Zes praktische tips voor het actualiseren van uw portefeuillestrategie

Geplaatst op 8 mei 2024
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Een actuele portefeuillestrategie is randvoorwaardelijk om inhoudelijke sturing en (risico)beheersing succesvol te kunnen managen. Zonder een concrete vertaling van uw strategisch beleid mist uw corporatie duidelijke doelstellingen en de benodigde richting voor de uitvoering van de gewenste transformatie van de portefeuille. Daarom stellen ook toezichthouders steeds hogere kwalitatieve eisen aan de portefeuillestrategie. Maar het opstellen van een gedegen strategie is zo eenvoudig nog niet.

Uitdagingen bij het opstellen van uw portefeuillestrategie

De volkshuisvestelijke opgave is groot en de inhoudelijke aandachtsgebieden nemen elk jaar toe. Mede als gevolg van de sterk gestegen rente, inflatie en immer stijgende bouwkosten is inmiddels wel duidelijk dat u niet op alle onderdelen maximaal kunt scoren. De schaarse middelen leiden onherroepelijk tot concurrentie tussen de verschillende volkshuisvestelijke thema’s. Daarnaast is overzicht van relevant (volkshuisvestelijk) beleid voor uw woningcorporatie, en inzicht in de regionale opgave noodzakelijk voor een adequaat strategisch keuzeproces. Onderstaand zes praktische tips voor het up-to-date maken van uw portefeuillestrategie.

Tip: Tijdens de Leergang portefeuillemanagement gaat u aan de slag om de risico’s en opgaven van uw vastgoedportefeuille in beeld te brengen.

#1 – Stakeholderanalyse

Breng de belangrijkste stakeholders voor de portefeuillestrategie in kaart en neem hen tijdig mee in het proces van het opstellen van de portefeuillestrategie. Denk hierbij aan het bestuur en RvC, management, individuele teams of afdelingen, huurdersorganisatie(s), gemeenten, zorginstellingen, Aw en WSW. Kijk bij deze stakeholders goed naar het belang van de stakeholder bij de portefeuillestrategie en de invloed die deze stakeholder heeft op het proces. Bepaal vervolgens hoe je deze stakeholder meeneemt en maak concrete werkafspraken voor het bewaken van de relaties, inhoudelijke verbanden en opvolging.

#2 – Geef diverse collega’s de mogelijkheid om input te geven

Of het nu gaat om het evalueren van het beleid de afgelopen jaren, of het maken van een duidelijk afwegingskader: betrek diverse collega’s om tot het meest volledige beeld te komen. Denk na over het rondsturen van een enquête om zo de denkbeelden van het management te vergelijken met de rest van de organisatie. Wellicht is het beeld van de organisatie nagenoeg hetzelfde als dat van het management, top! Maar misschien zit er juist veel licht tussen de organisatie en het management, waardoor een goede dialoog met uitwisseling van perspectieven relevant is.

#3 – Agendeer verbeterpunten voor de komende jaren

Tijdens het actualiseren van de portefeuillestrategie zijn er veel uitdagingen die op uw pad komen. Zo kan het zijn dat u erachter komt dat de data niet volledig op orde is (toegankelijkheid van woningen) of krijgt u bepaalde risico’s in het vizier die nog geen plek hebben gekregen binnen het risicomanagement (klimaatrisico’s). Zorg ervoor dat deze onderwerpen voor de komende jaren geagendeerd worden en neem deze verbeterpunten ook op in een apart hoofdstuk in de portefeuillestrategie (risicomanagement en implementatie).

#4 – Formuleer doelstellingen per werkgebied

Een gedegen portefeuilleplan speelt in op de lokale behoeftes uit bijvoorbeeld lokale woonvisies en prestatieafspraken. Wanneer uw corporatie actief is in meerdere gemeenten en/of werkgebieden kan het raadzaam zijn om per gebied een vastgoedstrategie te formuleren. Op die manier houdt u rekening met de verschillende speelvelden waarin u opereert en sluit uw strategie naadloos aan op de lokale behoeftes en is het maken van prestatieafspraken reeds ingekaderd.

wensportefeuille

Afbeelding 1: Wensportefeuille 2024-2033

#5 – Toets de kwaliteit van de onderliggende data

Een diepgaande data-analyse is een belangrijk fundament van een effectieve portefeuillestrategie. Het is essentieel om te begrijpen hoe uw huidige vastgoedportefeuille zich verhoudt tot de markt, wat de kansen en risico’s zijn en wat de woonbehoefte van toekomstige huurders is. Dit houdt in het verzamelen en analyseren van gegevens over de ontwikkeling van de doelgroep, demografische trends, trends ten aanzien van woonwensen, verhuisgedrag en passend wonen. Deze gegevens stellen u in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over de gewenste woningportefeuille. Het is daarom een waardevolle exercitie om steekproefsgewijs controles uit te voeren op de datakwaliteit van uw onderliggende data, zodat u in de uitvoering niet voor verrassingen komt te staan.

#6 – Bepaal de volkshuisvestelijke opgave, wensportefeuille en formuleer doelstellingen

Bij het analyseren van de beleidsomgeving, woningmarktontwikkelingen en vastgoedportefeuille worden volkshuisvestelijke opgaven gesignaleerd. Deze zijn bijvoorbeeld afkomstig uit de Nationale prestatieafspraken of juist heel concreet op basis van een analyse van de bestaande woningportefeuille. Bepaal per onderdeel in welke mate realisme, (gezonde) ambitie of een wensbeeld van toepassing is voor de wensportefeuille. Hierbij kan namelijk de betekenis van doelstellingen vertroebelen. Doelstellingen kunnen in de wensportefeuille een target met een concrete deadline vormen. Dit is bijvoorbeeld het uitfaseren van slechte energielabels (E,F en G) voor 2028 uit de woningvoorraad. Andere ambities in de omvang (aantallen) of samenstelling (EGW/MGW) van de portefeuille zijn meer richtinggevend. Het werkt verhelderend in de communicatie en besluitvorming als alle betrokkenen zich bewust zijn van de betekenis van een doelstelling in de wensportefeuille.

Uw kennis over portefeuillemanagement vergroten?

Tijdens de Leergang portefeuillemanagement combineren we theorie en praktijkvoorbeelden van individuele deelnemers. U krijgt inzicht in de context, woningmarktopgave, relevante beleidskaders en ontwikkelingen en we bespreken de dillema’s bij het sturen op woningmarktscenario’s, realistische plannen of ambities. U gaat aan de slag om de risico’s en opgaven van de vastgoedportefeuille in beeld te brengen. Van klimaatrisico’s tot de impact van verouderd bezit of achterstallig onderhoud. Het resultaat? Een haalbare en betaalbare portefeuillestrategie. Bekijk het programma en de data.

 • Pieter Thoben
  Pieter Thoben Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Financieel sturen

Wat leert u?

 • Opgaven te vertalen naar strategische sturing
 • Portefeuilleplan inhoudelijk beoordelen en opstellen
 • Wensportefeuille vertalen naar een haalbare portefeuillestrategie
 • Transformatieprogramma formuleren voor assetmanagement
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Opstellen portefeuillestrategie
 • Randvoorwaarde en bouwstenen
 • Integreren duurzaamheidsvisie
 • Samenhang vastgoed- en financiële sturing

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...