name maatschappelijk vastgoed wordt vaak niet door de corporatie zelf verhuurd maar door een maatschappelijke instelling. Hierbij valt te denken aan zorginstellingen, maatschappelijke opvang organisaties of bemiddelingsbureaus specifiek voor huisvesting van arbeidsmigranten of buitenlandse studenten. Ondanks dat het hier bijna altijd een toewijzing aan de primaire doelgroep betreft dienen corporaties dit wel te kunnen aantonen door middel van een inkomenstoets.

Vrijstelling

Niet alle verhuringen die instellingen verrichten vallen onder de inkomenstoets. Verhuringen die plaatsvinden op basis van een AWBZ indicatie tellen in het geheel niet mee voor de inkomenstoets. Daarnaast zijn huurder met een CIZ-indicatie voor persoonlijk verzorging (PV), verpleging (VP) of individuele begeleiding (BGI) vrijgesteld van de inkomenstoets. Wel moet de corporatie dan kunnen aantonen dat de huurder ten minste recht heeft op 10 uur zorg per week gedurende ten minste 1 jaar.

Onzekerheid in controle

Accountants kijken bij de controle over de inkomensregistratiedossiers van 2012 ook naar de verhuringen die via instellingen hebben plaatsgevonden. Het is dus van groot belang dat corporaties beschikken over de inkomensgegevens van deze verhuringen. Als een corporatie namelijk niet over deze gegevens beschikt dan wordt dit door accountants uitgelegd als een onzekerheid in de controle. Bij meer dan 10% onzekerheden in de controle zal de accountant zich onthouden van een oordeel. Corporaties lopen dan het risico dat het ministerie van Wonen en Rijksdiensten een sanctie gaat opleggen omdat de corporatie niet kan aantonen dat de ontvangen staatssteun terecht is gekomen bij de primaire doelgroep. Het is dus van groot belang om goede afspraken te maken instellingen over het uitvoeren van de inkomenstoetsing.

Opleidingen Finance Ideas Academy

In de opleiding inkomensregistratie leren woonconsulenten en alle andere betrokkenen de basiskennis voor een juiste vaststelling van het verzamelinkomen. Theorie, praktijk, het lezen van loonstroken, actuele vraagstukken van woningcorporaties en diverse praktische tips komen hierbij op een interactieve manier aan bod. Naast de basiscursus is er de verdiepingscursus inkomensregistratie op 23 april a.s. gepland. Hierbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan lastige inkomensberekeningen en uitzonderingssituaties zoals zelfstandigen of echtscheidingssituaties.

Uiteraard zijn deze cursussen ook incompany te verzorgen, bij u op locatie en met uw casussen centraal. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan. De cursussen hebben het doel om de kennis binnen de corporatie zodanig te verbeteren dat corporaties minder tijd kwijt zijn aan het proces, het realistisch wordt om te voldoen aan de eisen omtrent de inkomensregistratie en de huurder zo min mogelijk te belasten.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Inkomensafhankelijke huurverhoging in de praktijkGoede selectie van verkoopcomplexen belangrijker dan ooit