Inkomenstoetsen huurder belangrijk onderdeel verhuurproces

Geplaatst op 4 juni 2012
Geschreven door
Categorie Algemeen

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag besloten dat de huur voor huishoudens met een inkomen tussen € 33.000 en € 43.000 met 1 procent boven de inflatie verhoogd mag worden. Het is de bedoeling dat deze maatregel ingaat per 2013. In april heeft de Tweede Kamer al ingestemd met een wetsvoorstel dat voor huishoudens met een inkomen boven de € 43.000 een huurverhoging van 5 procent bovenop de inflatie mogelijk moet maken. Het kabinet wil met deze maatregelen het zogenaamde scheefwonen aanpakken en hiermee de doorstroming op de woningmarkt stimuleren.

Inkomenstoets voor zittende huurders

Corporaties die gebruik willen maken van de mogelijkheid om de huren boven de inflatie te laten stijgen voor zittende huurders met een huishoudinkomen hoger dan € 33.000 kunnen hiervoor een verzoek indien bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal dan een verklaring afgeven waaruit blijkt of het huishoudinkomen boven de € 33.000 of € 43.000 ligt. De inkomensverklaringen die de Belastingdienst zal afgeven voor de huurverhoging van 2012 zijn gebaseerd op het inkomen van alle bewoners in 2010. Voor de huurverhoging van 2013 zal het inkomen uit 2011 bepalend zijn. Het inkomen van inwonende kinderen jonger dan 23 jaar dat lager is dan € 13.215 telt niet mee voor de inkomenstoets. De Belastingdienst mag deze inkomensverklaring verstrekken zodra het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is goedgekeurd. De rechtbank oordeelde onlangs nog dat de inkomensverklaringen die de Belastingdienst voor de huurverhoging van 1 juli heeft verstrekt aan de corporaties onrechtmatig was doordat de wettelijke grondslag ervoor nog ontbrak. Deze inkomensverklaringen zijn hierdoor onbruikbaar.

Bezwaarprocedure extra huurverhoging

Als de bewoners de extra huurverhoging onterecht vinden, kunnen de zij hiertegen bewaar maken bij de corporatie. De bewoners moeten dan kunnen aantonen dat het huishoudinkomen 2 kalenderjaren eerder in werkelijkheid lager lag of dat het huishoudinkomen 1 kalenderjaar eerder lager lag. Het huidige actuele inkomen telt echter niet als grondslag voor het bezwaarschrift. De Huurcommissie kan eventueel bemiddelen en de huurverhoging terugbrengen tot de maximaal toegestane verhoging.

Inkomenstoets bij nieuwe verhuring

Sinds de invoering per 1 januari 2011 van de Europese regels over staatssteun hebben corporaties al te maken met het registreren van de inkomens van nieuwe huurders. Bij het toewijzen van een sociale huurwoning (huurprijs lager dan € 664,66) dient de corporatie echter het huidige actuele inkomen van de nieuwe bewoners vast te leggen. Om dit inkomen te berekenen mag de corporatie gebruik maken van actuele loonstroken, de aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring van de Belastingdienst (IB60-formulier).

Accountantscontrole

De controle op de door de corporatie gemaakt inkomensberekeningen van de nieuwe bewoners ligt bij de accountant. De accountants hebben vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken strikte controleregels meegekregen. Om goedkeuring van de accountant te verkrijgen mogen er nagenoeg geen fouten gemaakt worden in het inkomensdossier. Van een fout is sprake indien een woning is toegewezen aan een bewoner die op basis van zijn inkomen niet tot de primaire doelgroep behoord (inkomen lager dan € 34.085). Van een fout kan ook sprake zijn als het inkomensdossier van de nieuwe bewoners niet compleet is. De accountant heeft dan onvoldoende informatie in het dossier beschikbaar om vast te kunnen stellen of de toewijzing op een goede manier heeft plaatsgevonden. Als de accountant geen goedkeuring verleent voor de inkomenstoets bij toewijzing kan dat tot gevolg hebben dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de betreffende corporatie uitsluit van het ontvangen van nieuwe staatssteun in 2013.

Cursus inkomensregistratie

De inkomenstoetsing is door de strenge accountantscontrole op de toewijzing en de bezwaarprocedure bij de extra huurverhoging een belangrijk onderdeel van het verhuurproces. Tijdens de Opfriscursus Inkomensregistratie krijgen woonconsulenten en verhuurmedewerkers training in het berekenen van het juiste inkomen en praktische tips voor het vastleggen van de gegevens in een inkomensregistratiedossier. Met behulp van het InkomensRegistratieFormulier (IRF) kunnen corporatie op een snelle en objectieve wijze het actuele inkomen van de nieuwe bewoners vaststellen. Het IRF is een gebruiksvriendelijke, webbased rekenmodule waarmee het huishoudinkomen van de bewoners eenvoudig kan worden berekend.

Meer weten over een training over de inkomensregistratie?

Op dinsdag 11 september 2012 wordt de ‘Opfriscursus Inkomensregistratie’ weer georganiseerd waarin u leert hoe u een inkomen correct kunt vaststellen. Ook is het mogelijk om deze training incompany te organiseren. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen met Maria ter Beek op het telefoonnummer 0320 – 23 74 85 of door direct hier uw vraag te stellen.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Regenboogcoalitie vereist creativiteit, ook van woningcorporatiesUitvoering inkomensregistratie nog belangrijker voor functioneren woningcorporaties