Maatschappelijk vastgoed aanzienlijk ingeperkt door novelle en AMvB

Geplaatst op 15 augustus 2014
Geschreven door
Categorie Woningwet

Minister Blok heeft op 24 juli 2014 de concept BTIV (AMvB) van de herziene Woningwet (novelle) naar de Tweede Kamer gestuurd. In de AMvB wordt een nadere invulling gegeven op de hoofdlijnen van de novelle. Op basis van de novelle was al duidelijk dat investeringen in maatschappelijk vastgoed ingeperkt gingen worden. Nu de concept AMvB is gepubliceerd wordt duidelijk dat een groot aantal activiteiten die nu nog als maatschappelijk vastgoed worden gezien, na invoering van de novelle niet meer zijn toegestaan.

Lijst met toegestane activiteiten

In lijn met de Europese beschikking inzake staatssteun van 2009 is in de Tijdelijke Regeling DAEB Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (hierna Tijdelijke Regeling) een limitatieve lijst opgenomen met activiteiten die classificeren als maatschappelijk vastgoed. Op deze lijst staan activiteiten zoals buurthuizen, gemeenschapscentra, schoolgebouwen, wijksportvoorzieningen, opvangcentra en dorp- en wijkbibliotheken. Voor al deze activiteiten geldt dat corporaties deze nu nog met WSW borging mogen bouwen en exploiteren.

Zorgvastgoed

Na invoering van de novelle wordt maatschappelijk vastgoed dat een sterk verblijfskarakter heeft gerekend tot het woondomein. Het gaat hierbij om hospices en opvangcentra. Daarnaast worden functies die nu als maatschappelijk vastgoed verbonden zijn met een zorggebouw ook gerekend tot het wonen. De voorwaarde is wel dat de functies een fysieke eenheid vormen met het woonzorggebouw (bijvoorbeeld dagbesteding of zorgsteunpunten). Door deze functies tot het woondomein te rekenen mogen corporaties deze activiteiten blijven ontwikkelen en exploiteren.

Vastgoed in de plint

In de AMvB van de novelle is benoemd welke vormen van maatschappelijk vastgoed na invoering van de herziene woningwet zijn toegestaan. De limitatieve lijst van de Tijdelijke Regeling is daarbij sterk gereduceerd. Tot de toegestane activiteiten worden straks nog gerekend: buurthuizen, gemeenschapscentra, jongerencentra, dorps- of wijkbibliotheken, veiligheidshuizen, en ruimten voor op de buurt of wijk gericht maatschappelijk of welzijnswerk. Daarnaast geldt als voorwaarde dat deze activiteiten onderdeel dienen uit te maken van de plint van een woongebouw. Alleen voor losstaande kleinschalige buurthuizen met daarin kleinschalige voorzieningen met een maatschappelijke bestemming, zonder commerciële functies, is een uitzondering gemaakt. Deze mogen ook door de corporatie worden ontwikkeld en geëxploiteerd.

Wat mag niet meer?

In de AMvB is een lijst van functies opgenomen die de corporatie niet meer nieuw mag bouwen of exploiteren. Het gaat hierbij onder andere om schoolgebouwen, brede scholen, sportvoorzieningen (in de wijk), centra voor werk en gebouwen van waaruit bedrijvigheid in de buurt bevorderd wordt. Wel mag de corporatie de reeds in bezit zijnde gebouwen behouden en exploiteren, aangezien dit onder voorgaande wetgeving wel was toegestaan. Hierdoor kan de lopende WSW borging worden voortgezet en kan herfinanciering met WSW borging plaatsvinden.

Kennisdag novelle en AMvB

Voor een uitgebreide behandeling van de Novelle en de concept AMvB kunt u zich aanmelden voor onze kennisdag Novelle. In september zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Nieuwbouwinvesteringen in niet-DAEB na invoering Woningwet geBlokkeerd?